2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie niesprawiedliwego dla Śląska podziału środków finansowych NFZ na 2012 r.

ZAPYTANIE NR 575
Wpłyneło dnia: 19-12-2011, Ogłoszone dnia: 12-01-2012 - posiedzenie nr 5
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z prośbą o publiczne wyjaśnienie i uargumentowanie niesprawiedliwego dla Śląska podziału środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem nr 58/2011/DEF z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na rok 2012 podjął decyzję o podziale prawie 600 mln zł na trzy województwa. W wyniku podziału zwiększono plany finansowe na rok 2012 następującym województwom: - mazowieckie - 537 706 mln zł, - pomorskie - 41 388 mln zł, - śląskie - l5 184 mln zł. W wyniku podjętego zarządzenia nr 58/2011/DEF nakład środków NFZ na statystycznego mieszkańca województwa śląskiego będzie o około 20% niższy niż na mieszkańca województwa mazowieckiego. Nakłady publiczne na leczenie chorych w województwie śląskim wzrosną zaledwie o 0,2%, czyli znacznie poniżej przewidywanej inflacji. Skutkiem tego będzie wzrost zadłużenia i konieczność dalszych nadmiernych oszczędności oraz wynikających z nich możliwości zagrożenia zdrowia i życia pacjentów. Przypominam również, że mimo deklaracji prezesa NFZ nie zostały jeszcze uregulowane należności wynikające z migracji za rok 2009, czyli za leczenie pacjentów spoza naszego województwa, w wysokości około 61 mln zł. W takiej sytuacji dalsze ograniczanie środków finansowych dla Śląska jest wysoce niesprawiedliwe. Mieszkańcy województwa śląskiego rokrocznie odprowadzają najwyższe w kraju kwoty z tytułu składki zdrowotnej do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego zarządzenie prezesa NFZ jest dla nich skrajnie dyskryminujące. Mieszkańcy regionu nie zgadzają się z taką decyzją i czują się oszukani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Algorytm podziału środków finansowych z NFZ od lat nie zabezpiecza potrzeb regionu śląskiego oraz w nieuzasadniony sposób różnicuje go na tle innych województw. Tak nierówne traktowanie nie powinno mieć miejsca w naszym kraju. Szanowny Panie Ministrze! Proszę o wyjaśnienie, dlaczego łamane są zapisy Konstytucji RP zapewniające obywatelom naszego kraju równy dostęp do świadczeń zdrowotnych poprzez fakt nierównego traktowania województw przy podziale środków finansowych. Dlaczego decyzje o takim podziale środków finansowych na ochronę zdrowia powodują, że 4,5 mln mieszkańców województwa śląskiego otrzymuje na leczenie dużo mniej niż 5 mln mieszkańców województwa mazowieckiego? Proszę o podanie, jakie kryterium brano pod uwagę przy podziale przedmiotowych środków. Proszę o spowodowanie natychmiastowej zmiany zarządzenia nr 59/2011/DEF i ponowny sprawiedliwy podział środków finansowych na rok 2012, uwzględniający nasze potrzeby, a także nieuregulowane należności za leczenie pacjentów spoza naszego województwa. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
Wpłyneła dnia: 10-01-2012, Ogłoszona dnia: 26-01-2012 - posiedzenie nr 6
Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Danuty Pietraszewskiej, z dnia 6 grudnia 2011 r., w sprawie niesprawiedliwego dla Śląska podziału środków finansowych NFZ na rok 2012, która została przesłana przy piśmie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2011 r., (znak: SPS-023-575/11), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. W odniesieniu do kwestii dotyczącej algorytmu podziału środków finansowych dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ oraz kryteriów podziału środków uprzejmie informuję, że kwestię podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495). Zgodnie z art. 118 ust. 3 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie funduszu, uwzględniając: 1) liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim funduszu; 2) wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne; 3) ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej w porównaniu z grupą odniesienia. Powyższe zasady podziału zostały zastosowane po raz pierwszy do planu finansowego NFZ na rok 2010. W pierwotnym planie finansowym dla Śląskiego OW NFZ na rok 2012 na koszty świadczeń opieki zdrowotnej została zaplanowana kwota 7 354 331 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,82% w porównaniu do pierwotnego planu finansowego oddziału na rok 2011 w tym zakresie, wg stanu na dzień 13 sierpnia 2010 r. Natomiast dla Mazowieckiego OW NFZ na rok 2012 na koszty świadczeń opieki zdrowotnej została zaplanowana kwota 8 493 462 tys. zł, co stanowi wzrost o l,64% w porównaniu do ww. planu (przy średniej dynamice wzrostu środków we wszystkich OW NFZ razem wynoszącej 7,52%). Odnosząc się do sprawy dotyczącej zarządzenia prezesa NFZ, nr 58/2011/DEF, w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 r., uprzejmie informuję, że decyzja w sprawie wykorzystania środków odpowiadających funduszowi zapasowemu NFZ na finansowanie w roku 2012 dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej została podjęta przez prezesa NFZ w zarządzeniu nr 58/2011/DEF z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. Ww. zarządzenie zostało przekazane ministrowi zdrowia zgodnie z art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Z uzasadnienia do ww. zarządzenia wynika, że planowane na 2012 r. koszty świadczeń opieki zdrowotnej zostały zwiększone o środki w kwocie 594 278 tys. zł, pochodzące z funduszu zapasowego NFZ, które przeznaczono na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w niektórych oddziałach wojewódzkich NFZ. Jako kryterium podziału przyjęto oddziały o najniższej dynamice środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym NFZ na rok 2012 w porównaniu do wykonania przedmiotowych kosztów w roku 2010, tak aby uzyskana przez te oddziały dynamika środków w planie finansowym na rok 2012 w porównaniu do wykonania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2010 była równa. W wyniku ww. podziału środki otrzymały: Mazowiecki, Pomorski i Śląski OW NFZ w kwotach odpowiednio: 537 706 tys. zł, 41 388 tys. zł i 15 184 tys. zł. Podział dodatkowych środków finansowych pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych został dokonany przez dyrektorów ww. oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Pragnę poinformować, że ww. decyzja prezesa funduszu została podjęta w oparciu o art. 129 ust. 3 i 4 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, natomiast zmiana planu finansowego NFZ na 2012 r. wynikająca z ww. decyzji nastąpiła w oparciu o przepisy art. 124 ust. 9 ww. ustawy. Zgodnie z art. 163 ust. 2 ww. ustawy minister zdrowia badał przedmiotowe zarządzenie, wziąwszy pod uwagę kryteria zgodności z prawem, zrównoważenia przychodów i kosztów NFZ, zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W wyniku badania nie ujawniono przesłanek do stwierdzenia nieważności ww. zarządzenia. Odnosząc się do kwestii dotyczącej wysokości środków finansowych na rok 2012 dla OW NFZ: Śląskiego i Mazowieckiego, uprzejmie informuję, że w pierwotnym planie finansowym NFZ na rok 2012 dla Śląskiego OW NFZ na koszty świadczeń opieki zdrowotnej została zaplanowana kwota 7 354 331 tys. zł, co stanowi wzrost o 5,34% w porównaniu do wykonania planu za rok 2010 w tym zakresie. Natomiast dla Mazowieckiego OW NFZ zaplanowano kwotę 8 493 462 tys. zł, która jest niższa od wykonania planu w 2010 r. o 0,73%. W związku z powyższym prezes NFZ ww. zarządzeniem uruchomił środki z funduszu zapasowego, zwiększając koszty świadczeń opieki zdrowotnej Mazowieckiego OW NFZ do kwoty 9 031 168 tys. zł i Śląskiego OW NFZ do kwoty 7 369 515 tys. zł, co daje wzrost o 5,56% w tych oddziałach. Z poważaniem Sekretarz stanu Jakub Szulc