2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie koncesji na wydobycie węgla dla KWK "Pokój" metodą "na zawał" z doszczelnieniem zrobów

ZAPYTANIE NR 5778
Wpłyneło dnia: 14-06-2012, Ogłoszone dnia: 27-06-2012 - posiedzenie nr 17
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Środowiska
Szanowny Panie Ministrze! W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w moim biurze poselskim dotyczącymi postanowienia nr 13/2011 prezydenta miasta Ruda Śląska z dnia 14 września 2011 r., w którym pozytywnie zaopiniowana została część szczegółowa planu ruchu Kompanii Węglowej SA Oddział KWK Pokój na lata 2012-2014, proszę o informacje dotyczące pozwolenia na koncesję dla KWK Pokój dotyczącą eksploatacji węgla pod powierzchnią terenów o przydatności do zabudowy II i III kategorii. Pokłady przebiegają pod powierzchnią w centralnej części miasta. Mieszkańcy obawiają się nowych zalewisk w wyniku możliwości zaburzenia stosunków wodnych, ale przede wszystkim szkód na substancji mieszkaniowej, ponieważ wiele starych budynków jest bez wzmocnień. Wpływom eksploatacji mogą być poddane również liczne zabytki, na których renowację i utrzymanie miasto przez całe lata wydawało wiele pieniędzy. M.in. zagrożony jest kościół św. Pawła w samym centrum miasta przy placu Jana Pawła II. Z dostępnych informacji wynika, że zagrożonych jest ok. 1100 domów mieszkalnych, 2 wiadukty w centrum miasta, a także niedawno rozpoczęta budowa drogi północ - południe, łącząca drogową trasę średnicową z autostradą A4. Ze szczególną mocą chciałam podkreślić, że eksploatacja w niżej podanych rejonach będzie się odbywała z zawałem stropu i zaledwie z tzw. dopełnieniem zrobów. Uważam, że niedopuszczalne jest prowadzenie tą metodą eksploatacji w centralnych punktach miasta, tym bardziej, że Ruda Śląska jest nie tylko najbardziej górniczym miastem w Europie, ale też o najbardziej zdegradowanym przez górnictwo środowiskiem. Przy wykonaniu założonych przez Kompanię Węglową planów istnieje zagrożenie doprowadzenia do znacznie większej tragedii, niż zdarzyła się na Karbiu w Bytomiu. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Panie Ministrze, zwracam się z prośbą o weryfikację niżej przedstawionych planów i jasne stanowisko w sprawie tak ważnej dla mieszkańców miasta, a także o skontrolowanie, czy prowadzone są działania profilaktyczne i zapowiadany monitoring zagrożonych domów, czego niestety mieszkańcy nie dostrzegają. Wykaz pokładów: Pokład 413/2 - ściana 138 na wysokość 2,1 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (ul. Bielszowicka, planowany przebieg trasy N - S); - ściana 140 na wysokość 2,l m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (ul. 1 Maja, rejon ul. Radosnej); - ściana 141 na wysokość 2,1 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (ul. Gabora); Pokład 416 w.g. i w.d. - ściana 162a na wysokość 2,1 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (ul. Czarnoleśna); - ściana 163a na wysokość 2,1 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (ul. Kokota, ul. Gliniana); - ściana 176 na wysokość 2,7 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (ul. Bielszowicka); - ściana 177 na wysokość 2,7 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (ul. Bielszowicka); Pokład 502 w.g. - ściana 226 na wysokość 2,7 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (bocznica kolejowa, wiadukt na ul. Niedurnego); - ściana 229 na wysokość 2,7 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (ul. Katowicka, ul. Sikorek); Pokład 502 w.d. - ściana 226/II na wysokość 2,7 m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (bocznica kolejowa, wiadukt na ul. Niedurnego); Pokład 504 - ściana 425 na wysokość 2,l m, eksploatacja z zawałem stropu i doszczelnianiem zrobów (wiadukt na ul. Czarnoleśnej). Szanowny Panie Ministrze: Czy eksploatacja na zawał w tych rejonach miasta jest zgodna z przepisami? Czy zgoda na ww. metodę wydobycia jest zawarta w koncesji dla KWK Pokój? Proszę o pilną odpowiedź. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Woźniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 03-08-2012, Ogłoszona dnia: 30-08-2012 - posiedzenie nr 20
Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Pokój metodą na zawał z doszczelnieniem zrobów uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Kompania Węglowa SA na mocy decyzji ministra środowiska z dnia 14 marca 2003 r. przejęła prawa i obowiązki likwidowanej Rudzkiej Spółki Węglowej SA wynikające z koncesji i projektu zagospodarowania złoża dla kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Eksploatacja węgla kamiennego w kopalni Pokój prowadzona jest w oparciu o dwie koncesje udzielone decyzjami ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa, to jest: 1) nr 122/94 z dnia 12 sierpnia 1994 r., (znak: BKk/MS-1241/94) na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża objętego obszarem górniczym Wirek I, zmienionej decyzją z dnia 18 lipca 1997 r. (znak GK/wk/PK/234l /97) na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Pokój objętego terenem górniczym Ruda Śląska-Wirek, 2) nr 124/94 z dnia 12 sierpnia 1994 r., (znak: BKk/MS-1243/94) na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża KWK Wawel objętego obszarem górniczym Ruda Śląska, zmienionej decyzją z dnia 18 lipca 1997 r. (znak GK/wk/PK/2343/97) na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża KWK Pokój objętego obszarem górniczym Ruda Śląska i terenem górniczym Ruda Śląska-Wirek. W zakresie dotyczącym ochrony powierzchni terenu koncesje wydano pod następującymi warunkami: 1) stosowania systemów eksploatacji ograniczających powstanie szkód górniczych, co zapisano w punkcie 5 lit. d koncesji nr 122/94 i nr 124/94 z dnia 12 sierpnia 1994 r., 2) prowadzenia eksploatacji w taki sposób, aby na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę miasta Ruda Śląska wpływy eksploatacji nie przekraczały III kategorii szkód górniczych. Wyższe kategorie dopuszczone są tylko w wypadku stosowania odpowiedniej profilaktyki górniczej lub budowlanej. Warunek ten zapisano w punkcie 5 lit. e koncesji nr 122/94 i nr 124/94 z dnia 12 sierpnia 1994 r. W powyższych koncesjach nie zawarto warunków zabraniających stosowania systemu eksploatacji z zawałem stropu, natomiast zobowiązano przedsiębiorcę do ograniczania powstawania szkód górniczych oraz podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych w przypadku przekroczenia III kategorii deformacji terenu. Dla eksploatacji złoża węgla kamiennego w kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej opracowany został projekt zagospodarowania złoża (p.z.z.), zatwierdzony w dniu 28 października 1996 r. przez ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa. W toku prowadzonej eksploatacji w latach 2002-2010, sporządzonych zostało 6 dodatków do projektu zagospodarowania złoża, przyjętych bez zastrzeżeń przez ministra środowiska. Dodatki te każdorazowo opiniowane były przez dyrektora OUG w Bytomiu, a następnie OUG w Gliwicach. Zarówno pzz, jak i dodatki do pzz przewidywały prowadzenie eksploatacji systemem z zawałem stropu. Roboty górnicze, w tym eksploatacja złoża węgla kamiennego w kopalni Pokój, prowadzone są obecnie na podstawie planu ruchu zakładu górniczego, części szczegółowej planu ruchu na lata 2012-2014, zatwierdzonej decyzją dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2011 r. Wydanie decyzji zatwierdzającej część szczegółową planu ruchu kopalni poprzedzone zostało uzyskaniem pozytywnej opinii prezydenta miasta Ruda Śląska, zawartej w postanowieniu nr 13/2011 z dnia 14 września 2011 r. Przedmiotem opiniowania przez organ samorządu terytorialnego był pełen zakres projektowanych robót górniczych, w tym przewidywanej eksploatacji systemem z zawałem stropu. W uzasadnieniu postanowienia prezydent miasta Ruda Śląska zapisał m.in., że pozytywnie opiniuje część szczegółową planu ruchu kopalni Pokój na lata 2012-2014, mając na uwadze dotychczasowe skutki eksploatacji górniczej, przedstawiony zasięg i rozkład prognozowanych wpływów eksploatacji, jak również zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. W części szczegółowej planu ruchu na lata 2012-2014 zaprojektowano eksploatację 4 pokładów jedenastoma ścianami z zawałem stropu. Sporządzone prognozy wpływów projektowanej eksploatacji wykazały, że nie zostaną przekroczone parametry wpływów III kategorii deformacji powierzchni terenu. W celu pełnej analizy wpływów na powierzchnię oraz ustalenia zasad profilaktyki górniczej i budowlanej opracowany został przez przedsiębiorcę ˝Program eksploatacji górniczej KW SA Oddział KWK Pokój na lata 2012-2014 w aspekcie ochrony zabudowy powierzchni miasta Ruda Śląska˝. Program ten dyrektor OUG w Gliwicach skierował do zaopiniowania przez Komisję do spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Uchwałą nr 5/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. komisja uznała, że cała projektowana eksploatacja możliwa będzie do przeprowadzenia pod warunkiem zrealizowania zaleceń sformułowanych przez członków komisji i zawartych w treści uchwały. Zalecenia te w pełnym zakresie uwzględnione zostały w treści części szczegółowej planu ruchu Kompanii Węglowej SA Oddział KWK Pokój w Rudzie Śląskiej na lata 2012-2014. Realizując zakres robót przewidzianych w części szczegółowej planu ruchu kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej na lata 2012-2014, w roku bieżącym prowadzona była eksploatacja dwoma ścianami z zawałem stropu, to jest: - pokładu 413/2 ścianą 141 o wysokości do 2,1 m, przy grubości pokładu do 2,6 m, - pokładu 416 ścianą 177 o wysokości do 2,7 m, przy grubości pokładu do 3,3 m. Zgodnie z zapisami planu ruchu, w ramach profilaktyki górniczej ukierunkowanej na ochronę powierzchni, zmniejszone zostały wysokości ścian w stosunku do grubości eksploatowanego pokładu. Wysokość ściany 141 w pokładzie 413/2 zmniejszono o około 0,5 m w stosunku do grubości pokładu oraz ściany 177 w pokładzie 416 o około 0,6 m. Ustalono także, że dopuszczalny dobowy postęp tych ścian nie może przekroczyć 4,0 m. Parametry te sprawdzane są przez pracowników inspekcyjno-technicznych OUG w Gliwicach podczas przeprowadzanych kontroli. Szczegółowy nadzór budowlany wynikający z zapisów w treści części szczegółowej planu ruchu kopalni Pokój na lata 2012-2014, jak wynika z przeprowadzonych kontroli, realizowany jest w oparciu o umowę z Instytutem Techniki Budowlanej (ITB). W oparciu o bieżące raporty specjalistów ITB podejmowane są decyzje dotyczące działań zabezpieczających obiekty w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji. Kopalnia w ramach profilaktyki budowlanej przed rozpoczęciem eksploatacji zleciła specjalistycznej firmie analizę pod kątem przejmowania przewidywanych deformacji (krzywizn i odkształceń poziomych) obiektów budowlanych posiadających niewystarczającą odporność oraz zaktualizowanie oceny stanu technicznego budynków, z których każdy posiada swój odrębny arkusz ewidencyjny. W celu poprawy efektywności współdziałania organów samorządu terytorialnego przedsiębiorców i organów nadzoru górniczego, z inicjatywy dyrektora OUG w Gliwicach powołane zostały zespoły porozumiewawcze, m.in. dla miasta Ruda Śląska. W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla oceny skutków eksploatacji, w tym kopalni Pokój, mającej wpływ na obszar miasta Ruda Śląska. Podczas posiedzenia przedstawiciele władz miasta nie zgłaszali wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia mieszkańców w wyniku prowadzonej eksploatacji pokładów węgla w obszarze miasta Ruda Śląska. Przedmiotem dyskusji były bieżące prace związane z usuwaniem szkód górniczych, które są nieuniknione w procesie wydobywania węgla spod terenów silnie zurbanizowanych. Podsumowując, należy stwierdzić, że działalność górnicza prowadzona przez Kompanię Węglową SA prowadzona jest zgodnie z posiadanymi koncesjami i planem ruchu zakładu górniczego. Z wyrazami szacunku Podsekretarz stanu Piotr Woźniak