2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

ZAPYTANIE NR 5781
Wpłyneło dnia: 12-12-2006, Ogłoszone dnia: 11-01-2007 - posiedzenie nr 32
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej
W związku z wybuchem metanu w KWK ˝Halemba˝ w Rudzie Śląskiej w dniu 21 listopada 2006 r. rząd i inne instytucje pomocy społecznej rozpoczęły natychmiastowe działania związane z udzieleniem wsparcia finansowego w formie zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego bezpośrednio po katastrofie poszkodowanym w wypadku i ich rodzinom oraz rodzinom ofiar tej tragedii. Niestety, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mimo iż dysponował pieniędzmi na ten cel, nie mógł ich uruchomić w trybie natychmiastowym, ponieważ działania blokował przepis stanowiący, iż świadczeniobiorcy tej pomocy musieliby przedstawić wcześniej zaświadczenie o wysokości dochodów. Zaświadczenie to w praktyce nie ma żadnego wpływu ani na wysokość, ani na możliwość otrzymania pomocy, ponieważ są to sytuacje wyjątkowe - katastrofy, w szczególności górnicze, budowlane, komunikacyjne. Podobne blokady działań MOPS-u miały miejsce w czasie tragedii w hali wystawowej w Katowicach, jak również po tragicznym wypadku w KWK ˝Pokój˝, w którym zginęło czterech górników. W związku z weryfikacją przepisów przez samo życie zwracam się do Pani Minister z zapytaniem, czy nie byłoby zasadne dodanie w § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia ust. 3 w brzmieniu: ˝3. W przypadku osób i rodzin poszkodowanych w katastrofach, w szczególności górniczych, budowlanych i komunikacyjnych, nie są wymagane zaświadczenia, decyzje i inne dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. Dochody te ustala się na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy.˝ Powyższa zmiana umożliwiłaby ośrodkom pomocy społecznej natychmiastową wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego bezpośrednio po katastrofie dla rodzin poszkodowanych i ofiar katastrof. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bogdan Socha - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 28-12-2006, Ogłoszona dnia: 11-01-2007 - posiedzenie nr 32
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka Janusza Dobrosza z dnia 14 grudnia 2006 r. - znak SPS-023-5781/06 - dotyczące interpelacji Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wyjaśniam. Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Może on być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje co do zasady w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Listę dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji zawiera wspomniane rozporządzenie. W postępowaniu o przyznanie zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego ustala się więc wysokość dochodu osób i rodzin w oparciu o dokumenty wskazane w rozporządzeniu. Nie wpływa to na możliwość ewentualnej decyzji o przyznaniu zasiłku niezależnie od dochodu. Z powyższego wynika, że to ustawa o pomocy społecznej, a nie rozporządzenie, wymaga ustalenia sytuacji dochodowej osób ubiegających się o pomoc. Rezygnacja z ustalania sytuacji dochodowej musiałaby więc być dokonana w drodze nowelizacji ustawy. Należy jednak zauważyć, że wprowadzenie dwóch różnych trybów ustalania wysokości dochodów - w zwykłych przypadkach poprzez dokumenty wskazane w rozporządzeniu, a w przypadkach katastrof poprzez oświadczenia o dochodach - mogłoby rodzić zarzut o nierówne traktowanie obywateli. Należałoby też określić precyzyjną definicję katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy górniczej, tak aby ośrodki pomocy społecznej wiedziały, kiedy stosować uproszczony tryb. W celu przyspieszenia procedury przyznawania pomocy w pilnych przypadkach zostanie rozważona zmiana rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672) w celu wprowadzenia pewnych uproszczeń, na przykład poprzez wprowadzenie wzoru skróconego wywiadu środowiskowego. Ponadto informuję, iż Ministerstwo podejmie starania o zmianę treści art. 115 ustawy o pomocy społecznej w ten sposób, aby możliwe było udzielanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania własnego w sytuacjach wystąpienia zdarzeń losowych, w tym katastrof budowlanych, górniczych i innych, w kwocie przekraczającej 50% kosztów realizacji zadania. Z wyrazami szacunku Podsekretarz stanu Bogdan Socha