2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie przyspieszenia procedur prywatyzacyjnych Tramwajów Śląskich SA

ZAPYTANIE NR 5987
Wpłyneło dnia: 09-01-2007, Ogłoszone dnia: 25-01-2007 - posiedzenie nr 33
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Skarbu Państwa
Górny śląsk to największa aglomeracja w naszym kraju. W promieniu 50 km mieszka około 2,5 mln osób. W tym regionie, który od 15 lat zmaga się z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, sprawna i nowoczesna komunikacja to nie tylko kwestia jakości życia mieszkańców, ale przede wszystkim element budujący konkurencyjność regionu. Od kilku miesięcy śląskie samorządy starają się przejąć od Skarbu Państwa spółkę Tramwaje śląskie SA, która zajmuje się komunikacją tramwajową na terenie całej aglomeracji. Jest to wyraz dużej odpowiedzialności ze strony władz samorządowych, ponieważ spółka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i będzie wymagała dokapitalizowania w kwocie 17 mln zł. Ta suma będzie oczywiście pochodzić z budżetów 17 miast aglomeracji. Niestety ministerstwo skarbu zachowuje się w mało racjonalny sposób. Cztery miesiące temu Minister Paweł Szałamacha obiecał, że przekazanie akcji nastąpi błyskawicznie. Od tego momentu nic konkretnego się nie wydarzyło. Przedstawiciele resortu przestali nawet w tej sprawie przyjeżdżać na Śląsk. Ministerstwo nie odpowiedziało także na wniosek Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (który jest oficjalnym przedstawicielem miast) dotyczący przejęcia akcji. Pragnę zwrócić uwagę, że czas nagli, coraz trudniejsza jest sytuacja finansowa spółki, a brak uporządkowanej sytuacji własnościowej utrudniać będzie aplikowanie o fundusze unijne. Mając powyższe na uwadze, proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie są plany prywatyzacyjne w stosunku do Tramwajów śląskich SA oraz kiedy możemy doczekać się ich rzeczywistej realizacji? Z poważaniem Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Paweł Piotrowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Wpłyneła dnia: 02-02-2007, Ogłoszona dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 2 stycznia 2007 roku dotyczącą procedur prywatyzacyjnych Spółki Tramwaje Śląskie SA w Katowicach, uprzejmie informuję, co następuje: Minister Skarbu Państwa zgodnie z art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 roku, nr 171, poz. 1397 ze zm.) może przekazać mienie spółki Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli podstawowy przedmiot jej działalności służy realizacji zadań własnych tej jednostki lub związku jednostek samorządu terytorialnego i spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa wnioskiem z dnia 19 października 2006 roku o przekazanie w ww. trybie mienia Skarbu Państwa w postaci 100% akcji Spółki Tramwaje Śląskie SA w Katowicach. Minister Skarbu Państwa przygotował projekt umowy nieodpłatnego przeniesienia własności 85% akcji Spółki Tramwaje Śląskie SA w Katowicach z uwagi na prawo pracowników do nieodpłatnego nabycia 15% akcji spółki, wynikające z art. 36 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Projekt ten został przesłany do KZK GOP przy piśmie z dnia 17 stycznia 2007 roku, znak DERRiUA/584/MB/07. Powyższe pismo zawierało również prośbę o wskazanie terminu podpisania umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Do chwili obecnej nie wpłynęła do Ministra Skarbu Państwa odpowiedź na powyższe. W przedmiotowej sprawie należy również zauważyć, iż jedynym nabywcą oferowanych usług przewozowych przez spółkę jest Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a tym samym KZK GOP na zasadniczy wpływ na kondycję finansową przedmiotowej spółki. Ponadto zarząd spółki przygotowuje program naprawczy spółki i w wyniku konsultacji z Agencją Rozwoju Przemysłu SA, która jest przedmiotem uprawnionym do udzielania pomocy publicznej, skorygował program restrukturyzacji, na podstawie którego ubiega się o pomoc publiczną. Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Skarbu Państwa. Mając jednak na uwadze zasadność zajęcia w przedmiotowej sprawie stanowiska przez KZK GOP jako przyszłego większościowego akcjonariusza, na spotkaniu w dniu 1 grudnia 2006 roku, które odbyło się w Ministerstwie Skarbu Państwa z udziałem m.in. przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Pana Romana Urbańczyka ustalono, że niezbędne jest przedłożenie przez KZK GOP do Agencji Rozwoju Przemysłu SA opinii w sprawie programu restrukturyzacji, która powinna być złożona w terminie umożliwiającym przedstawienie wniosku przez ARP SA do Komisji Europejskiej. Wobec nieprzedstawienia przez KZK GOP stosownej opinii, jak też mając na uwadze upływający termin do złożenia stosownych dokumentów, ARP SA przesłała omawiany wniosek do Komisji Europejskiej bez uprzedniego poznania stanowiska KZK GOP. Reasumując, przekazanie akcji w drodze umowy nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KZK GOP jej projektu, przesłanego przy wyżej przywołanym piśmie Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 stycznia 2007 roku. Z wyrazami szacunku Podsekretarz stanu Paweł Piotrowski