2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

ZAPYTANIE NR 5988
Wpłyneło dnia: 09-01-2007, Ogłoszone dnia: 25-01-2007 - posiedzenie nr 33
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nadaje nowe brzmienie art. 32g ust. 1-3, likwidując tym samym skrócony czas pracy pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Zgodnie z nowym brzmieniem czas pracy zostaje wydłużony o prawie 50%, a w kontekście art. 32i nawet o 150%. W ocenie skutków regulacji brak jest jakiejkolwiek informacji na ten temat. Obawiam się, że wprowadzenie tego projektu w życie może spowodować zwolnienia z pracy w grupie zawodowej techników elektroradiologii. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy przedmiotowy projekt był konsultowany z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Techników Medycznych Radioterapii oraz Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym? Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i jego ewentualną poprawę. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bolesław Piecha - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 30-01-2007, Ogłoszona dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 12 stycznia 2007 r. (znak: SPS-023-5988/07) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i w tym trybie konsultowany był z organizacjami pracowników i pracodawców funkcjonującymi w ochronie zdrowia, samorządami zawodów medycznych. Przedmiotowy projekt został również przekazany organizacjom reprezentującym podmioty, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej. Ponadto informuję, iż w dniu 22 stycznia 2007 r. projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie projekt ustawy został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). W toku konsultacji zewnętrznych do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły między innymi opinie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii oraz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Postulaty zgłoszone przez ww. podmioty są obecnie analizowane i w miarę możliwości zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad omawianą nowelizacją. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Bolesław Piecha