2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie refundacji pacjentom zakażonym wirusem HBV leku pod nazwą adefowir - jedynego, ratującego ich życie

ZAPYTANIE NR 5989
Wpłyneło dnia: 09-01-2007, Ogłoszone dnia: 25-01-2007 - posiedzenie nr 33
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze! Na terenie całego kraju istnieje spora grupa pacjentów chorujących na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B ze wskazaniem do natychmiastowego rozpoczęcia terapii lekiem adefowir (Hepsera). Są to chorzy z marskością wątroby, u których stwierdzono oporność na inny lek przeciwwirusowy, podlegający refundacji przez NFZ, czyli lamiwudynę (Zeffix). Niepodjęcie leczenia adefowirem, który jest jedynym alternatywnym lekiem posiadającym rejestrację w Polsce, jest równoznaczne ze skazaniem tych chorych na śmierć. Z niezrozumiałych względów leczenie to nie jest ujęte w programach terapeutycznych na 2006, a nawet na 2007 r., pomimo iż NFZ refunduje podobną kwotę (w przeliczeniu na miesięczną kurację) na inny lek - interferon (Pegasys). Leczenie interferonem u chorych z marskością wątroby zakażonych wirusem HBV jest przeciwwskazane. Adefowir jest u takich chorych w przypadku oporności na lamiwudynę lekiem ratującym życie. Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że pacjentom w lepszym stanie zdrowia umożliwia się (i słusznie) leczenia, a ciężko chorzy są tego leczenia pozbawieni. Naruszona zostaje zatem zasada równego dostępu do świadczeń medycznych. Wirusowe zapalenie wątroby typu B na etapie marskości, a zwłaszcza niewydolności wątroby nie pozwala na odłożenie lub spowolnienie procesu leczenia. Niepodjęcie natychmiastowego leczenia stanowi naruszenie zarówno zasad sztuki medycznej, jak i powinności bądź to szpitali, bądź to NFZ w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszy Zdrowia (Dz.U. z dnia 17 marca 2003 r. z późn. zm.). Art. 47 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi: ˝Ubezpieczeni mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie˝. Szanowny Panie Ministrze! W związku z odpowiedzią Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo grupy chorych (znak: CF-DGL-06/10/0097/RZ, DGL-078-0020/06) w sprawie procedury refundacji leków pragnę zapytać, na jakim etapie jest praca nad nowym programem terapeutycznym: Leczenie przewlekłego WZW typu B adevofovirem? Drugą kwestią jest procedura o kodzie: 5.06.00.0001422 - farmakologia niestandardowa. Według opinii pacjentów możliwość uzyskania refundacji tą drogą nie jest prosta i skuteczna. Szpitale często otrzymują po długich okresach oczekiwania odpowiedzi odmowne z regionalnych oddziałów NFZ. Jak długo w rzeczywistości trwa procedura rozliczenia kosztów leku w ramach świadczenia: farmakologia niestandardowa? Ilu pacjentów chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B złożyło w ubiegłym roku wnioski i jak był procent wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez NFZ w kraju i województwie śląskim? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bolesław Piecha - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 22-03-2007, Ogłoszona dnia: 29-03-2007 - posiedzenie nr 38
Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pani Danuty Pietraszewskiej, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przesłaną przy piśmie z dnia 12 stycznia 2007 r. (SPS-023-5989/07), w sprawie refundacji pacjentom zakażonym wirusem HBV leku pod nazwą adefowir - jedynego ratującego ich życie, przesyłam uprzejmie następujące informacje. Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.), w aktach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy oraz w zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy świadczeniobiorcy mają zapewnione prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Świadczeniobiorcom zapewnia się i finansuje ze środków publicznych dostęp do świadczeń, m.in. w rodzaju lecznictwa szpitalnego, w trakcie trwania którego, zgodnie z przepisem art. 35 przytoczonej ustawy, pacjentom przysługują bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia. Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z przepisem § 5 pkt 5 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643) każdy świadczeniodawca jest zobowiązany zaopatrywać się we własnym zakresie w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz inne materiały niezbędne do udzielania świadczeń na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, iż w celu sfinansowania ze środków publicznych leczenia z zastosowaniem wymienionego leku szpital, który prowadzi leczenie pacjenta, może złożyć do właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczeń oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wyrażenie zgody płatnika świadczeń na sfinansowanie leczenia, w ramach procedury ˝farmakoterapia niestandardowa˝. Przedmiotowa procedura została zawarta w katalogu świadczeń szpitalnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2/2007 prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniającego zarządzenie nr 80/2006 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia ˝Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne˝, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie indywidualnego rozliczenia kosztów procedury z zastosowaniem produktu leczniczego, którego cena w istotny sposób przewyższa wycenę odpowiedniej procedury katalogowej. Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są prace dotyczące opracowania rozwiązań systemowych umożliwiających wdrażanie nowych programów zdrowotnych, obejmujących świadczenia zdrowotne rzeczowe w zakresie leczenia lekami innowacyjnymi. W sprawie leczenia pacjentów zakażonych wirusem HBV adefowirem uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie w stanie przekazać żądane informacje dotyczące refundacji leczenia, procedury rozliczania kosztów, ilości wniosków oraz kosztów po uzyskaniu odpowiedzi z poszczególnych oddziałów wojewódzkich dysponujących szczegółowymi danymi o indywidualnych pacjentach. Ponadto pragnę dodać, że wstępne wyniki trwających obecnie prac inwentaryzacyjnych i analitycznych dotyczących złożonych wniosków o objęcie leku refundacją w ramach programu terapeutycznego wskazują na wysoką pozycję adefowiru w tworzonym rankingu. Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są prace dotyczące opracowania rozwiązań systemowych umożliwiających wdrażanie nowych programów zdrowotnych, obejmujących świadczenia zdrowotne rzeczowe w zakresie leczenia lekami innowacyjnymi. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Bolesław Piecha