2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie możliwości zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZAPYTANIE NR 6302
Wpłyneło dnia: 24-01-2007, Ogłoszone dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Budownictwa
Istniejący w gospodarce odpadami patologiczny stan prawny, w którym gmina nie może skutecznie realizować własnych zadań w interesie swoich mieszkańców, wymaga natychmiastowej zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana tej ustawy powinna umożliwić gminie przejęcie strumienia odpadów w drodze uchwały rady gminy, bez konieczności przeprowadzenia referendum gminnego, co doprowadzi do minimalizacji opłat ponoszonych przez mieszkańców na skutek wyboru wykonawców usług w drodze przetargu. Pozwoli to także skutecznie kontrolować, co dzieje się ze strumieniem odpadów. Dodatkowo zmiana tej ustawy umożliwi wykorzystanie przez gminy środków finansowych Unii Europejskiej, przewidzianych do wspierania budowy instalacji służących unieszkodliwianiu i zagospodarowywaniu odpadów. Szanowny Panie Ministrze! Dokonanie proponowanej zmiany umożliwi gminie: 1) podział jej terytorium na obszary świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, w których opłaty ponoszone przez mieszkańców za ich usuwanie i unieszkodliwianie ustalane będą w sposób rynkowy - w przetargach publicznych organizowanych przez gminę (co doprowadzi do minimalizacji cen), 2) skuteczne realizowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz minimalizowanie zanieczyszczania środowiska związanego z niepotrzebnym przemieszczaniem odpadów na terenie gminy, 3) skuteczne kontrolowanie przepływu strumienia odpadów, co m.in. zlikwiduje powstawanie tzw. dzikich wysypisk. Czy w związku z powyższym Pan Minister mógłby ustosunkować się do uwag i propozycji wynikających z praktycznego stosowania ww. prawa? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Andrzej Aumiller - minister budownictwa
Wpłyneła dnia: 06-03-2007, Ogłoszona dnia: 15-03-2007 - posiedzenie nr 37
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej Nr SPS-023-6302/07 w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informuję, że w pełni podzielam opinię i wnioski Pani Poseł. W sytuacji, gdy obecnie obowiązujące przepisy nie dają dostatecznych uprawnień gminom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wytworzonymi na własnym terenie oraz to, że gminy, obciążone obowiązkiem budowy nowoczesnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, nie mają jednocześnie wystarczających instrumentów prawnych do zagwarantowania ich prawidłowej eksploatacji, w Ministerstwie Budownictwa przygotowano projekt nowej ustawy. Opracowując propozycje nowych regulacji, wzorowano się na rozwiązaniach przyjętych w UE, w których konkurencja przy świadczeniu usług realizowana jest na rynku zamówień publicznych, udzielanych przez odpowiedniki polskich gmin. Wymaga również podkreślenia, że projekt nowej ustawy uwzględnia wszystkie propozycje wskazane w interpelacji Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, poprzez przyjęcie rozwiązań polegających m.in. na: - zrezygnowaniu z referendum gminnego, - świadczeniu usług regulowanych ustawą, poprzez przeprowadzanie przez gminę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - wprowadzeniu obowiązku selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Wobec powyższego wyrażam przekonanie, że zawarte w projekcie ustawy nowe uregulowania powinny przyczynić się do prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, co między innymi stanowi podstawę do terminowej realizacji zobowiązań przyjętych przez Polskę w zakresie ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że przedmiotowy projekt ustawy zostanie w najbliższym czasie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Łączę wyrazy szacunku Minister Andrzej Aumiller