2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zakazu zmiany stanu wody na gruncie

ZAPYTANIE NR 6303
Wpłyneło dnia: 24-01-2007, Ogłoszone dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Środowiska
W wielu przypadkach, często dotyczących terenów rolnych, które zostały przekwalifikowane na tereny zabudowy mieszkaniowej, zmiana stanu wody na gruncie związana jest z likwidacją przez właścicieli gruntów rowów terenowych odwadniających, co w wielu przypadkach jest przyczyną tworzenia się rozlewisk na terenach sąsiednich oraz zalewania obiektów na tych posesjach. Wobec tego należałoby w art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) dokładnie określić, czy: - zmiana stanu wody na gruncie dotyczy tylko wody płynącej, - zmiana kierunku odpływu wody opadowej na gruncie dotyczy odpływu wody w sposób naturalny, czy należy to również rozumieć jako kierowanie wody na tereny sąsiednie poprzez system rowów czy kanalizację deszczową. Ponadto z uwagi, iż nakaz wykonania urządzeń zapobiegających szkodom może wiązać się z wykonaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a dokonany decyzją nakaz nie zastępuje wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tych urządzeń, zasadne byłoby rozszerzenie art. 29 ustawy o obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez właściciela gruntu, na którego nałożono obowiązek wykonania urządzeń wodnych zapobiegających szkodom. Szanowny Panie Ministrze! Czy powyższe zmiany w przepisach Prawa wodnego bardziej niż dotychczas przyczyniłyby się do właściwego stosowania prawa, szczególnie w zakresie rozwiązywania konfliktów sąsiednich w oparciu o art. 29? Zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do powyższych zastrzeżeń. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Andrzej Szweda-Lewandowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 19-02-2007, Ogłoszona dnia: 01-03-2007 - posiedzenie nr 35
Odpowiadając na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej, przekazanej przy piśmie o numerze SPS-023-6303/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie możliwych zmian w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, uprzejmie przedstawiam stanowisko w sprawie. Sprawy z zakresu zmian stanu wody na gruncie reguluje art. 29 wspomnianej ustawy. Przepis ten stanowi, iż zakazane jest dokonywanie zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności zmian w odpływie wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Przepisy te stosowane są wówczas, gdy czynności zmieniające stan wody na gruncie nie mają cech korzystania z wód. Przepis ten opisuje więc zmiany ukształtowania terenu spowodowane np. podwyższeniem terenu, wykonaniem muru oporowego, ogrodzenia na podmurówce, które ten odpływ mogą w jakikolwiek sposób utrudnić lub uniemożliwić. Problem przebudowy urządzeń wodnych, w tym urządzeń odwadniająco-nawadniających, wspomniany w interpelacji, jest uregulowany przepisami działów ˝Budownictwo wodne˝ oraz ˝Pozwolenia wodnoprawne˝ ustawy Prawo wodne. Zmiana stosunków wodnych na gruntach, o których mowa w dalszej części interpelacji, traktowana jest jak korzystanie z wód, o którym mówi art. 31 ust. 4 Prawa wodnego. W świetle przepisów art. 9 ust. 2 pkt 2 likwidacja urządzeń wodnych lub ich przebudowa wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a w konsekwencji uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli likwidacja urządzenia nie była poprzedzona stosowną decyzją administracyjną, to winny takiego wykroczenia powinien ponieść konsekwencje określone w art. 192. Może zatem podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Warto jednak podkreślić, że stosowanie przepisów karnych nie powinno być metodą rozwiązywania podobnych problemów. W mojej opinii należy w pierwszej kolejności zapobiegać takim sytuacjom poprzez umieszczenie stosownych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego bądź też w decyzjach określających warunki zabudowy zagospodarowania terenu. Zapisy te powinny informować właścicieli gruntów oraz inwestorów zamierzających dokonać zmiany parametrów lub funkcji istniejących urządzeń o fakcie istnienia urządzeń wodnych i obowiązku uzyskania, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 i w powiązaniu z art. 9 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Mając powyższe na uwadze, stoję na stanowisku, że proponowane przez panią poseł zmiany przepisów nie poprawią sytuacji spraw rozstrzyganych na podstawie art. 29 Prawa wodnego. Jednocześnie pragnę poinformować, że wszystkie regulacje umożliwiające rozwiązanie konfliktów funkcjonują już w tej ustawie. Problem ze stosowaniem tych regulacji wynika z cywilnoprawnego ich charakteru oraz wielu możliwości, które przewidziane są w Kodeksie postępowania administracyjnego, do wzruszania nawet ostatecznych rozstrzygnięć. Podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski