2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie możliwości zmiany ustawy o ochronie przyrody

ZAPYTANIE NR 6304
Wpłyneło dnia: 24-01-2007, Ogłoszone dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Środowiska
Zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody ˝organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami˝. Zgodnie z obecną interpretacją kwestia zastąpienia innymi drzewami lub krzewami jest sprawą uznaniową. Bardziej czytelny byłby zapis, który precyzowałby jednoznacznie górną i dolną granicę wysokości kwoty przeznaczonej na nasadzenie, a wynikającej z naliczonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, bądź też określałby konkretną liczbę drzew i krzewów, które należy nasadzić w zamian za usunięte drzewa lub krzewy. Istotne jest również określenie, czy ww. kwota ma być w całości przeznaczona na materiał sadzeniowy, czy obejmuje też prace związane z posadzeniem. Natomiast zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, ˝jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat˝. Istotne jest określenie, w jakim terminie od momentu wydania decyzji konieczne jest wykonanie przesadzenia lob posadzenia. Art. 84 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody określa: ˝opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego˝. W momencie wydawania decyzji na usunięcie drzew kolidujących z budową dróg nie są znane koszty, jakie będą poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew i krzewów. Szanowny Panie Ministrze! Czy ustawa w obecnym kształcie nie wpływa negatywnie na stan zadrzewienia w naszym kraju i czy nie paraliżuje działań organów administracji publicznej? Zwracam się uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do powyższych zastrzeżeń. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Andrzej Szweda-Lewandowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 21-02-2007, Ogłoszona dnia: 01-03-2007 - posiedzenie nr 35
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej, znak: SPS-023-6304/07, z dnia 31 stycznia 2007 r., dotyczącą zmian w zakresie zadrzewień do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), dziękuję za przedstawione propozycje, jak też przedstawiam poniższą informację. Zadania związane z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o ochronie przyrody, zostały powierzone jednostkom samorządu terytorialnego. Z informacji, jakie wpływają do resortu środowiska wynika, iż trudności w interpretacji oraz stosowaniu jej przepisów spowodowane są głównie niedostatecznym przygotowaniem obsady personalnej, zatrudnionej w tych jednostkach. W związku z tym, że w resorcie środowiska trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, w tym również w odniesieniu do przepisów rozdziału 4 dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień, wyrażam opinię, że wszystkie nadsyłane propozycje zmian przepisów są cenne i pomocne i będą wykorzystane w toczących się pracach legislacyjnych. Z poważaniem Podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski