2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie możliwości finansowania samorządowych dróg publicznych z Krajowego Funduszu Drogowego

ZAPYTANIE NR 6305
Wpłyneło dnia: 24-01-2007, Ogłoszone dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Transportu
Zły stan techniczny dróg publicznych ogranicza możliwości społeczno-gospodarcze rozwoju miast oraz stanowi narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności. Od 2004 r., kiedy została zlikwidowana subwencja drogowa i włączona do subwencji ogólnej, wiele samorządów przeznacza mniej środków na drogi. Oprócz autostrad i dróg ekspresowych istnieje cała sieć dróg utrzymywanych przez prezydentów miast, która przy ograniczonych możliwościach budżetowych samorządów i braku możliwości otrzymania dodatkowych źródeł finansowania w sposób ciągły ulega degradacji. Należy także pamiętać, że w miastach utrzymaniu podlegają nie tylko drogi publiczne, ale także tzw. wewnętrzne, przekazywane do lipca 2006 r. jednostronnym aktem prawnym. Jest oczywiste, że nikt nie zrzeka się nieruchomości posiadających wartość rynkową. Przepis Kodeksu cywilnego nie był źródłem wzbogacenia gmin, lecz przeciwnie - często oznacza konieczność ponoszenia wydatków w celu umożliwienia korzystania użytkownikom z tych dróg w sposób bezpieczny. Przywrócenie ich do stanu bezpiecznego wymaga znacznego wysiłku zarówno technicznego, jak i finansowego. Mając na uwadze powyższe, uważam że miasta wymagają odrębnej polityki rządowej i nowych rozwiązań legislacyjnych. Miasta swoim rozwojem gospodarczym bezpośrednio oddziaływają na rozwój otoczenia pomiędzy regionami, a tym samym całego kraju. Szanowny Panie Ministrze, istnieje potrzeba wsparcia finansowego samorządów poprzez: 1) zwiększenie udziału w dochodach z podatków, w tym także pośrednich, na przykład poprzez zapewnienie udziału w podatku akcyzowym od paliw przy nałożeniu obowiązku przeznaczania tych środków w całości na drogownictwo, 2) zmianę przepisów dotyczących Krajowego Funduszu Drogowego w celu umożliwienia jego wykorzystania na finansowanie również dróg samorządowych - rozszerzenie beneficjentów Krajowego Funduszu Drogowego o zarządcę dróg samorządowych. W miastach na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) jest Prezydent Miasta. Z Krajowego Funduszu Drogowego mógłby zostać sfinansowany udział własny budżetu samorządu w zadaniach realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej czy też przeznaczenia ich na opracowania dokumentacji technicznej dla projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych. Istnieje obawa, że możliwości wykorzystania środków funduszy unijnych na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych (samorządowych) będą się zmniejszać wobec ograniczonych dochodów własnych, a poziom zadłużenia może spowodować ograniczenie zaciągania nowych kredytów, w tym na sfinansowanie udziałów własnych w zadaniach, które mogłyby być realizowane przy udziale środków unijnych, 3) zmniejszenie wysokości podatku VAT przy zadaniach drogowych (tj. powrócenie do poprzedniej jego wysokości), co pozwoli samorządom na realizację większej liczby zadań inwestycyjnych. Mając na uwadze powyższe, zapytuję: 1. Czy proponowane zmiany bardziej niż dotychczas przyczyniłyby się do poprawy jakości dróg publicznych będących na utrzymaniu gmin? 2. Czy pozwoliłyby gminom na zwiększenie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Stomma - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu
Wpłyneła dnia: 19-02-2007, Ogłoszona dnia: 01-03-2007 - posiedzenie nr 35
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na wystąpienie Nr SPS-023-6305/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. przekazujące interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie możliwości finansowania samorządowych dróg publicznych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, wyjaśniam, co następuje: 1. W obecnym stanie prawnym i sytuacji finansowej Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), który pozyskuje i zabezpiecza środki na realizację programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego (Program), nie ma możliwości rozszerzenia zakresu zadań finansowanych przez KFD w roku 2007 o dodatkowe projekty, w tym o projekty, o których mowa w interpelacji pani poseł. 2. KFD na sfinansowanie ww. programu w głównej mierze pozyskuje zewnętrzne środki finansowe w postaci zaciąganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz KFD kredytów i emitowanych obligacji. Możliwości pozyskiwania przez KFD zewnętrznego finansowania dłużnego są ograniczone, a pozyskiwane środki są ściśle powiązane z określonymi w programie projektami drogowymi, które realizowane są tylko i wyłącznie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i są zlokalizowane na sieci dróg krajowych zarządzanych przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Brak jest dowolności w doborze zadań, które mają być finansowane z danej puli środków KFD (pozyskanych z kredytów). Dodatkowym ograniczeniem jest także wolumen gwarancji Skarbu Państwa udzielanych każdorazowo przy zaciąganiu przez BGK ww. zobowiązań. 3. Zmniejszenie obciążeń podatkowych w przypadku realizacji inwestycji drogowych oraz wszelkiego rodzaju zmiany legislacyjne zmierzające do zwiększenia środków budżetowych przeznaczanych na realizację inwestycji drogowych w zakresie zmiany przeznaczenia podatku akcyzowego od paliw należą do kompetencji ministra finansów. Resort transportu dokłada wszelkich starań, aby te środki były możliwie jak największe. Trzeba się jednak liczyć również z innymi potrzebami i ograniczonymi możliwościami budżetu państwa. Odnosząc się do wniosku inicjatywy zmierzającej do zmiany istniejącego stanu prawnego umożliwiającego miastom na prawach powiatu finansowanie dróg krajowych zlokalizowanych w tych miastach ze środków gromadzonych w Krajowym Funduszu Drogowym pragnę poinformować, iż resort kierowany przeze mnie nie planuje w najbliższym czasie podjęcia działań legislacyjnych w kierunku rozszerzenia dostępności środków KFD dla ww. odcinków dróg krajowych. Jednocześnie chciałbym zapewnić pana marszałka, że stan techniczny i rozbudowa całej sieci dróg krajowych w Polsce, w tym również odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, jest dla mnie i kierowanego przeze mnie resortu niezwykle istotna. Jednakże zważywszy na fakt, iż priorytetem polityki rządu jest budowa autostrad i dróg ekspresowych, głównie takie projekty będą finansowane ze środków KFD w okresie programowania w latach 2007-2013. Łączę wyrazy szacunku Podsekretarz stanu Piotr Stomma