2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie rozszerzenia art. 30 ust.1 ustawy Prawo budowlane oraz dopracowania art. 46 ust. 4 pkt 4a ustawy Prawo ochrony środowiska

ZAPYTANIE NR 6306
Wpłyneło dnia: 24-01-2007, Ogłoszone dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Środowiska
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) określa przedsięwzięcia, dla których jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) realizacja przedsięwzięć ujętych w ww. rozporządzeniu jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W myśl art. 46 ust. 4 i 4a cytowanej powyżej ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje między innymi przed uzyskaniem odpowiednich decyzji lub dokonaniem zgłoszeń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Realizacja, co prawda nielicznych, przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. nie wymaga budowy obiektów budowlanych czy zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, ale ich realizacja przez inwestora jest przewidziana na terenie na przykład ogrodzonego placu, co powoduje tym samym zmianę użytkowania terenu. Aktualnie obowiązujące przepisy Prawa budowlanego nie przewidują zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego będzie wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko bądź może być wymagane, i tym samym dla realizacji tych przedsięwzięć inwestor nie musi uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jednakże przedsięwzięcia te mają często istotny wpływ na środowisko oraz są źródłem powstawania zarówno odpadów, jak i innych substancji wprowadzanych do środowiska. Brak powyższego zapisu powoduje, że dla takich przedsięwzięć nie można określić środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wydać decyzji wynikających na przykład z przepisów ustawy o odpadach. Szanowny Panie Ministrze! Czy nie byłoby zasadne rozszerzenie art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz dodanie treści do art. 46 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie jak powyżej? Pozwoliłoby to na jednoznaczne stosowanie przepisów prawa przez organy ochrony środowiska. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Agnieszka Bolesta - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 14-02-2007, Ogłoszona dnia: 01-03-2007 - posiedzenie nr 35
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie poseł Danuty Pietraszewskiej, pismo znak: SPS-023 -6306/07, w sprawie rozszerzenia art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz dopracowania art. 46 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska, uprzejmie informuję. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), realizacja przedsięwzięć zaliczonych do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wszelkich innych przedsięwzięć, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, jest dozwolona po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (zwanej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach). Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed: - złożeniem wniosku o wydanie którejkolwiek z decyzji wymienionych w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 46 ust. 4); - dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych na podstawie art. 30 ustawy - Prawo budowlane (art. 46 ust. 4a); - dokonaniem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (art. 46 ust. 4a). Ustawa Prawo budowlane nie reguluje ˝zmiany sposobu użytkowania terenu˝. Zakresem tej ustawy, na co wskazuje już sam jej tytuł, objęte są wyłącznie zamierzenia budowlane. Dlatego też, uwzględnienie w Prawie budowlanym kwestii zmiany sposobu użytkowania terenu wykraczałoby poza materię tej ustawy. Należy przy tym podkreślić, iż decyzja o ewentualnej zmianie ustawy Prawo budowlane leży w gestii ministra budownictwa. Jednocześnie należy podkreślić, iż wśród przedsięwzięć zaliczonych do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zasadniczo nie ma takich, które nie wymagałyby którejś z decyzji określonych w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, albo które nie podlegałyby zgłoszeniu na podstawie powołanego powyżej art. 30 lub art. 70 ustawy Prawo budowlane. Przy czym istotne jest, iż art. 46 ust. 4 wymienia nie tylko decyzje, które wiążą się z zamierzeniem budowlanym, ale również te, które zezwalają na innego rodzaju ingerencję w środowisko, niewymagającą podjęcia robót budowlanych. Jedyna zidentyfikowana w tym zakresie luka prawna dotyczy przedsięwzięć polegających na wylesieniu. Luka ta zostanie zlikwidowana w drodze ustawy nowelizującej ustawę Prawo ochrony środowiska (projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obecnie znajduje się na etapie prac w parlamencie). Z powyższego względu, pojęcie działań zmierzających w kierunku wnioskowanego rozszerzenia art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz dopracowania art. 46 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska, należy uznać za bezprzedmiotowe. Z poważaniem Podsekretarz stanu Agnieszka Bolesta