2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie podziału unijnych pieniędzy dla śląskiej edukacji

ZAPYTANIE NR 6776
Wpłyneło dnia: 16-02-2007, Ogłoszone dnia: 01-03-2007 - posiedzenie nr 35
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Edukacji Narodowej
Szanowny Panie Ministrze! W ramach programu unijnego ˝Kapitał ludzki˝, który realizowany ma być do roku 2013, każdy region dostał określoną pulę pieniędzy. Środki te samorządy przeznaczać mają na wyrównywanie szans edukacyjnych. Jednak, za przyzwoleniem premiera, pan Minister uszczknął samorządom pieniądze z tej puli. W wyniku tej operacji każde województwo w kraju straciło po kilkadziesiąt milionów euro, zaś województwo śląskie jest jednym z tych województw, którym zabrano najwięcej - według szacunków jest to suma ok. 60 mln euro. Teraz środki finansowe na edukację przyznawane będą centralnie. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Skąd Pan Minister wie, czego potrzebują poszczególne szkoły? 2. Czy może Pan Minister zagwarantować, że centralny podział pieniędzy będzie sprawiedliwy? Z poważaniem Posłanki Elżbieta Pierzchała, Danuta Pietraszewska i Ewa Więckowska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Kłosowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 05-03-2007, Ogłoszona dnia: 15-03-2007 - posiedzenie nr 37
Odpowiadając na interpelację pań posłanek Elżbiety Pierzchały, Danuty Pietraszewskiej i Ewy Więckowskiej (nr SPS-023-6776/07) uprzejmie informuję, że przesunięcie kwoty 700 mln euro przeznaczonej na programy wyrównywania szans i rozwoju kompetencji kluczowych (w ramach których realizowane będą m.in. zajęcia pozalekcyjne) z priorytetu regionalnego (priorytet IX) do priorytetu III, za który odpowiada minister edukacji narodowej, miało na celu: - zapewnienie jednolitych zasad realizacji programów na terenie całego kraju, - umożliwienie podziału środków na poszczególne regiony według kryteriów oświatowych i aktualnych potrzeb, zmieniających się w trakcie realizacji programu, - objęcie wsparciem tych szkół i placówek, które najbardziej tego potrzebują, nawet jeśli nie dysponują odpowiednim potencjałem do przygotowania projektu. Wdrażanie tego działania zostanie powierzone kuratoriom oświaty, które z racji swoich zadań ustawowych najlepiej znają potrzeby i niedostatki w zakresie wyrównywania edukacyjnych i podniesienia jakości kształcenia. Dokonana zmiana jest zmianą o charakterze organizacyjnym - nie zmienił się charakter wsparcia, potencjalni projektodawcy oraz beneficjenci pomocy, zmienił się jedynie sposób wdrażania. Sekretarz stanu Sławomir Kłosowski