2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wygórowanych wymagań NFZ wobec szpitali leczących ciężkie przypadki nadciśnienia

ZAPYTANIE NR 6875
Wpłyneło dnia: 04-12-2008, Ogłoszone dnia: 18-12-2008 - posiedzenie nr 32
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
W Polsce na nadciśnienie cierpi co trzeci dorosły, a kilka procent z nich ma tzw. ciężkie nadciśnienie. Nasila się wówczas ryzyko uszkodzenia wzroku, serca czy nerek. Z tego powodu do szpitali trafiają codziennie tysiące pacjentów. Dotąd chorzy trafiali na internę, czasami na kardiologię. Według nowych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia wobec szpitali każdy oddział, który chce leczyć ciężkie postaci nadciśnienia, musi mieć na etacie co najmniej dwóch specjalistów hipertensjologów. Do tego dochodzi wymóg posiadania specjalistycznego sprzętu: tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i renoscyntygrafu, czyli urządzenia do izotopowego badania nerek. W woj. śląskim jest zaledwie 13 hipertensjologów (15 nowych jest w trakcie specjalizacji), a wszystkie wymogi NFZ spełnia - choć nie w stu procentach - tylko jedna klinika w całym regionie! W związku z powyższym, Szanowna Pani Minister: 1. Co rząd planuje uczynić, aby rozwiązać zaistniałą sytuacje? 2. W jaki sposób woj. śląskie ma zapewnić wystarczającą liczbę hipertensjologów dla ogromnej rzeszy pacjentów naszego regionu? 3. Czy w zaistniałej sytuacji działania rządu są w stanie wspomóc woj. śląskie? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jakub Szulc - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 22-01-2009; odpowiedź uzupełniająca 25-02-2009, Ogłoszona dnia: 12-02-2009 - posiedzenie nr 35; odpoweidź uzupełniająca 05-03-2009 - posiedzenie nr 37
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 1 grudnia 2008 r., przesłaną przy piśmie pana Krzysztofa Putry, wicemarszałka Sejmu z dnia 11 grudnia 2008 r. (znak: SPS-023-6875/08), w sprawie wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wobec szpitali leczących ciężkie postacie nadciśnienia uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Szczegółowe unormowania prawne regulujące między innymi kwestie zasad funkcjonowania, organizację i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również warunki udzielania, zasady i tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zawiera ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 1 i 2 wskazanej ustawy do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia należy w szczególności określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak również przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Prezes funduszu zgodnie z art. 146 pkt 1 i 3 cytowanej ustawy określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki wymagane od świadczeniodawców. Odnosząc się do zawartej w treści interpelacji kwestii dotyczącej wygórowanych wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec szpitali leczących ciężkie postacie nadciśnienia, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Narodowego Funduszu Zdrowia o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowym zakresie odpowiedź na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej zostanie uzupełniona o wyjaśnienia płatnika świadczeń. Z poważaniem Sekretarz stanu Jakub Szulc   ODPOWIEDŹ UZUPEŁNIAJĄCA Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma ministra zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r., stanowiącego odpowiedź na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej przesłaną przy piśmie pana Krzysztofa Putry, wicemarszałka Sejmu, z dnia 11 grudnia 2008 r. (znak: SPS-023-6875/08), w sprawie wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wobec szpitali leczących ciężkie postacie nadciśnienia, uprzejmie proszę o przyjęcie uzupełniających informacji. Odnosząc się do zawartej w treści interpelacji kwestii dotyczącej potrzeby posiadania co najmniej dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie hipertensjologii w oddziałach szpitalnych leczących ciężkie postacie nadciśnienia, uprzejmie informuję, iż Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku uzgodnień z krajowym nadzorem specjalistycznym w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii wprowadziła w ramach systemu JGP trzy grupy związane z leczeniem nadciśnienia tętniczego. Dla możliwości realizacji dwóch grup: E86 - Ciężkie nadciśnienie tętnicze >17 r.ż. z powikłaniami i chorobami współistniejącymi i E87 - Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż. bez powikłań i chorób współistniejących, zostały ustalone specjalne wymagania, które zostały dostosowane dla wysokospecjalistycznych jednostek leczących nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo oprócz spełnienia specjalnych wymagań możliwość rozliczenia ww. grup została scharakteryzowana koniecznością realizacji odpowiednich procedur medycznych według wskazanej przez fundusz wersji ICD-9, wskazaniem rozpoznania ICD-10, jak również ograniczona czasem pobytu. Grupa E88 - Nadciśnienie tętnicze >17 r.ż. umożliwiała leczenie tych samych schorzeń - wszystkich postaci nadciśnienia tętniczego określonych rozpoznaniami ICD-10 i nie posiadała żadnych dodatkowych warunków do spełnienia. Równocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż płatnik świadczeń opieki zdrowotnej, mając na uwadze liczne uwagi i postulaty dotyczące sposobu rozliczania przedmiotowych grup świadczeń, zarządzeniem nr 8/2009/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającym zarządzenie nr 93/2008/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne zrezygnował z określenia specjalnych wymagań w zakresie personelu medycznego dla świadczeniodawców leczących ciężkie postacie nadciśnienia. W związku z powyższym obecnie dla rozliczenia grup E86 i E87 należy zrealizować co najmniej dwie procedury z listy procedur oraz postawić odpowiednie rozpoznanie zasadnicze. Z poważaniem Sekretarz stanu Jakub Szulc