2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

ZAPYTANIE NR 7438
Wpłyneło dnia: 28-03-2007, Ogłoszone dnia: 12-04-2007 - posiedzenie nr 39
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
W art. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076) uzależnia się zaliczenie wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia wejścia w życie ustawy od zawartych porozumień z zakładowymi organizacjami związkowymi lub innymi organizacjami reprezentującymi pracowników świadczeniodawców. Większość kierowników SP ZOZ POZ z obawy przed akcjami strajkowymi w I połowie roku 2006 podwyższyło wynagrodzenia, często drastycznie pogarszając swoją sytuację finansową. Obecnie strona związkowa w placówkach podstawowej opieki żąda kolejnej podwyżki wynagrodzeń zgodnie z ustawą, powołując się na brak zapisu w zawartych porozumieniach, że udzielone podwyżki zalicza się na poczet wzrostu wynagrodzenia wynikającego z zapisów ustawowych. Czy możliwa jest rezygnacja z zapisu, który uzależnia zaliczenie wcześniejszych podwyżek od uzgodnień ze stroną społeczną? Ewentualna zmiana pozwoli na poprawę kondycji finansowej w tych placówkach, które kosztem ujemnego wyniku finansowego w obawie przed strajkami z własnych środków podwyższyły wynagrodzenia pracownikom. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bolesław Piecha - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 18-04-2007, Ogłoszona dnia: 26-04-2007 - posiedzenie nr 40
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, zm. 2007 r. Nr 64, poz. 430) w części dotyczącej możliwości rezygnacji z zapisu, który uzależnia zaliczenie wzrostu wynagrodzeń udzielonych pracownikom przed wejściem w życie przepisów ustawy od uzgodnień ze stroną społeczną, uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnienia, że nie są przewidywane prace nad zmianą przepisów dotyczących tej kwestii. Żądanie kolejnych podwyżek wynagrodzeń przez związki zawodowe może być zrealizowane jedynie w oparciu o przepis art. 5 ust. 10 wymienionej ustawy, określający górny pułap przyrostu płacy na poziomie nie wyższym - w stosunku rocznym - niż 40% przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w II kwartale 2006 r. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Bolesław Piecha