2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie dostosowania kuchni i stołówek szkolnych do wymogów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

ZAPYTANIE NR 7439
Wpłyneło dnia: 28-03-2007, Ogłoszone dnia: 12-04-2007 - posiedzenie nr 39
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Zgodnie z art. 122 ust. 1 z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171 poz. 1225) podmioty działające na rynku spożywczym, których zakłady nie są wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, są obowiązane w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów. Do takich podmiotów ustawodawca zalicza również placówki oświatowe, w których funkcjonują kuchnie oraz stołówki szkolne. Warunkiem dokonania wpisu jest spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dostosowanie kuchni i stołówek szkolnych do warunków technicznych oraz zakup nowego wyposażenia wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. W związku z tym konieczne jest wyasygnowanie z budżetów samorządów terytorialnych dodatkowych środków finansowych, co często nie jest realne na przestrzeni jednego roku budżetowego. Warto też zauważyć, że modernizacja tych obiektów nie jest możliwa w trakcie trwania roku szkolnego, a często brak jest również możliwości na dostosowanie tych obiektów do aktualnych przepisów w związku z przestarzałą infrastrukturą techniczną. Czy zasadnym byłby wprowadzenie zapisów umożliwiających dokonanie wpisów do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez placówki oświatowe posiadające kuchnie i stołówki z jednoczesnym uzyskaniem dłuższego okresu dostosowawczego? Czy zasadnym byłoby wprowadzenie zapisów umożliwiających uzyskanie przez placówki oświatowe odstępstw od obowiązujących wymogów ze względu na warunki lokalowe i brak technicznych możliwości na spełnienie wymogów określonych w ww. przepisach? Brak szybkich zmian w obowiązujących przepisach spowoduje lawinowe zamykanie kuchni i stołówek szkolnych przez służby sanitarne. W roku szkolnym 2007/2008 nie będzie możliwości żywienia dzieci, również tych ze wskazań społecznych. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Zbigniew Religa - minister zdrowia
Wpłyneła dnia: 24-04-2007, Ogłoszona dnia: 10-05-2007 - posiedzenie nr 41
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej przesłaną przy piśmie znak: SPS-023-7439/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie dostosowania kuchni i stołówek szkolnych do przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia w tej sprawie. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorowały w 2006 r. ogółem 338 803 obiekty żywności i żywienia, w tym 8121 stołówek szkolnych (co stanowi 2,4% nadzorowanych obiektów ogółem). W roku 2006 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły kontrole w 6911 obiektach, co stanowiło 85,1% nadzorowanych stołówek. Jako obiekty o złym stanie sanitarnym, które nie spełniają obowiązujących wymagań higienicznych oceniono 88 stołówek, stanowi to 1,3% skontrolowanych obiektów tego typu. W 25 przypadkach z powodu stwierdzonych nieprawidłowości, które mogły stwarzać zagrożenie dla zdrowia, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni wydali stosowne decyzje administracyjne o unieruchomieniu zakładu. Najczęściej występujące w ww. stołówkach uchybienia dotyczyły m.in.: - zniszczonego i wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń, - braku segregacji żywności oraz monitoringu temperatur w urządzeniach chłodniczych, - nieprawidłowego oznakowania i pobierania próbek kontrolnych, - braku odpowiednich warunków do mycia i dezynfekcji naczyń stołowych i sprzętu kuchennego, - braku wydzielonych pomieszczeń do prowadzenia obróbki wstępnej surowców oraz mycia i dezynfekcji jaj, - niewystarczającej ilości umywalek do mycia rąk w części produkcyjnej, - braku opracowanych i wdrożonych zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy obowiązkowi zatwierdzenia przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego podlegają zakłady, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjęte nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej. W wyniku takiego zatwierdzenia zakład jest wpisywany do rejestru zakładów prowadzonego przez państwowego inspektora sanitarnego. Jednakże przepis ten dotyczy wyłącznie zakładów, które rozpoczynają działalność gospodarczą w ww. zakresie. Zakłady, które rozpoczęły działalność objętą nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na mocy decyzji wydanej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265), nie są zobowiązane do składania wniosków o wpis do rejestru i uzyskiwania ponownej decyzji na podstawie nowej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zakłady te zgodnie z art. 122 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia powinny zostać z urzędu wpisane do rejestru zakładów podlegających nadzorowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obowiązek rejestracji i zatwierdzania nie dotyczy również przedsiębiorców objętych nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy przepisów obowiązujących jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.). Zakłady takie również powinny zostać z urzędu wpisane do rejestru zakładów podlegających nadzorowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że stołówki szkolne, które były objęte nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przed 28 października 2006 r., tj. przed datą wejścia w życie ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, i spełniają obowiązujące wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z art. 122 tej ustawy, nie muszą być obecnie zatwierdzane w trybie art. 63 ustawy. Ponadto uprzejmie informuję, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizują program pt. ˝Trzymaj formę˝, w materiałach którego zawarto aneks pt. ˝Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne dla pionu żywienia w szkołach˝ informujący o podstawowych wymaganiach m.in. dla stołówek szkolnych, a także kiosków i sklepików szkolnych oraz automatów do dystrybucji środków spożywczych. W ww. aneksie wymieniono podstawowe akty prawne oraz podkreślono, że ˝szczegółowe wymagania dla konkretnego obiektu żywności lub żywienia może określić terenowo właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny˝. Ww. program dotyczy zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Adresowany jest do uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych, uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, a materiały dostępne są na stronie www.trzymajforme.pl. Odnosząc się do zgłoszonych przez Panią Poseł pytań i wątpliwości odnośnie do konieczności ewentualnego wprowadzenia przepisów wydłużających okres rejestracji powyższych obiektów, zważywszy na niewielki procent placówek szkolnych, w których zakwestionowane zostały warunki sanitarno-higieniczne, wydaje się, że problem ten nie wymaga takich dodatkowych regulacji. Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej wyniki kontroli oraz ciągły proces dostosowywania kuchni i stołówek szkolnych, w skali kraju, do obowiązujących wymagań określonych w przepisach prawnych, wystąpienie problemu lawinowego zamykania tych obiektów wydaje się mało prawdopodobne. Z poważaniem Minister Zbigniew Religa