2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie uregulowania prawnych kwestii przekazania darowizny rzeczowej przez jednostki sektora finansów publicznych na rzecz III sektora

ZAPYTANIE NR 7823
Wpłyneło dnia: 11-02-2009, Ogłoszone dnia: 19-02-2009 - posiedzenie nr 36
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej
Minęło 5 lat od uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi w sferze realizacji zadań pożytku publicznego. Badania i analizy prowadzone w tematyce pozyskiwania środków finansowych przez podmioty III sektora jednoznacznie wskazują, że przeważająca większość organizacji ogranicza swoje działania do pozyskiwania funduszy w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez gminy. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazują często oprócz braku wykwalifikowanego personelu brak odpowiedniego zaplecza technicznego. Odpowiedzią na ten problem mogłaby być darowizna w postaci sprawnego sprzętu komputerowego, który ze względu na wysokie wymogi techniczne stawiane np. urzędom nie może być wykorzystywany dłużej w pracy. Zarówno przepisy ustawy o finansach publicznych, jak i przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie stwarzają możliwości jednoznacznego rozwiązania pozwalającego na przekazanie darowizny rzeczowej na rzecz podmiotów non profit przez jednostki samorządu terytorialnego. Brak jasnego rozwiązania prawnego uniemożliwia wsparcie potencjału organizacji pozarządowych poprzez wykorzystanie np. używanego sprzętu komputerowego, co byłoby zgodne z zasadami efektywności społecznej oraz poszanowania mienia. Jedynym rozwiązaniem jest zniszczenie sprawnych jeszcze komputerów poświadczone stosownym dokumentem utylizacji. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Co ma zrobić gmina, która: - posiada zbędne ruchomości, w tym np. sprawny sprzęt komputerowy, który ze względu na wymogi techniczne nie może być wykorzystywany w dalszej pracy urzędu, - chce instytucjonalnie wesprzeć działające na jej terenie organizacje pozarządowe poprzez przekazanie rzeczonego sprzętu, - nie chce naruszać obowiązującego prawa? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 11-03-2009, Ogłoszona dnia: 19-03-2009 - posiedzenie nr 38
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 5 lutego 2009 r. (znak SPS-023-7823/09) w sprawie uregulowania prawnych kwestii przekazania darowizny rzeczowej przez jednostki sektora finansów publicznych, uprzejmie informuję: Jednostka budżetowa może przekazać w drodze darowizny składniki majątku ruchomego w oparciu o regulacje zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r., Nr 191, poz. 1957). Zgodnie z § 39 ww. rozporządzenia jednostka może dokonać darowizny składnika majątku ruchomego zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, szkołom wyższym, instytucjom kultury, instytucjom filmowym, klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną, jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym jednostkom organizacyjnym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany przy realizacji ich zadań statutowych. Przekazując powyższe, informuję, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie reguluje kwestii przekazywania majątku rzeczowego dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym dla organizacji pozarządowych. Łączę wyrazy szacunku Sekretarz stanu Jarosław Duda