2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie możliwości dalszego właściwego funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej

ZAPYTANIE NR 792
Wpłyneło dnia: 22-01-2008, Ogłoszone dnia: 07-02-2008 - posiedzenie nr 8
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej
Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniającą ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej od 2007 r. zmienił się system finansowania warsztatów terapii zajęciowej. W roku 2008 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże 90% dotychczasowego dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej. Od roku 2000 do roku 2007 kwota dofinansowania uczestnictwa jednej niepełnosprawnej osoby w warsztacie przez PFRON nie uległa zmianie. Oznacza to, iż dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przez PFRON nie uwzględnia w żadnym stopniu wzrostu przez 8 lat wynagrodzeń oraz cen rynkowych produktów i usług. W ramach otrzymywanych środków finansowych należy zabezpieczyć pieniądze na wynagrodzenia pracowników, media, opłaty czynszowe, środki czystości, materiały do prowadzenia terapii, ubezpieczenia i niewielkie środki finansowe na trening ekonomiczny dla uczestników. Dyrektorzy placówki twierdzą, że niezbędne minimum dla bezpiecznego funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej to kwota przynajmniej 20 400,00 zł rocznie na uczestnika. Otrzymywane dofinansowanie jest zatem niewystarczające na przeprowadzenie terapii i rehabilitacji w takiej formie jak dotychczas. Sukcesywnie powinno też wzrastać wynagrodzenie personelu merytorycznego, by po latach pracy (rosnącego stażu pracy personelu) odpowiadało ono dostępnym angażom np. w systemie oświaty, z uwzględnieniem poziomu podnoszonych kwalifikacji i rosnącego doświadczenia. Brak perspektyw w tym zakresie grozi permanentną rotacją wśród kształconego przez nas ogromnym wysiłkiem personelu, co wpływa niekorzystnie na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz efektywności prowadzonej terapii. Warsztaty terapii zajęciowej działają przy organizacjach pozarządowych o charakterze niedochodowym i charytatywnym, z których większość prowadzi nie tylko warsztaty terapii zajęciowej, ale również inne placówki służące mieszkańcom miast (ośrodki rehabilitacyjne, terapeutyczne). Mając perspektywę obniżenia środków na działalność prowadzonych placówek, dyrektorzy uczynili kroki celem znalezienia dodatkowego źródła finansowania. O stałego sponsora dziś jest bardzo trudno. Ustawodawstwo polskie nie zapewnia potencjalnym sponsorom żadnych istotnych korzyści z wspomagania naszych organizacji. W związku z tym organizacje te, prowadząc tak rozległą działalność i mając na utrzymaniu nie tylko WTZ, nie są w stanie zabezpieczyć jeszcze kolejnych dodatkowych źródeł finansowania. W Polsce obecnie działa ok. 640 warsztatów terapii zajęciowej prowadzących terapię zajęciową i rehabilitację dla niepełnosprawnych mieszkańców danego regionu. Oprócz tego każdy z ośrodków posiada własną tzw. listę osób oczekujących na miejsce w WTZ, chcących korzystać z profesjonalnej terapii i rehabilitacji. W obecnej sytuacji finansowej trudno mówić o rozwijaniu warsztatów. Perspektywa zmniejszenia i tak skromnych środków oznaczać może w przyszłości poważny kryzys funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z pytaniem: Jakie są możliwości zwiększenia środków na dalszą działalność warsztatów terapii zajęciowej w przyszłych latach? Wierzę, iż zasygnalizowane problemy nie będą Pani obojętne. Pragnę podkreślić, iż sytuacja ta dotyczy tak naprawdę wszystkich ośrodków w naszym kraju. Uprzejmie proszę o potraktowanie tego tematu priorytetowo w obszarze polityki społecznej. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jolanta Fedak - minister pracy i polityki społecznej
Wpłyneła dnia: 18-02-2008, Ogłoszona dnia: 13-03-2008 - posiedzenie nr 10
W odpowiedzi na przesłaną przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 31 stycznia 2008 r., znak: SPS-023-792/08, interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie możliwości dalszego właściwego funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808) środki na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej przekazywane są przez PFRON na podstawie algorytmu. Mając świadomość, że kwota dofinansowania uczestnictwa w WTZ jednej osoby niepełnosprawnej przekazywana powyższym algorytmem może być uznana za niedostatecznie wysoką wobec wzrostu cen rynkowych produktów i usług oraz uniemożliwić zabezpieczenie w realnej wysokości wynagrodzenia dla pracowników, podjęto działania w zakresie zmian dofinansowania z algorytmu działalności WTZ. Jednocześnie pragnę zauważyć, że kwestie poruszane w przedmiotowej interpelacji w zakresie potrzeby zabezpieczenia niezbędnego minimum finansowego na działalność WTZ są niezwykle istotne dla ich dalszego prawidłowego funkcjonowania. Dlatego też, przywiązując szczególną uwagę do rozwiązywania spraw związanych ze sposobem finansowania warsztatów terapii zajęciowej oraz w trosce o ich optymalny rozwój i możliwość zapewnienia pracownikom właściwych warunków płacowych, uprzejmie informuję, że prowadzone są analizy dotyczące struktury i wysokości kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Na ich podstawie zostanie rozważona możliwość zmiany podstawy wyliczenia wartości algorytmu będącego podstawą do ustalania kwoty środków PFRON na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Celem ewentualnych zmian jest określenie takich podstaw funkcjonowania WTZ, które zagwarantują możliwość rozwoju warsztatu i prowadzenie na wysokim poziomie terapii zajęciowej, efektywnej rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników WTZ oraz satysfakcjonujące warunki pracy personelu, w szczególności pracowników merytorycznych. Minister Jolanta Fedak