2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wydłużonego czasu oczekiwania na wizyty w poradniach specjalistycznych w śląskich szpitalach

ZAPYTANIE NR 7955
Wpłyneło dnia: 27-04-2007, Ogłoszone dnia: 23-05-2007 - posiedzenie nr 42
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze! W śląskich poradniach specjalistycznych pacjenci zmuszeni są czekać nawet kilka miesięcy na wizytę u lekarza. Aby dostać się do kardiologa, poradni gastroenterologicznej, neurologa, okulisty bądź otolaryngologa, pacjenci muszą czekać w kolejce od 3 do 7 miesięcy. Poradnie specjalistyczne wyznaczają terminy wizyt odległe o kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach nie zapisują już pacjentów na ten rok. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Regionalnym Centrum Chorób Serca i Naczyń czy bielskim szpitalu wojewódzkim, a wielu pacjentów nie stać na wizyty w prywatnym gabinecie, gdzie koszty jednej takiej wizyty wynoszą od 80 do 150 zł. Z każdym tygodniem przybywa pacjentów potrzebujących pomocy lekarza specjalisty, a tym czasem Katowicki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż nie będzie renegocjacji wysokości tegorocznych kontraktów dla poradni specjalistycznych. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy istnieje możliwość renegocjacji kontraktów dla poradni specjalistycznych w tym roku? Z poważaniem Posłanki Elżbieta Pierzchała, Danuta Pietraszewska i Ewa Więckowska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bolesław Piecha - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 08-06-2007, Ogłoszona dnia: 28-06-2007 - posiedzenie nr 44
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pań Posłanek Elżbiety Pierzchały, Danuty Pietraszewskiej i Ewy Więckowskiej z dnia 20 kwietnia 2007 r., przekazaną przy piśmie Pana Janusza Dobrosza, Wicemarszałka Sejmu, z dnia 11 maja 2007 r., znak: SPS-023-7955/07, w sprawie wydłużonego czasu oczekiwania na wizyty w poradniach specjalistycznych w śląskich szpitalach, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także zasady i tryb finansowania tych świadczeń określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy i zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach. Analizując stan zabezpieczenia dostępu ubezpieczonych do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych na terenie województwa śląskiego, należy zwrócić uwagę na specyfikę tego obszaru. Polega ona na koncentracji dużej liczby ludności na stosunkowo niewielkim obszarze o charakterze przemysłowym i poprzemysłowym. Degradacja środowiska naturalnego przekłada się na podwyższony wskaźnik zachorowalności. Z informacji uzyskanych ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż w roku bieżącym na łączną liczbę 4 685 775 mieszkańców umowę z oddziałem wojewódzkim w ramach poradni specjalistycznych realizuje 951 zakładów, nie wliczając diagnostycznych świadczeń współfinansowanych. Należy także podkreślić, iż ze względu na dużą liczbę placówek specjalistycznych, świadczących usługi zdrowotne na wysokim poziomie, znaczną liczbę świadczeniobiorców stanowią pacjenci spoza województwa śląskiego. Jednocześnie analizując dostępność do świadczeń medycznych w poradniach kardiologicznej, gastroenterologicznej, neurologicznej, otolaryngologicznej należy stwierdzić, iż są to poradnie wysokospecjalistyczne oraz że świadczenia w tych poradniach są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast świadczenia specjalistyczne w ramach poradni okulistycznej zgodnie z art. 57 ww. ustawy udzielane są bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wynika z informacji uzyskanych ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, placówki wskazane w interpelacji poselskiej - NZOZ Regionalne Centrum Serca i Naczyń im. Polonii Świata Sp. z o.o. w Częstochowie oraz Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - należy zaliczyć do wiodących placówek na terenie województwa śląskiego w zakresie udzielania powyższych świadczeń. Zakłady te zawarły wieloletnie kontrakty ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, z których to NZOZ Regionalne Centrum Serca i Naczyń im. Polonii Świata Sp. z o.o. posiada w tym roku najwyższy kontrakt spośród wszystkich placówek w Częstochowie, w zakresie poradni kardiologicznej. Poza tym na terenie miasta Częstochowa zostało zawartych w roku bieżącym 9 umów w zakresie poradni kardiologicznej, w tym 2 umowy w zakresie poradni kardiologicznej dla dzieci. Ponadto Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w roku bieżącym zakontraktował: - u 6 świadczeniodawców świadczenia w poradni gastroenterologicznej, w tym u jednego świadczeniodawcy świadczenia w poradni dla dzieci, - u 13 świadczeniodawców świadczenia w poradni neurologicznej, w tym u 3 świadczeniodawców świadczenia w poradni dla dzieci, - u 9 świadczeniodawców świadczenia w poradni okulistycznej, - u 10 świadczeniodawców świadczenia w poradni otolaryngologicznej. Należy także podkreślić, że świadczeniobiorca, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, ma prawo wyboru świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co umożliwia dokonanie wyboru świadczeniodawcy, u którego czas oczekiwania na określone świadczenie opieki zdrowotnej jest najkrótszy. Informacje o prowadzonych przez świadczeniodawców listach oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej są publikowane na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego funduszu właściwego ze względu na miejsce udzielenia świadczenia oraz aktualizowane co najmniej raz w miesiącu. Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest do udzielania świadczeniobiorcom, na ich żądanie, informacji na temat list oczekujących i średnim czasie oczekiwania, które to zadania realizuje w szczególności poprzez bezpłatną linię telefoniczną. Zgodnie z art. 20 ust. 1, 2, 5 i 7 ww. ustawy świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczeniodawca ustala kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorców. W przypadku zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który - jeżeli to wynika z kryteriów medycznych - koryguje odpowiednio termin udzielania świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661), świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej: - stanu zdrowia świadczeniobiorcy, - rokowania co do dalszego przebiegu choroby, - chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie, - zagrożenia wystąpieniem, utrwaleniem lub pogłębieniem niepełnosprawności. Świadczeniobiorca, stosując ww. kryteria medyczne, kwalifikuje świadczeniobiorcę do kategorii medycznej ˝przypadek pilny˝ lub ˝przypadek stabilny˝. Świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej ˝przypadek pilny˝ umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej ˝przypadek stabilny˝. W odniesieniu do świadczeniobiorców, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia, cytowane rozporządzenie wprowadza przepis, iż ww. pacjentów przyjmuje się w celu udzielenia świadczenia zgodnie z planem leczenia. Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości zwiększenia finansowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, w tym przeprowadzenia renegocjacji zawartych umów, wyjaśniam, że jest to możliwe wyłącznie poprzez zmianę planu finansowego oddziału, dokonaną przez centralę funduszu. Ponadto, jak wynika z informacji uzyskanych ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w sposób ciągły i systematyczny jest monitorowany stan realizacji zawartych kontraktów. Natomiast w sytuacji stwierdzenia braku prawidłowej realizacji umów oddział wojewódzki dokonuje przesunięcia środków finansowych na rzecz świadczeniodawców wykonujących świadczenia w liczbie przekraczającej wartości zawarte w kontrakcie. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Bolesław Piecha