2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zasad finansowania studiów zaocznych

ZAPYTANIE NR 7956
Wpłyneło dnia: 27-04-2007, Ogłoszone dnia: 23-05-2007 - posiedzenie nr 42
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szanowny Panie Ministrze! Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym określiła, iż dotacja na działalność dydaktyczną dotyczy tylko studiów dziennych. Środki, jakie uczelnie dostają na tę działalność, nie wystarczają nawet na płace dla kadry akademickich nauczycieli, gdyż pokrywają one zaledwie około 70% wynagrodzeń. Roczny koszt wykształcenia jednego studenta wynosi od około 1800 do 40 tys. zł. Najtańsze są kierunki humanistyczne, a najdroższe to m.in. fizyka, biotechnologia czy medycyna. Dochodzi do sytuacji, w której wydziały humanistyczne muszą finansować kierunki ścisłe, a studenci studiów niestacjonarnych płacą za coś, co powinno być finansowane przez państwo. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Dlaczego dotacją objęte są tylko studia dzienne? Z poważaniem Posłanki Elżbieta Pierzchała, Danuta Pietraszewska i Ewa Więckowska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Olaf Gajl - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wpłyneła dnia: 11-06-2007, Ogłoszona dnia: 28-06-2007 - posiedzenie nr 44
Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 11 maja br., Nr SPS-023-7956/07, interpelacją Pań Posłanek Elżbiety Pierzchały, Danuty Pietraszewskiej i Ewy Więckowskiej w sprawie zasad finansowania studiów zaocznych przedkładam uprzejmie następujące wyjaśnienia. Kwestia finansowania studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) wynika z postanowień ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Art. 94 tej ustawy wprowadził formułę dotowania zadaniowego uczelni publicznych w postaci 11 dotacji na określone zadania. Najważniejsze znaczenie ma z punktu widzenia poziomu finansowania budżetowego dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwana skrótowo ˝dotacją stacjonarną˝ (art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy). Dotacja ta z dniem 1 stycznia 2007 r. zastąpiła - w części dotyczącej finansowania kształcenia na studiach stacjonarnych - dotychczasową dotację dydaktyczną, w ramach której mogło być rozliczane finansowo również kształcenie na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). Zasady podziału wspomnianych 11 dotacji budżetowych, na podstawie art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 534), spośród których 4 dotacje dotyczą praktycznie wszystkich uczelni publicznych, tj.: - dotacja stacjonarna; - dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, obligatoryjnie przyznawana również uczelniom niepublicznym; - dotacja na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych; - dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji (wydatki majątkowe). Jednym z elementów algorytmu podziału dotacji stacjonarnej dla uczelni publicznych, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MNiSW, jest wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich, który umożliwia zróżnicowanie poziomu dotowania uczelni publicznych nie tylko ze względu na liczbę studentów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów stacjonarnych, ale również ze względu na kierunek studiów czy dziedzinę nauki. Jednocześnie należy zauważyć, że pomimo zmiany formuły dotowania budżetowego uczelni w uzasadnieniu do przedłożonego Sejmowi przez Prezydenta RP projektu ustawy nie zakładano zmniejszenia wydatków budżetu państwa na finansowanie działalności uczelni publicznych. Odzwierciedleniem tego założenia są rozwiązania zawarte w art. 93 ustawy wskazujące, że wydatki budżetu państwa na finansowanie działalności uczelni publicznych mają być corocznie waloryzowane co najmniej: - średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w części dotyczącej wynagrodzeń, - średniorocznym wskaźnikiem inflacji, w części niedotyczącej wynagrodzeń. Ponadto w trakcie prac nad przygotowaniem projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w ramach prac parlamentarnych zapisy dotyczące finansowania uczelni publicznych poprzez dotacje na zadania w zakresie kształcenia stacjonarnego były akceptowane przez środowisko akademickie. Rząd natomiast zwracał uwagę na uwarunkowania i konsekwencje tego rodzaju rozwiązania mogącego wywoływać określone trudności w jego realizacji. Z wyrazami szacunku Podsekretarz stanu Olaf Gajl