2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie niekorzystnego przydziału pieniędzy z NFZ dla woj. śląskiego

ZAPYTANIE NR 8268
Wpłyneło dnia: 23-05-2007, Ogłoszone dnia: 14-06-2007 - posiedzenie nr 43
Nadawca: Danuta Pietraszewska, Elżbieta Pierzchała
Adresat: Minister Zdrowia
Stan finansów śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest katastrofalny. To efekt krzywdzącego podziału pieniędzy. Na 2007 r. NFZ przyznał śląskim ośrodkom zdrowia o kilka procent niższe kontrakty niż w roku ubiegłym. Na chwilę obecną większość placówek nie posiada już środków, aby przyjmować pacjentów, których z każdym dniem przybywa. Trwa tzw. schładzanie przyjęć w szpitalach. Śląskie szpitale muszą nie tylko ograniczać przyjmowanie chorych, ale też nie mogą kupować potrzebnej, choć drogiej aparatury. Jedną z przyczyn niedofinansowania opieki zdrowotnej jest realizacja ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o podwyżkach dla pracowników służby zdrowia. Pieniądze te idą z puli przeznaczonej na świadczenia zdrowotne. Druga przyczyna, która narasta od wielu lat, jest efektem nieprawidłowego rozdziału pieniędzy wynikającego z konstrukcji algorytmu, na podstawie którego oblicza się ilość środków przeznaczanych dla poszczególnych regionów. Ten algorytm nie do końca odzwierciedla rolę woj. śląskiego i potencjał naszych placówek, a także liczbę pacjentów spoza województwa leczonych w naszym regionie. Niedoszacowane są koszty leczenia pacjentów spoza Śląska w niebagatelnej kwocie sięgającej 200-300 mln zł. Jeżeli algorytm nie ulegnie zmianie, utrzymujący się obecnie stan może być początkiem końca wielkiej śląskiej medycyny. Nie może być tak, że posługując się tylko wyliczeniami wg obecnego algorytmu, mazowiecki fundusz dostaje około 750 mln zł więcej od śląskiego. Nie ma uzasadnienia dla tak ogromnej różnicy. Stąd brak środków na zapłacenie wszystkich nadwykonań, sfinansowania funkcjonowania PET-u w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Śląskie placówki służby zdrowia nieustannie alarmują i domagają się renegocjacji kontraktów, które były o kilka procent niższe niż w roku ubiegłym, o czym już wspominałam. Wg posiadanych informacji na szczeblu centrali NFZ jest kwota w wysokości około 300 mln zł do podziału pomiędzy wszystkie regiony. Panie Ministrze! Ile z tej puli dostanie Śląsk? W jakim stopniu zaspokoi to potrzeby województwa? Jakie będą priorytety podziału dodatkowych pieniędzy? Dlaczego w innych regionach kraju nie ma problemów z finansowaniem nadwykonań i dlaczego ten problem w takiej skali występuje na Śląsku? Jakie Pan Minister przewiduje rozwiązanie tego problemu w woj. śląskim? Wreszcie pytanie najważniejsze: Kiedy konkretnie rząd zmieni algorytm tak, aby województwo śląskie było traktowane sprawiedliwie, aby przy konstrukcji algorytmu uwzględnione były również specyficzne warunki środowiskowe i społeczne tego regionu, a także ilość leczonych pacjentów spoza Śląska? Proszę o rozważenie możliwości jak najszybszych działań, które poprawią katastrofalny stan finansów śląskiego oddziału NFZ i wyeliminują w śląskiej służbie zdrowia poczucie krzywdy. Z poważaniem Posłanki Elżbieta Pierzchała i Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bolesław Piecha - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 26-06-2007, Ogłoszona dnia: 05-07-2007 - posiedzenie nr 45
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pań Danuty Pietraszewskiej i Elżbiety Pierzchały, Posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie niekorzystnego podziału pieniędzy z NFZ dla woj. śląskiego przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 31 maja 2007 r. (znak: SPS-023-8268/07) uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. Odnosząc się do podziału między oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie informuję, że podział ten jest zdeterminowany przepisami art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), zgodnie z którymi podstawą przedmiotowego podziału jest liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci w porównaniu z grupą odniesienia. Tak ustalona wartość podlega korekcie poprzez uwzględnienie migracji ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu do świadczeniodawców z innego oddziału Funduszu oraz wskaźnika wynikającego z liczby i rodzaju wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych w latach poprzedzających rok, w którym ten plan jest tworzony, w podziale na województwa, w relacji do liczby tych świadczeń ogółem. Szczegółowy tryb podziału między centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 148, poz. 1232). Podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej między oddziały wojewódzkie Funduszu w planie finansowym NFZ na 2007 r. dokonano zgodnie z ww. przepisami, z uwzględnieniem przepisów art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) stanowiącego, iż planowane przez dany oddział wojewódzki Funduszu na rok 2007 koszty świadczeń opieki zdrowotnej, pomniejszone o koszty wzrostu wynagrodzeń w roku 2007, nie mogą być niższe niż wysokość odpowiadających im kosztów świadczeń opieki zdrowotnej przyjętych w planie finansowym danego oddziału na 2006 r., powiększonych o 6% planowanych kosztów refundacji leków oraz o 4,5% planowanych kosztów realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne - w planie finansowym danego oddziału w roku 2006. Z danych do algorytmu na rok 2007 udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że: 1. liczba ubezpieczonych przyjęta do algorytmu (wg Centralnego Wykazu Ubezpieczonych - stan na 31 marca 2006 r.) wyniosła: - w Śląskim OW NFZ - 4 619 858 osób, - w Mazowieckim OW NFZ - 5 260 070 osób, 2. bilans migracji, rozumiany jako różnica kosztów leczenia ubezpieczonych przyjeżdżających i wyjeżdżających z województwa, wyniósł: - w roku 2004: - w Śląskim OW NFZ - 61,6 mln zł, - w Mazowieckim OW NFZ - 238,2 mln zł, - w roku 2005: - w Śląskim OW NFZ - 89,9 mln zł, - w Mazowieckim OW NFZ - 362,0 mln zł, 3. wartość świadczeń wysokospecjalistycznych wyniosła: - w roku 2004: - w Śląskim OW NFZ - 281,5 mln zł, - w Mazowieckim OW NFZ - 419,9 mln zł, - w roku 2005: - w Śląskim OW NFZ - 347,1 mln zł, - w Mazowieckim OW NFZ - 495,3 mln zł. Ww. dane powodują, że Mazowiecki OW NFZ w porównaniu do Śląskiego OW NFZ dysponuje odpowiednio wyższą kwotą środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Odnosząc się do postulatu zmiany obowiązującego algorytmu podziału środków, uprzejmie informuję, że minister zdrowia zaproponował taką zmianę w procedowanym obecnie przez Sejm RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Powyższa zmiana przewiduje m.in. inny sposób uwzględniania migracji ubezpieczonych (bezpośrednie rozliczanie pomiędzy OW NFZ oraz w konsekwencji zniesienie dotychczas stosowanej wagi migracji) oraz dodanie dodatkowego kryterium różnicującego wysokość przydzielanych środków ze względu na uzasadnione, obiektywne czynniki, które mogą mieć wpływ na zróżnicowanie kosztu jednostkowego świadczeń zdrowotnych w poszczególnych województwach i wynikające ze zróżnicowania wysokości dochodów gospodarstw domowych. Ponadto zmiana przewiduje, że punktem odniesienia przy konstruowaniu planu finansowego Funduszu na rok przyszły, o czym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach, będzie pierwotny plan finansowy funduszu na rok bieżący przyjęty w trybie art. 121 ust. 3 i 5 albo 123 ust. 3 ustawy. Ministerstwo Zdrowia jest przygotowane do zmiany stosownego rozporządzenia po przyjęciu przez parlament ww. zmian. Odnośnie do przekazania dodatkowych środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej uprzejmie informuję, iż w dniu 23 maja 2007 r. minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów zatwierdził sporządzoną przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Funduszu, Komisję Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia Sejmu RP zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r. Przedmiotowa zmiana przewiduje m.in. zwiększenie przychodów Funduszu o kwotę 332,7 mln zł (tytułem większych niż prognozowano przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-II 2007 r.), z czego na koszty świadczeń opieki zdrowotnej przeznaczono kwotę 300 mln zł. W ramach tej zmiany planu finansowego Śląski OW NFZ otrzymał na koszty świadczeń opieki zdrowotnej kwotę 38 447 tys. zł. Dodatkowo uprzejmie informuję, iż w dniu 23 maja 2007 r. prezes Funduszu wystąpił do Rady Funduszu z wnioskiem o zaopiniowanie kolejnej zmiany planu finansowego NFZ na 2007 r., której przedmiotem jest w szczególności: zwiększenie przychodów Funduszu z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne poprzez zmniejszenie planowanego odpisu aktualizującego składkę należną - o 392 mln zł (w związku z większymi niż prognozowano przychodami ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-IV 2007 r.), zwiększenie planowanych pozostałych przychodów - o 261,4 mln zł (w związku z niewykorzystaniem w 2006 r. środków finansowych ujętych na funduszu zapasowym NFZ, związanych z rozdysponowaniem zysku netto NFZ za 2005 r.) oraz zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej - o 652,7 mln zł, z czego na Śląski OW NFZ przypada kwota 72 966 tys. zł. Przedmiotowy projekt zmiany planu finansowego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Funduszu (w dniu 31 maja 2007 r.), Komisję Zdrowia Sejmu RP (w dniu 19 czerwca 2007 r.) oraz Komisję Finansów Publicznych Sejmu RP (w dniu 20 czerwca 2007 r.). Ponadto pismem z dnia 8 czerwca 2007 r. prezes NFZ wystąpił do ministra zdrowia z wnioskiem o zaopiniowanie uruchomienia części rezerwy ogólnej (w kwocie 207 526 tys. zł), w trybie art. 124 ust. 8 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym na Śląski OW NFZ przypada kwota 26 596 tys. zł. minister zdrowia pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. W ramach ww. zmian Śląski OW NFZ może otrzymać na koszty świadczeń opieki zdrowotnej kwotę 138 009 tys. zł. Z uzasadnienia do ww. wniosków o zmianę planu finansowego Funduszu na 2007 r. wynika, iż podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z tytułu ponadplanowych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz z rozwiązania rezerwy ogólnej dokonano zgodnie z ww. rozporządzeniem ministra zdrowia, natomiast podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z tytułu niewykorzystanego w roku 2006 funduszu zapasowego (w kwocie 261 385 tys. zł) dokonano zgodnie z ich wartością ujętą w księgach rachunkowych poszczególnych oddziałów. Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Bolesław Piecha