2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie kontraktu zawartego przez Oddział Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie z NFZ

ZAPYTANIE NR 8269
Wpłyneło dnia: 23-05-2007, Ogłoszone dnia: 14-06-2007 - posiedzenie nr 43
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze! Zakład Radiologii w częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym otwarty został na początku 2006 r. Budowa i wyposażenie tej nowoczesnej placówki pochłonęła kwotę około 30 mln złotych. Otwarcie tego oddziału spowodowało, iż pacjenci chorzy na nowotwory z Częstochowy i okolic nie muszą już dojeżdżać na naświetlania do odległych Gliwic. Na rok 2006 Zakład Radiologii podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt w wysokości 990 tys. złotych, jednak środki te wyczerpane zostały już we wrześniu 2006 r. Aby możliwe było kontynuowanie leczenia chorych na raka pacjentów, dyrekcja szpitala musiała rozpocząć batalię o pozyskanie niezbędnych środków finansowych, w wyniku której kontrakt był kilkakrotnie negocjowany. Mimo to na rok 2007 Zakład Radiologii otrzymał kontrakt na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym, tj. 990 tys. złotych. Pieniądze z tegorocznej puli wyczerpane zostały już po pierwszym kwartale. Szefowie szpitala ponownie musieli interweniować w Narodowym Funduszu Zdrowia, w wyniku czego uzyskali dodatkowe 500 tys. złotych, lecz kwota ta pokryje koszty funkcjonowania Zakładu Radioterapii najwyżej do maja. Do Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie trafia codziennie od 50 do 70 pacjentów. Miesięczny koszt funkcjonowania zakładu wynosi 350 tys. złotych. Przerwane leczenia w przypadku pacjentów z nowotworami grozi pogorszeniem ich stanu zdrowia, a nawet śmiercią. Pomimo tego zakład dostał od Narodowego Funduszu Zdrowia niedoszacowany kontrakt, co sprawiło, iż zamiast koncentrować się na leczeniu, dyrekcja szpitala musi zastanawiać się, czy wystarczy pieniędzy na funkcjonowanie zakładu, jak również podejmować działania w celu pozyskania dodatkowego dofinansowania. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy znajdą się pieniądze na zwiększenie kontraktu dla Zakładu Radioterapii Oddziału Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie? 2. W województwie śląskim znajduje się wiele zakładów specjalistycznych, takich jak onkologia czy kardiologia, trafiają do nich pacjenci z całej Polski. Czy możliwe jest zatem, aby Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił sposób obliczania środków przyznawanych śląskiej służbie zdrowia? Z poważaniem Posłanki Elżbieta Pierzchała, Danuta Pietraszewska i Ewa Więckowska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bolesław Piecha - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 09-07-2007, Ogłoszona dnia: 23-08-2007 - posiedzenie nr 46
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posłanek pani Elżbiety Pierzchały, pani Danuty Pietraszewskiej i pani Ewy Więckowskiej, przekazaną przy piśmie z dnia 31 maja 2007 r. znak: SPS-023-8269/07 w sprawie kontraktu zawartego między Oddziałem Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Szczegółowe zasady kontraktowania i rozliczania tych świadczeń zostały określone w zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach. Z wyjaśnień przedłożonych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż ma on świadomość niskiej wartości kontraktu w zakresie radioterapii, zawartego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie w 2007 r. Jednocześnie Śląski Oddział Wojewódzki wyjaśnia, iż w kwietniu br. zostały przeprowadzone renegocjacje wartości umowy w zakresie radioterapii, w wyniku których zwiększono wartość umowy o kwotę 500 tys. zł. Należy także pamiętać, iż zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy cytowanej we wstępie wysokość łącznych zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów, nie może przekroczyć wysokości wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowy funduszu. W związku z powyższym należy podkreślić, iż kwestia dotycząca zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej jest ściśle powiązana z poziomem środków finansowych, jakimi dysponuje fundusz. Ponadto uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 19 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 197, poz. 1643) na wniosek świadczeniodawcy, który zawarł z dyrektorem danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia umowy, na co najmniej dwa rodzaje świadczeń określonych w ww. rozporządzeniu, składany po upływie kwartału kalendarzowego, istnieje możliwość zmiany zawartych umów polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń. Z informacji uzyskanych ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika również, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie nie przekazuje do oddziału danych dotyczących listy osób oczekujących na świadczenia w zakresie radioterapii. Poza tym, jak poinformował Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, w przypadku zmiany planu finansowego w rodzaju leczenie szpitalne dokona on zwiększenia wartości umowy w zakresie radioterapii zawartej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie. Odnosząc się do pytania drugiego zawartego w interpelacji pań posłanek, dotyczącego zmiany sposobu obliczania środków przekazywanych śląskiej służbie zdrowia, uprzejmie informuję, że podział ten jest zdeterminowany przepisami art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), zgodnie z którymi podstawą przedmiotowego podziału jest liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim funduszu z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci w porównaniu z grupą odniesienia. Tak ustalona wartość podlega korekcie poprzez uwzględnienie migracji ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim funduszu do świadczeniodawców z innego oddziału funduszu oraz wskaźnika wynikającego z liczby i rodzaju wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych w latach poprzedzających rok, w którym ten plan jest tworzony, w podziale na województwa, w relacji do liczby tych świadczeń ogółem. Szczegółowy tryb podziału między centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz.U. Nr 148, poz. 1232). Odnosząc się do przedstawionej przez panie w interpelacji propozycji zmiany obowiązującego podziału środków, uprzejmie informuję, że minister zdrowia zaproponował taką zmianę w procedowanym obecnie przez Sejm RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Powyższa zmiana przewiduje m.in. inny sposób uwzględniania migracji ubezpieczonych (bezpośrednie rozliczanie pomiędzy OW NFZ oraz w konsekwencji zniesienie dotychczas stosowanej wagi migracji) oraz dodanie dodatkowego kryterium różnicującego wysokość przydzielanych środków ze względu na uzasadnione obiektywne czynniki, które mogą mieć wpływ na zróżnicowanie kosztu jednostkowego świadczeń zdrowotnych w poszczególnych województwach i wynikające ze zróżnicowania wysokości dochodów gospodarstw domowych. Ponadto zmiana przewiduje, że punktem odniesienia przy konstruowaniu planu finansowego funduszu na rok przyszły, o czym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach, będzie pierwotny plan finansowy funduszu na rok bieżący przyjęty w trybie art. 121 ust. 3 i 5 albo 123 ust. 3 ustawy. Ministerstwo Zdrowia jest przygotowane do zmiany stosownego rozporządzenia po przyjęciu przez parlament ww. zmian. Odnośnie do przekazania dodatkowych środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla woj. śląskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 23 maja 2007 r. minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów zatwierdził sporządzoną przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pozytywnie zaopiniowaną przez radę funduszu, Komisję Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia Sejmu RP zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r. Przedmiotowa zmiana przewiduje m.in. zwiększenie przychodów funduszu o kwotę 332,7 mln zł (tytułem większych, niż prognozowano, przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-II 2007 r.), z czego na koszty świadczeń opieki zdrowotnej przeznaczono kwotę 300 mln zł. W ramach tej zmiany planu finansowego Śląski OW NFZ otrzymał na koszty świadczeń opieki zdrowotnej kwotę 38 447 tys. zł. Dodatkowo uprzejmie informuję, iż w dniu 23 maja 2007 r. prezes funduszu wystąpił do rady funduszu z wnioskiem o zaopiniowanie kolejnej zmiany planu finansowego NFZ na 2007 r., której przedmiotem jest w szczególności: zwiększenie przychodów funduszu z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne poprzez zmniejszenie planowanego odpisu aktualizującego składkę należną - o 392 mln zł (w związku z większymi, niż prognozowano, przychodami ze składek na ubezpieczenie zdrowotnej za okres I-IV 2007 r.), zwiększenie planowanych pozostałych przychodów - o 261,4 mln zł (w związku z niewykorzystaniem w 2006 r. środków finansowych ujętych na funduszu zapasowym NFZ, związanych z rozdysponowaniem zysku netto NFZ za 2005 r.) oraz zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej - o 652,7 mln zł, z czego na Śląski OW NFZ przypada kwota 72 966 tys. zł. Przedmiotowy projekt zmiany planu finansowego został pozytywnie zaopiniowany przez radę funduszu (w dniu 31 maja 2007 r.), Komisję Zdrowia Sejmu RP (w dniu 19 czerwca 2007 r.) oraz Komisję Finansów Publicznych Sejmu RP (w dniu 20 czerwca 2007 r.). W dniu 28 czerwca 2007 r. minister zdrowia zatwierdził przedmiotową zmianę planu finansowego i przekazał ją do ministra finansów celem zatwierdzenia w porozumieniu (art. 121 ust. 4 w związku z art. 124 ust. 3 ustawy o świadczeniach). Ponadto pismem z dnia 8 czerwca 2007 r. prezes NFZ wystąpił do ministra zdrowia z wnioskiem o zaopiniowanie uruchomienia części rezerwy ogólnej (w kwocie 207 526 tys. zł), w trybie art. 124 ust. 8 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym na Śląski OW NFZ przypada kwota 26 596 tys. zł. Minister zdrowia pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. W ramach ww. zmian Śląski OW NFZ może otrzymać na koszty świadczeń opieki zdrowotnej kwotę 138 009 tys. zł. Przedstawiając powyższe, pragnę poinformować panie posłanki, że minister zdrowia, kierując się dobrem publicznym, podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej w ochronie zdrowia oraz sprawne i efektowne jej funkcjonowanie, a tym samym stworzenie takiego systemu ochrony zdrowia, który zapewni pełną realizację równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Bolesław Piecha