2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie możliwości podwójnego finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, na przykładzie Sosnowieckiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Barbary

ZAPYTANIE NR 8272
Wpłyneło dnia: 23-05-2007, Ogłoszone dnia: 14-06-2007 - posiedzenie nr 43
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze! Lekarze ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu, zamiast ratować życie pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia, będą udzielać im porad lekarskich. Sytuacja taka nastąpi za sprawą podpisanego ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym kontraktu. NFOZ jednocześnie rozwiązał umowy z dwiema przyszpitalnymi izbami przyjęć, podczas gdy większość tamtejszych pacjentów to osoby, które nie wymagają ratowania życia, lecz porady lub pomocy ambulatoryjnej lekarza rodzinnego. Najnowocześniejszy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Polsce dostał kontrakt taki jak zwykła izba przyjęć. Od 1 maja 2007 r. w ramach tego kontraktu SOR dostaje 5 tys. zł dziennie, co stanowi zaledwie o 300 zł więcej od kontraktu, jaki miały, licząc razem, izby przyjęć. Jest to średnia stawka przydzielana Szpitalnym Oddziałom Ratunkowym w województwie śląskim, jednak, jak twierdzą specjaliści, jest ona zbyt niska. Zdaniem specjalistów, sosnowiecki oddział ratunkowy, wyposażony w sprzęt o najwyższym światowym poziomie, powinien dostawać dziennie od 9 do 12 tysięcy złotych. W chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalnym oddziałom ratunkowym jedynie za gotowość, a nie za procedury medyczne. Aby sytuacja oddziałów tych uległa polepszeniu, potrzebne jest podwójne finansowanie, które najwcześniej obowiązywać zacznie od stycznia 2008 r. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Resort Zdrowia chce, aby szpital im. św. Barbary w Sosnowcu był jedną z pilotażowych placówek w kraju. Jak więc ministerstwo chce ten plan wcielić w życie, skoro Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy na przyzwoity kontrakt? 2. Czy możliwe jest, aby wcześniej niż od stycznia 2008 r. zaczęło funkcjonować podwójne finansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych? Z poważaniem Posłanki Elżbieta Pierzchała, Danuta Pietraszewska i Ewa Więckowska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bolesław Piecha - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 17-07-2007, Ogłoszona dnia: 23-08-2007 - posiedzenie nr 46
Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją Pań Elżbiety Pierzchały, Danuty Pietraszewskiej oraz Ewy Więckowskiej, Posłów na Sejm RP, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z 31 maja 2007 r. (SPS-023-8272/07), dotyczącą wysokości kontraktu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu jest jedynym na terenie Sosnowca oraz jednym z dziesięciu oddziałów na terenie województwa śląskiego posiadającym umowę ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń wykonywanych przez szpitalny oddział ratunkowy (SOR). W bieżącym roku na terenie całego kraju zmniejszyła się ilość środków finansowych przeznaczonych na ten rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej z 293 003 166 mln do 289 301 033. W województwie śląskim na tego typu świadczenia przeznaczono jednak 14 657 548 zł. Jest to kwota o 2 409 465 zł wyższa niż w roku 2006. Należy dodać, że wraz ze wzrostem środków wzrosła również liczba jednostek wykonujących świadczenia SOR finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 w 2006 r. do 10 w 2007 r. Na terenie Sosnowca zostały zakontraktowane świadczenia izby przyjęć w trzech szpitalach, a mianowicie Szpitalu Miejskim nr 1, ul. Zegadłowicza, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. G. Zapolskiej oraz Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Zagórze, ul. Szpitalna. Jednocześnie dla 32 zakładów POZ świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej wykonują NZOZ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Grota Roweckiego 37 (potrzeby swojego zakładu), GZLA Fundacji ˝Unia Bracka˝, ul. Dmowskiego 22 (potrzeby swojego zakładu) oraz SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe, ul. Czarna 14 (dla pozostałych 30 POZ). Z danych sprawozdawczych wynika, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu w maju 2007 r. wykonano łącznie 903 świadczenia opisane w katalogu zakresu świadczeń kodem 03.3300.008.03, co daje średnią 29 świadczeń na dzień. W czerwcu do dnia 21 tego miesiąca wykonano 713 wspomnianych świadczeń, a dzienna średnia wyniosła 34 świadczenia. Niestety dane nie precyzują, ile z udzielonych świadczeń wynikało ze stanu nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Mówią jednak o tym, że świadczenia udzielone w ramach Pakietu Świadczeniodawcy przez Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu miały charakter świadczeń ambulatoryjnych. Z informacji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że poziom zabezpieczenia świadczeń w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych, izby przyjęć oraz w zakresie nocnej świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej na terenie Sosnowca jest wystarczający dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. Przytoczona przez Panie Poseł dzienna wartość kontraktu SOR Wojewódzkiego Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu mieści się w granicach średniego poziomu kontraktów SOR w kraju. Warto dodać, że od 2007 r. zgodnie z art. 46 oraz 47 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191, poz. 1410) zespoły ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są finansowane z budżetu państwa w częściach, w których dysponentami są poszczególni wojewodowie. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez szpitalne oddziały ratunkowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych dla ratownictwa medycznego są finansowane zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2006 Nr 210, poz. 2135) w ramach środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiana sposobu finansowania ratownictwa medycznego oznacza, że Narodowy Fundusz Zdrowia powinien posiadać dodatkowe środki, które w części mogłyby zostać przekazane na ratownictwo medyczne, w tym szpitalne oddziały ratunkowe. Odnosząc się do podniesionej w interpelacji kwestii planów dotyczących wdrażania programów pilotażowych, a w tym udziału w jednym z programów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu oraz zabezpieczenia środków finansowych na wspomniane programy, należy stwierdzić, że wspomnianej problematyki nie można rozpatrywać w oderwaniu od całości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Z informacji przekazanych przez pana Andrzeja Sośnierza, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia trwają prace zespołu roboczego z udziałem pana prof. dr. hab. Jerzego Karskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, mające na celu zmianę koncepcji finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych poprzez korelację wysokości ryczałtu dobowego z liczbą udzielonych świadczeń oraz stanem zdrowia pacjentów. Niezależnie od powyższego kryterium finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych będzie w części związane z koniecznością utrzymania stałej gotowości do udzielania świadczeń w tych oddziałach. Na obecnym etapie prac wspomnianego zespołu pogrupowano czynności wykonywane w szpitalnych oddziałach ratunkowych, tworząc ze 172 czynności 38 grup zawierających jednorodne czynności diagnostyczno-terapeutyczne, które będą przedstawiane przez świadczeniodawców w sprawozdaniach w 2007 r. w celach statystycznych, stanowiąc podstawę do oszacowania adekwatnej kwoty ryczałtu dobowego w procesie kontraktowania na kolejne okresy rozliczeniowe. Jednocześnie pragnę dodać, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany dotyczące sieci szpitali. Celem projektu ustawy o sieci szpitali jest określenie zasad tworzenia sieci szpitali, nad którą nadzór będzie sprawował minister zdrowia. Efektem wprowadzenia ustawy o sieci szpitali ma być stworzenie grupy szpitali ogólnokrajowych i regionalnych, posiadających gwarancję funkcjonowania oraz zapewniony kontrakt z NFZ. Aby znaleźć się w sieci, szpitale będą musiały spełniać określone kryteria opracowane przede wszystkim na podstawie uwarunkowań poszczególnych regionów. O przyjęciu do sieci będą również decydowały kryteria ogólnopolskie, do których należy zaliczyć posiadanie przez szpital przynajmniej 150 łóżek dla pacjentów. Taka liczba łóżek zapewnia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na dobrym poziomie oraz efektywne leczenie. Istotna będzie stabilność finansowa szpitala, chociaż istniejące obecnie zadłużenie nie będzie przesłanką wykluczającą włączenie jednostki do sieci. Aby szpital funkcjonował w sieci przez długi okres czasu, nie będzie mógł się zadłużać, co oznacza, że jego władze będą musiały stosować radykalną dyscyplinę budżetową. Przytoczone informacje wskazują na prowadzenie intensywnych prac mających na celu znalezienie optymalnej formy finansowania systemu opieki zdrowotnej, a w tym szpitalnych oddziałów ratunkowych, w celu racjonalizowania wydatków przeznaczanych na opiekę zdrowotną. Opracowywany model systemu opieki zdrowotnej ma zapewnić realizację przyjętych przez rząd, jako priorytetowe, zasad solidaryzmu społecznego oraz równego dostępu do służby zdrowia. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Bolesław Piecha