2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zasad finansowania z budżetu państwa domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie

ZAPYTANIE NR 8643
Wpłyneło dnia: 18-03-2009, Ogłoszone dnia: 02-04-2009 - posiedzenie nr 39
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej
Zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu państwa na mieszkańców ponadgminnych domów pomocy społecznej wynikają z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.). W świetle tego przepisu powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Podstawowym warunkiem przyznania ww. dotacji jest zawarcie umowy zlecenia zadania na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej. Z kolei z ust. 2 art. 87 wynika, że dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. Natomiast art. 25 i następne ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) przewiduje, iż zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej może odbywać się wyłącznie w drodze konkursu ofert, a konkurs ma się odbywać przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w swej interpretacji przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przesłanej do śląskich miast potwierdza konieczność przeprowadzania konkursów na zlecenie prowadzenia domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy umieszczeni przed 2004 r. twierdząc, że w odniesieniu do domów pomocy społecznej także należy stosować zasady określone w art. 26 ustawy, czyli zasadę efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, by nie dopuścić do tworzenia monopolu na świadczenie danej pomocy przez określone organizacje pozarządowe i blokowania możliwości ubiegania się o realizację tego zadania przez nowo powstające organizacje pozarządowe. Zatem powiat, na terenie którego działa dom pomocy społecznej prowadzony przez organizację pozarządową, mimo że budynek i wyposażenie domu pomocy społecznej jest własnością tej organizacji pozarządowej, musi ogłosić konkurs na prowadzenie domu takiego samego typu oraz takiej samej ilości miejsc, ilu jest tam umieszczonych mieszkańców przed 2004 r., by otrzymać dotację z budżetu państwa na tych mieszkańców. Jeżeli powiat dosłownie zastosuje zasady określone w przepisach i w konkursie wygra organizacja pozarządowa nowo powstała dysponująca nowym budynkiem spełniającym wszystkie standardy oraz oferująca szeroki zakres usług, to mieszkańcy przebywający od wielu lat w dotychczasowym domu pomocy społecznej będą musieli go opuścić i przenieść się do nowego domu. Wydaje się zatem, że obowiązujące przepisy nie uwzględniają podstawowych potrzeb mieszkańców oraz podważają ich zaufanie do organów państwa. Można oczywiście ogłosić konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej pod określoną organizację pozarządową, biorąc pod uwagę wyłącznie dobro mieszkańców domu, ale wtedy powiat narazi się na zarzut, że monopolizuje dostępność dla innych organizacji pozarządowych do realizacji tego zadania. Wydaje się, że konkurs ofert dla domów pomocy społecznej ma sens tylko w dwóch przypadkach. Kiedy powiaty będą mogły kontraktować miejsca w domach pomocy społecznej, a nie jak jest obecnie, zlecać prowadzenie domu i to jeszcze w cudzej nieruchomości. Także wtedy, gdy powiat postanowi zlecić prowadzenie domu pomocy społecznej we własnej nieruchomości, wówczas w drodze konkursu może zmieniać się organizacja pozarządowa, która ten dom prowadzi, ale mieszkańcy pozostaną w dotychczasowym miejscu. Uznając logikę postulatów śląskich miast na prawach powiatu, kieruję do Pani Minister zapytanie: Czy rząd przewiduje regulację przepisów w ww. sprawie, uwzględniając interes mieszkańców domów pomocy społecznej oraz to, by zagwarantować im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 16-04-2009, Ogłoszona dnia: 23-04-2009 - posiedzenie nr 40
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie stosowania trybu konkursowego w przypadku zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej, uprzejmie wyjaśniam. Zgodnie z art. 26 konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Zasady te dają gwarancję wyboru podmiotu, który przedstawi najlepszą ofertę realizcji zadania publicznego. Przy czym należy zaznaczyć, że przy wyborze oferty, inaczej niż w przypadku zamównień publicznych, najlepsza oferta nie musi oznaczać oferty najtańszej, cena usług nie jest jedyną i najistotniejszą przesłanką wyboru oferty w trybie konkursowym zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej. W związku z powyższym procedura zlecania zadań w drodze otwartych konkursów ofert daje gwarancję (w tym należy pamiętać, że gwarancja ta dotyczy również mieszkańcom domów pomocy społecznej) możliwości świadczenia usług w najlepszym możliwym w danym czasie zakresie. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku zadań z zakresu pomocy społecznej istnieje możliwość zlecania zadań na okres do 5 lat, co dodatkowo powoduje pewną większą stabilizację zarówno dla podmiotu prowadzącego dom, jak i dla mieszkańców domu w nim przebywających. W przypadku procedury zlecania zadań w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie można zlecać zadania tylko na okres do 3 lat. Dodatkowo, co również jest istotne dla podmiotów, które dziś realizują zadania na zlecenie, zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs zobowiązany jest uwzględnić analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. W związu z tym, jeżeli podmiot w okresie wykonywania zleconego zadania prowadził dom pomocy społecznej starannie i sumiennie wywiazywał się z obowiązków, uzyska dodatkowe punkty w konkursie, których nie uzyskają podmioty wchodzące na rynek i dotychczas nierealizujące danego zadania na zlecenie samorządu. Jest to niewątpliwie zapis uwzględniający w pewnym możliwym do zaakceptowania zakresie interesy podmiotów, które dotychczas realizowały bardzo dobrze zadania z zakresu pomocy społecznej na zlecenie. Warte zaznaczenia jest również to, że procedura konkursowa zlecania zadań musi być stosowana również z tego powodu, że przepisy prawa finasowego wymagają, w przypadku przekazywania dotacji organizacjom pozarządowym, stosowania odpowiednich trybów konkursowych zlecania zadań. W chwili obecnej w związku z tym, że realizacja zadań związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej wiąże się z przekazywniem dotacji na ten cel, istnieje konieczność stosowania proceury konkursowej na zlecanie zadań. Biorąc powyższe pod uwagę, w chwili obecnej nie planuje się wyłączenia z trybu konkursowego zlecania zadania prowadzenia domu pomocy społecznej, a obowiązujące przepisy dają gwarancję (przy właściwym stosowaniu procedury otwartych konkursów ofert) wyboru najkorzystniejszej (również dla obecnych i przyszłych mieszkańców domu pomocy społecznej) oferty realizacji zadania prowadzenia domu pomocy społecznej. Łączę wyrazy szacunku Sekretarz stanu Jarosław Duda