2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

ZAPYTANIE NR 9031
Wpłyneło dnia: 03-04-2009, Ogłoszone dnia: 23-04-2009 - posiedzenie nr 40
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury
Na terenie gminy wśród odbiorców usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ze 100-procentowym udziałem gminy znajduje się kilka dużych przedsiębiorstw, głównie z branży górnictwa węgla kamiennego oraz hutniczej. Tereny i budynki należące do tych zakładów obecnie coraz częściej są wydzierżawiane lub sprzedawane innym podmiotom. Powoduje to sytuację, w której na niejednokrotnie ogrodzonym terenie dawnego zakładu znajdują siedzibę inne firmy o różnym tytule władania nieruchomością. W konsekwencji duże zakłady takie jak kopalnie i huta zwracają się do gminy z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie dawnych zakładów. W tej sytuacji dotychczasowi odbiorcy usług, jakimi były duże przedsiębiorstwa przemysłowe, zaczynają traktować swoje dotychczas wewnętrzne sieci wodociągowo-kanalizacyjne jak sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i uważają, że spełniają rolę takiego przedsiębiorstwa dla swoich dzierżawców i innych podmiotów, którym odsprzedały części swojego majątku. Dodać należy, że przedsiębiorstwa te działają często na terenach ogrodzonych, na których nie znajdują się drogi publiczne. W obecnym zapisie ustawy zgodnie z art. 2 pkt 4 przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne należy rozumieć - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zbiorowe odprowadzanie ścieków - to działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, natomiast zbiorowe zaopatrzenie w wodę - to działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Analizując kolejne zapisy ustawy, okazuje się, że zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które: 1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej; 2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jak widać, z powyżej przedstawionych zapisów ustawy wynika sprzeczność natury zasadniczej. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków składa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, czyli zgodnie z art. 2 pkt 4 przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Biorąc pod uwagę fakt, że o uzyskanie zezwolenia mogą się ubiegać nowo powstające podmioty lub przedsiębiorstwa podejmujące nowy rodzaj działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, to takie zezwolenie muszą uzyskać przed podjęciem działalności, a więc w momencie gdy mają zdolność do świadczenia tego typu usług, zatem nie prowadzą jeszcze tego typu działalności i nie mogą jej prowadzić, bowiem nie posiadają stosownego zezwolenia. Jak zatem mają wystąpić o takie zezwolenie, skoro w myśl ustawy nie są przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym? To jest tylko jeden z aspektów nieprecyzyjnej definicji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Znacznie trudniejszym zagadnieniem jest próba wchodzenia w rolę przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych różnych zakładów przemysłowych, dysponujących własnymi sieciami, które wydzierżawiają lub odsprzedają części swojego majątku innym podmiotom. Jeżeli przedsiębiorstwo uznaniowo określi się za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, bowiem za pośrednictwem swoich wewnętrznych instalacji dostarcza wodę i odbiera ścieki do dzierżawców części swojego majątku, to w przypadku gdy zgodnie z zapisami ustawy złoży poprawnie sporządzony wniosek, a także: - ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej; - posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; - posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, związanej z prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz brak jest pozostałych przesłanek z art. 17b odmowy udzielenia zezwolenia, takich jak: - zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa; - zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiska naturalnego; - zawarcie przez gminę umowy na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; - prowadzenie przez gminę lub jej jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na obszarze gminy działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, to nie sposób odmówić takiemu przedsiębiorstwu udzielenia zezwolenia. Spore wątpliwości budzi fakt, czy faktycznie każdy przedsiębiorca dysponujący własnymi sieciami może i powinien wchodzić w rolę przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego. Ponadto owi przedsiębiorcy często są dostawcami ścieków przemysłowych, którzy w myśl ustawy zgodnie z art. 10 ust. 3 są zobowiązani do umożliwienia właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane są ścieki przemysłowe, zatem właścicielom będącym przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy usług, w tym przypadku rozważanych przedsiębiorstw. Ustawodawca wyraźnie zatem uznaje fakt dysponowania przez odbiorcę usług własnymi sieciami kanalizacyjnymi i urządzeniami do podczyszczania ścieków. Nie można zatem wewnętrznych instalacji przedsiębiorstw uznawać za instalacje służące do prowadzenia usług o charakterze publicznym i powszechnie dostępnym. Dostawcy ścieków przemysłowych nie mogą zatem wchodzić w rolę przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, dla których ustawodawca przewiduje rolę nadrzędną w stosunku do dostawców ścieków. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów ustawy w zakresie definicji ustawowych: - przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego - czy należy za takie przedsiębiorstwo uważać podmiot, dla którego sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są podstawowym rodzajem działalności, czy też każde przedsiębiorstwo, które na chwilę obecną właściwie odsprzedaje usługi swoim dzierżawcom, prowadząc działalność w rozmaitych branżach niezwiązanych z gospodarką wodno-ściekową, czy dopuszczalne jest jednocześnie funkcjonowanie jako dostawca ścieków przemysłowych i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - czy za takie można uważać także każdy rodzaj działalności polegający na odsprzedaży usług, tzn. dostarczaniu wody i odbieraniu ścieków w granicach nieruchomości prywatnych należących do różnych przedsiębiorstw? Należy opracować taką definicję, która w sposób jednoznaczny będzie identyfikowała te pojęcia. W powyższej sytuacji zwracam się z zapytaniem. Szanowny Panie Ministrze! - Czy przedsiębiorstwa działające w różnych branżach, a zwłaszcza górniczej i hutniczej, należy potraktować jak przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne? - Czy należy uznać, że są takim przedsiębiorstwem dla własnych dzierżawców? - Czy należy uznać, że są takim przedsiębiorstwem dla innych przedsiębiorstw, którym odsprzedały część dawnego zakładu? - Czy przedsiębiorstwo produkcyjne (kopalnia, huta) w myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz czy winno uzyskać zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z całym reżimem konsekwencji wynikających z powyższego, tj. taryfy, regulamin, plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Styczeń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wpłyneła dnia: 23-04-2009, Ogłoszona dnia: 07-05-2009 - posiedzenie nr 41
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej (znak SPS-023-9031/09) w sprawie zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uprzejmie informuję, co następuje. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność. Jednocześnie zgodnie z art. 3 ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy, które w myśl art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) może być prowadzone w szczególności w formie zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą też powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w drodze umowy (art. 3). Jeżeli gmina nie powierzyła przedsiębiorstwu wykonywania zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, to nie podlega ono przepisom ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W związku z tym nie podlega również obowiązkom wynikającym z tej ustawy, w tym: ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 16), sporządzania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (art. 17 pkt 9), przedstawiania wniosku o zatwierdzenie taryf (art. 24 ust. 2), opracowywania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (art. 21 ust. 1). Zatem przedsiębiorstwa produkcyjne (kopalnie, huty, itp.), jeśli nie powierzono im w imieniu gminy dostarczania wody i odbioru ścieków, nie mogą być uznane za przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ww. ustawy. W związku ze zbyt szeroko rozumianą i budzącą wątpliwości definicją przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, przy najbliższej nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zostanie rozważona korekta tej definicji, tak by ograniczyć ją wyłącznie do takich przedsiębiorstw, które są w stanie zapewnić odbiorcom wysoką jakość świadczonych usług. Z poważaniem Podsekretarz stanu Piotr Styczeń