2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie formularzy interpretacji podatkowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. dotyczącego wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

ZAPYTANIE NR 9238
Wpłyneło dnia: 21-08-2007, Ogłoszone dnia: 06-09-2007 - posiedzenie nr 47
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Finansów
Od 1 lipca 2007 roku na nowych zasadach składane są wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej wnioskujący zobowiązany jest w sposób wyczerpujący przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe, musi również przedstawić własne stanowisko w sprawie jego oceny prawnej. W pozycji 3D nowego formularza Ministerstwa Finansów wnioskujący jest zobowiązany do wskazania przepisu prawa podatkowego, jak i aktu prawnego będącego przedmiotem interpretacji. Wymóg ten jest zaskakujący. Nie każdy obywatel RP posiada wystarczającą wiedzę prawniczą, by móc bezbłędnie wskazać we wniosku prawidłową podstawę prawną. Ministerstwo Finansów nie przedstawiło do tej pory swojego stanowiska, czy błędne wskazanie przepisów będzie podstawą do odrzucenia wniosku lub wezwania do jego uzupełnienia. Kolejne wątpliwości budzi kwota należności za złożenie wniosku. Ordynacja podatkowa przewiduje 75 zł od każdego przedstawionego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Jaką kwotę będzie musiał zapłacić wnioskujący, jeżeli we wniosku znajdzie się kilka pytań dotyczących jednego stanu faktycznego albo jednego zdarzenia przyszłego? W tej kwestii Ministerstwo Finansów również nie przedstawiło swojego stanowiska. Szanowna Pani Minister, w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie: - Czy każdy wnioskujący w pozycji D3 jest bezwzględnie zobowiązany do wskazania przepisu prawa będącego przedmiotem interpretacji podatkowej? - Czy błędne wskazanie podstaw prawnych we wniosku może skutkować jego odrzuceniem? - Jaką kwotę przewiduje Ministerstwo za opłatę wniosku, w którym znajduje się kilka pytań dotyczących jednego stanu faktycznego albo jednego zdarzenia przyszłego? - Czy ta kwota jest uzależniona od liczby stanów czy również od ilości pytań? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marian Banaś - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Wpłyneła dnia: 18-09-2007, Ogłoszona dnia: -----
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r., nr 9238, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2007 r., znak: SPS-023-9238/07, w sprawie wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych uprzejmie wyjaśniam: Stworzenie sformalizowanej struktury wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji (ORD-IN i ORD-IN/A) miało na celu usystematyzowanie informacji zawartych we wniosku, a tym samym ułatwienie podatnikom zamieszczenia wszystkich informacji, w szczególności wymaganych przepisami ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Część D formularza zawiera informacje dotyczące przedmiotu wniosku i je systematyzuje. W części D1 wnioskodawca podaje, czy przedmiotem wniosku jest stan faktyczny, czy zdarzenie przyszłe, oraz ich liczbę. W części D2 wnioskodawca wskazuje, której regulacji z zakresu prawa podatkowego wniosek dotyczy (np. podatku od czynności cywilnoprawnych, Ordynacji podatkowej). W części D3 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca wskazuje przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem tej interpretacji. Istotą wniosku pozostaje jednak zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa przedstawienie stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy. Pragnę uprzejmie poinformować, że jeżeli stan faktyczny został precyzyjnie przedstawiony we wniosku, brak wskazania podstawy prawnej nie będzie stanowił podstawy do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia tego braku formalnego. Tym bardziej za brak formalny wymagający wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia nie może być uznane błędne wskazanie przepisów będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, niewyczerpujące wskazanie przepisów lub wskazanie tych przepisów w innej części wniosku niż część D3, np. w części F, w której wnioskodawca przedstawia stan faktyczny (zdarzenia przyszłe), lub w części G, w której wnioskodawca przedstawia własne stanowisko w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Istnienie powyższych braków formalnych wniosku nie wstrzymuje procedury rozpatrzenia wniosku. Zgodnie z art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Określenie stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych powinno być odnoszone do ilości regulacji, które są przedmiotem wydania interpretacji. Jeżeli wnioskodawca przedstawi do danego zagadnienia (np. czynności sprzedaży) kilka pytań z zakresu np. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kilka pytań z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, będzie to traktowane jak dwa stany faktyczne i wniesienia takiej opłaty będzie oczekiwał organ rozpatrujący wniosek. Innymi słowy wysokość opłaty będzie stanowiła iloczyn liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych i kwoty 75 zł. W przypadku wystąpienia np. trzech odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych z zakresu trzech ustaw podatkowych, niezależnie od liczby przedstawionych pytań, wnioskodawca zobowiązany jest do zapłacenia 225 zł. Należy przypomnieć, że wnioskodawca powinien wnieść opłatę w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Opłatę można uiścić w gotówce lub przelewem na konto właściwego organu wydającego interpretację. Numery kont podane są na formularzu ORD-IN. Ponadto od 3 lipca 2006 r. działa uruchomiona przez Ministerstwo Finansów Krajowa Informacja Podatkowa, gdzie podatnicy, dzwoniąc na numer 0 801 055 055, mogą otrzymać pomoc w ustaleniu podstawy prawnej pytania przed wypełnieniem wniosku. Co ważne, w ciągu pierwszego roku działania KIP odpowiedziała już na blisko 600 000 pytań z zakresu prawa podatkowego. Dzięki wysokiej jakości oferowanych usług stała się dla wielu podatników ważnym źródłem informacji na temat stosowania przepisów i procedur prawa podatkowego. Podsekretarz stanu Marian Banaś