2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie luki prawnej w zakresie prowadzenia dokumentacji pracy kierowców w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

ZAPYTANIE NR 9239
Wpłyneło dnia: 21-08-2007, Ogłoszone dnia: 06-09-2007 - posiedzenie nr 47
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Transportu
W ostatnim czasie dochodziło do wielu poważnych i przykrych w konsekwencjach wypadków drogowych z udziałem autokarów i ciężarówek. Tymczasem od 3 stycznia weszły w życie zmiany przepisów dotyczących zasad szkolenia kierowców. Wprowadziła je ustawa z 17 listopada 2006 r. o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 235, poz. 1701). Miały one dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy nr 59/2003, regulującej zasady szkolenia kierowców. Przed nowelizacją art. 39e ust. 3 ustawy o transporcie drogowym upoważniał ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia, które określało szczegółowy sposób postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy, zawierało również wzory tej dokumentacji. Zgodnie z tym minister infrastruktury 22 grudnia 2003 r. wydał rozporządzenie (Dz.U. Nr 230, poz. 2303), w którym określił sposób prowadzenia dokumentacji kierowcy przez przewoźników. Od 3 stycznia 2007 r. rozporządzenie to już nie obowiązuje, a ustawodawca nie przewidział w to miejsce nowych przepisów. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym usunęła bowiem delegację dla ministra do wydania tego rozporządzenia. Brak podstawy prawnej do wydania rozporządzenia powoduje utratę jego mocy obowiązującej, tym bardziej że nie wprowadzono żadnych przepisów przejściowych. Obecnie więc, zgodnie z art. 39l ustawy o transporcie drogowym, przewoźnicy w zakresie prowadzenia dokumentacji kierowców są zobowiązani jedynie do przechowywania kopii świadectw kwalifikacji zawodowej oraz orzeczeń lekarskich i psychologicznych, a także do prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych. W pozostałym zakresie należy stosować przepisy obowiązujące każdego pracodawcę wynikające z Kodeksu pracy. Nie trzeba więc np. prowadzić karty informacyjnej kierowcy ani karty ewidencyjnej pojazdów. Zniknął tez obowiązek posiadania przez kierowcę zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie kierowcy oraz spełnienie przez niego wszystkich wymagań - z chwilą uzyskania odpowiedniego wpisu w prawie jazdy. Faktu utraty mocy obowiązującej tego rozporządzenia nie dostrzegli nawet prawnicy sejmowi, a baza aktów prawnych Sejmu RP nadal podaje, że rozporządzenie to obowiązuje. Czy usunięcie wskazanych obowiązków było zamierzone przez ustawodawcę, skoro w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o transporcie drogowym pierwotnie znajdował się art. 39l ust. 5, upoważniający ministra do wydania jeszcze bardziej restrykcyjnego rozporządzenia? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Stomma - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu
Wpłyneła dnia: 19-09-2007, Ogłoszona dnia: -----
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo nr SPS-023-9239/07 przekazujące interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie luki prawnej istniejącej w zakresie prowadzenia dokumentacji kierowców w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 235, poz. 1701), uprzejmie informuję, że druk sejmowy nr 961 zawierał w art. 39l ust. 5 delegacje dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy i książką kierowcy oraz ustalenia wzoru stosowanych dokumentów, w tym wzoru książki kierowcy, uwzględniając zakres niezbędnych informacji. W trakcie prac w podkomisji sejmowej brzmienie art. 391 uległo zmianie poprzez wykreślenie ust. 5. Resort transportu dokona oceny słuszności zmiany przedmiotowego przepisu i przy kolejnej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym rozważy możliwość przedłożenia nowej propozycji w tym zakresie. Łączę wyrazy najwyższego szacunku Podsekretarz stanu Piotr Stomma