2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie niejednolitej interpretacji w różnych regionach Polski przepisów warunkujących otrzymanie zasiłku alimentacyjnego w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

ZAPYTANIE NR 9240
Wpłyneło dnia: 21-08-2007, Ogłoszone dnia: 06-09-2007 - posiedzenie nr 47
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej
Obecnie działająca ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, z późniejszymi zmianami) przewiduje pomoc dla samotnych rodziców. Niejednolita interpretacja przepisów w zakresie warunków otrzymania pomocy wzbudza wiele kontrowersji i zastrzeżeń. Niepełna rodzina ze Śląska o najniższych dochodach mająca prawo do podwyższonej zaliczki alimentacyjnej otrzymuje mniejsze pieniądze niż rodzina np. z Pomorza. Chodzi o to, że w jednym z dokumentów, na którym bazują urzędnicy przy obliczaniu wysokości zaliczki, bierze się dochód w przeliczeniu na członka rodziny, w innym - w przeliczeniu na całą rodzinę. Na Pomorzu urzędnicy rozumieją to tak: 170 zł zaliczki alimentacyjnej dostaje rodzic na dziecko wychowujące się w rodzinie z dochodem do 583 zł na osobę. Jeśli dochód jest o połowę niższy, czyli wynosi 291 zł, 50 gr na osobę w rodzinie, należy się 300 zł. Natomiast na Śląsku 300zł dostaną tylko ci, których dochód, ale na całą rodzinę, nie przekracza 291 zł, 50 gr. Na Śląsku kobiety dostające mniejsze pieniądze odwołują się od tej decyzji. Bez efektu, bo podtrzymuje je Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Ministerialni urzędnicy tłumaczą, że poprawkę chciano wprowadzić jeszcze w 2005 roku, ale wtedy zaczęły się prace nad projektem ustawy o Funduszu Alimentacyjnym i zaniechano tego pomysłu. W związku z wątpliwościami uprzejmie pytam: Z czego wynika odmienna interpretacja przepisów w poszczególnych regionach kraju? Czy możliwe jest jak najszybsze ustawowe skorygowanie zapisu w sposób jednoznaczny, że chodzi o dochód na jednego członka rodziny? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Joanna Kluzik-Rostkowska - minister pracy i polityki społecznej
Wpłyneła dnia: 05-09-2007, Ogłoszona dnia: 19-09-2007 - posiedzenie nr 48
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie niejednolitej interpretacji w różnych rejonach Polski przepisów warunkujących otrzymanie zaliczki alimentacyjnej, przesłaną przez Pana Marszałka pismem z dnia 24 sierpnia br. (SPS-023-9240/07), uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732), warunkiem nabycia prawa do zaliczki alimentacyjnej w podwyższonej wysokości jest dochód rodziny nieprzekraczający 50% kwoty, o której mowa w art. 7 ust. 2, tj. kwoty 583 zł, w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Z powyższego wynika, że do podwyższonej zaliczki alimentacyjnej uprawnia więc dochód 291,50 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Pragnę zwrócić uwagę, że taka interpretacja wynika z literalnego rozumienia łącznie dwóch powyższych przepisów. Ustalanie prawa do zaliczki alimentacyjnej w inny sposób oparte jest na wybiórczym stosowaniu przepisów i nie jest właściwe, o czym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informowało zarówno w indywidualnych pismach, jak i zamieszczając tę informację na stronie internetowej (w dniu 11 sierpnia 2005 r., a więc jeszcze przed wejściem w życie przepisów dotyczących zaliczki alimentacyjnej). Z sygnałów, które docierają do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że przypadki, kiedy realizatorzy zaliczek alimentacyjnych w nieprawidłowy sposób ustalają jej wysokość, należą mimo wszystko do nielicznych. Jednocześnie osoby, którym odmawiano prawa do zaliczki alimentacyjnej w podwyższonej wysokości, były informowane o możliwości odwołania od decyzji do organu wyższego stopnia. Ochronie strony przed niewłaściwym zastosowaniem prawa przez organ właściwy służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, czy wreszcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej doprecyzowującą powyższy przepis, ale prace nad nią zostały zawieszone ze względu na włączenie się Rządu w prace nad przywróceniem funduszu alimentacyjnego. Inicjatywę doprecyzowania przepisu podjął Senat, którzy przygotował projekt ustawy wprowadzający odpowiednią zmianę (druk sejmowy nr 1396). Rozwiązanie to zostało dnia 17 lipca br. pozytywnie ocenione przez Radę Ministrów, chociaż wprowadzanie jakichkolwiek zmian w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na etapie daleko idącego zaawansowania prac nad poselskim projektem ustawy o funduszu alimentacyjnym wydaje się zbędne. Z poważaniem Minister Joanna Kluzik-Rostkowska