2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie usunięcia skutków luki prawnej w nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 12 kwietnia 2007 r.

ZAPYTANIE NR 9244
Wpłyneło dnia: 21-08-2007, Ogłoszone dnia: 06-09-2007 - posiedzenie nr 47
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Sprawiedliwości
12 lipca 2007 zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z dn. 12 kwietnia 2007 r. (DZ.U.2007/64/432), nakazująca sądom okręgowym przejęcie i prowadzenie procesów zorganizowanych grup przestępczych oraz spraw gospodarczych z sądów rejonowych. Nowelizacja ta wywołała chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sądy rejonowe rozpoczęły proces przekazywania spraw sądom okręgowym. Działanie to jest niezwykle niekorzystne dla zainteresowanych stron procesu, gdyż opóźni ono wydanie wyroku co najmniej o 3 lata. Sędziowie na nowo będą zmuszeni badać wszystkie akta spraw. W nowelizacji zabrakło zapisu, iż sprawy już rozpoczęte w sądach rejonowych powinny zostać w nich zakończone. Jego brak spowodował, iż część sądów rejonowych przekazuje sądom okręgowym wszystkie sprawy, o których mowa w nowelizacji, włącznie ze sprawami będącymi już w toku. Część sądów przekazuje tylko te sprawy, które się jeszcze nie zaczęły. Takie postępowanie stwarza zagrożenie, iż sędziowie, chcąc pozbyć się niewygodnych spraw, będą je przekazywać sądom okręgowym. W ustawie znajduje się zapis, iż wszystkie procesy, w których po 12 lipca 2007r. sąd rejonowy zarządzi przerwę trwającą dłużej niż 35 dni, muszą być rozpoczęte od początku przed sądem okręgowym. Może to doprowadzić do przedawnienia wielu spraw. 3 lipca br. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do pierwszego czytania w Sejmie nowelizację ustawy, która pozwoli sądom rejonowym dokończyć zaczęte procesy. W związku z powyższym, proszę o informację: - Kiedy ww. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wejdzie w życie? - Co stanie się ze sprawami, które już otrzymały sądy okręgowe? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Beata Kempa - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Wpłyneła dnia: 19-09-2007, Ogłoszona dnia: -----
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie usunięcia skutków luki prawnej w ustawie z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432) uprzejmie przedstawiam, co następuje. Art. 6 powołanej ustawy przewiduje, że sprawy, w których przed wejściem w życie ustawy rozpoczęto rozprawę główną, toczą się do końca postępowania w danej instancji według przepisów dotychczasowych, jednakże w razie zawieszenia postępowania, odroczenia rozprawy lub ponownego rozpoznania sprawy albo po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia postępowanie toczy się według przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Wątpliwości interpretacyjne, jakie związane były z powołanym przepisem, usunięte zostały poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2033), który wpłynął do Sejmu RP w dniu 21 sierpnia 2007 r. Wskazany wyżej projekt w art. 1 przewiduje, że w ustawie z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw po art. 6 dodany zostanie art. 6a w następującym brzmieniu: ˝Art. 6a. Jeżeli na podstawie niniejszej ustawy nastąpiła zmiana właściwości sądu, orzeka sąd właściwy w dniu wniesienia aktu oskarżenia.˝. Tego rodzaju zapis spowoduje, iż sprawy będą rozpoznawane bez zbędnej i nieuzasadnionej zwłoki w sądzie rejonowym, jeżeli przed wejściem w życie powołanej ustawy akt oskarżenia w danej sprawie wpłynął do sądu rejonowego, jako ówcześnie właściwego rzeczowo. Opisywany wyżej projekt ustawy uchwalony został przez Sejm RP w dniu 24 sierpnia 2007 r., zaś w dniu 4 września 2007 r. przyjął go bez poprawek Senat RP. Odpowiadając na drugie pytanie interpelacji, wskazać należy, że w tych sprawach, które zostały już przekazane sądowi okręgowemu, po wejściu w życie art. 6a projektu ustawy będzie zachodziła podstawa do ich wtórnego przekazania sądowi rejonowemu w celu kontynuacji procesu, na skutek przywrócenia właściwości tego sądu. Jednocześnie podkreślić należy, że dzięki zmianie legislacyjnej art. 6 cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 marca 2007 r. skala problemu związanego z jego prawidłową wykładnią nie jest znaczna. Z danych, jakie posiada Ministerstwo Sprawiedliwości, uzyskanych od Prezesów Sądów Apelacyjnych, wynika, że ilość spraw objętych zmianą właściwości rzeczowej i przekazanych z sądów rejonowych do sądów okręgowych na dzień 13 sierpnia 2007 r. wynosiła około 50 w skali całego kraju. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Beata Kempa