2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie braku środków finansowych uniemożliwiającego podstawowe działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Rudzie Śląskiej

ZAPYTANIE NR 9391
Wpłyneło dnia: 14-09-2012, Ogłoszone dnia: 27-09-2012 - posiedzenie nr 22
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Finansów
Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ustęp 3 ww. ustawy wskazuje natomiast, że stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem finansowanym z budżetu państwa. Z uwagi na uzyskane informacje w zakresie niewystarczającego wypełniania przez śląskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego swoich obowiązków dotyczących odpowiedniego do potrzeb finansowania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Rudzie Śląskiej chciałam uzyskać informacje na temat problemów niezabezpieczenia w odpowiedniej wysokości i terminach środków finansowych oraz nieterminowych zwrotów przez Ministerstwo Finansów wypracowanych przez inspektorat w Rudzie Śląskiej dochodów własnych. Brak środków finansowych na podstawowe zobowiązania powoduje utratę płynności finansowej, a także pociąga za sobą powstawanie nowych zobowiązań. Z kolei niedostateczny nadzór, jaki staje się wynikiem braku wymienionych środków, może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, iż inspektorowi sanitarnemu w Rudzie Śląskiej brakuje środków na podstawowe opłaty na miesiące październik, listopad i grudzień 2012 r. Poniżej przedstawiam zestawienie kosztów na ostatni kwartał roku 2012:
Tytuł zobowiązania Rodzaj dokumentu Kwota brakująca do zapłaty Data wystawienia Data zapłaty
Ekwiwalent za odzież Zestawienie 4500 30.11.2012 10.12.2012
Składki ZUS za XI-XII 2012 r. (z tyt. podwyższenia składki rentowej o 2%) DRA 22 500 23 500 30.11.2012 31.12.2012 5.12.2012 5.01.2013
46 000
Tonery, papier, środki czystości faktura, faktura, faktura 1500 2000 500 31.10.2012 30.11.2012 5.10.2012 10.11.2012 14.12.2012 19.10.2012
4000
Energia elektryczna, woda X-XII, gaz X-XII faktury, faktury, faktury, 3000 500 4500 5.11.2012 1.10.2012 31.10.201230.11.2012 31.12.2012 09.12.2012 14.10.2012 14.11.201214.12.2012 14.01.2013
8000
Serwis kotła c.o. X-XII faktury 400 1.10.2012 14.10.2012
Transportowe X-XII, użytkowanie Kronsora, Opłaty pocztowe X-XII rachunki, faktury, faktury 600 200 2000 20.10.2012 16.12.2012 5.10.2012 20.10.2012 31.12.2012 19.10.2012
2800
Telefon stacjonarny X-XII faktury 1800 12.10.2012 27.10.2012
Bilety dla pracowników X, bilety dla pracowników XI, bilety dla pracowników XI, bilety dla pracowników I 2013 faktura, faktura, faktura, faktura 1000 1000 1000 1000 30.09.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012 30.09.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012
4000
Różne opłaty i składki ubezpieczenia roczne polisy - 1500 - 20.11.2012 - 30.11.2012
Razem - 73 000
Jak wynika z powyższego, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Rudzie Śląskiej posiada niedobór środków pieniężnych w kwocie 73 000 zł. Co więcej, pieniędzy tych brakuje, jak już wskazałam, na podstawowe opłaty, bez których normalne funkcjonowanie jest praktycznie niemożliwe. Można także zauważyć, że 46 000 zł niedoboru spowodowane jest podwyższeniem składki ZUS, co w ogóle nie zostało przewidziane przy ustalaniu budżetu na rok 2012 dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Rudzie Śląskiej. Dlatego też chciałam uzyskać odpowiedź na następujące pytania: Jak w takiej sytuacji państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Rudzie Śląskiej ma normalnie funkcjonować i spełniać powierzone mu zadania? Czy i kiedy zostaną przekazane brakujące środki, aby inspektorat sanitarny w Rudzie Śląskiej realizował wyznaczone mu zadania? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
Wpłyneła dnia: 18-10-2012, Ogłoszona dnia: 08-11-2012 - posiedzenie nr 25
Szanowna Pani Marszałek! W związku z przesłaną przy piśmie z dnia 25 września 2012 r., nr SPS-023-9391/12, interpelacją pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie sytuacji finansowej Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rudzie Śląskiej przedstawiam następujące wyjaśnienia. Stacje sanitarno-epidemiologiczne funkcjonują w formie państwowych jednostek budżetowych, a zatem stosują zasady gospodarki finansowej określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Wydatki na ich działalność są ustalane zgodnie z założeniami przyjętymi do planowania wydatków w budżecie państwa na dany rok przez dysponentów części budżetowych finansujących inspekcję, w ramach ustalonych dla poszczególnych części limitów wydatków na dany rok. W odniesieniu do zadań finansowanych do końca 2010 r. ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych należy wyjaśnić, iż zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83: Rezerwy celowe, w poz. 57 zaplanowana została rezerwa celowa: Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W przedmiotowej rezerwie celowej zaplanowane zostały środki stanowiące równowartość kwot zgłoszonych - na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2012 - przez dysponentów części budżetowych jako dodatkowych dochodów przewidzianych do uzyskania przez państwowe jednostki budżetowe z tytułu realizacji w br. zadań, które były dotychczas wykonywane przez gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budżetowej lub finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. W tym miejscu pragnę wyjaśnić, iż zwiększenia wydatków jednostek budżetowych, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych, które przejęły wykonywanie zadań finansowanych do końca 2010 r. ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, były dokonywane przez ministra finansów z ww. rezerwy po uprzedniej analizie stosownych wniosków nadesłanych przez dysponentów części budżetowych oraz sprawozdań Rb-27 z wykonania planów dochodów budżetowych, w możliwie najkrótszym terminie od ich otrzymania (decyzje ministra finansów przygotowywane były również na podstawie dokumentów przesłanych faksem). Z przedmiotowej rezerwy celowej decyzjami ministra finansów uruchomione zostały wydatki należne stacjom sanitarno-epidemiologicznym województwa śląskiego z tytułu realizacji zadań finansowanych dotychczas ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, w łącznej wysokości 7 383 000 zł. W ramach powyższej kwoty ujęte zostały dwie decyzje ministra finansów z dnia 15 października br. zwiększające budżet inspekcji sanitarnej województwa śląskiego o środki w łącznej wysokości 3 069 146 zł. Jednocześnie w odniesieniu do przekazanej w interpelacji informacji dotyczącej wystąpienia w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Rudzie Śląskiej niedoboru środków w kwocie 46 000 zł związanego z podniesieniem od 1 lutego br. wysokości składki rentowej o 2 p.p. pragnę poinformować, iż minister finansów decyzją z dnia 12 października 2012 r., nr MF/FS08/003891/7377, zwiększył budżet województwa śląskiego o środki uruchomione z rezerwy celowej, poz. 73: Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w kwocie 871 475 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu składki rentowej, z tego 853 983 zł w rozdziale 85132: Inspekcja Sanitarna, na sfinansowanie tych skutków w inspekcji sanitarnej województwa śląskiego. Z poważaniem Podsekretarz stanu Hanna Majszczyk