2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie budowy drogi S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej

ZAPYTANIE NR 1267
Wpłyneło dnia: 23.02.2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury i Budownictwa

W imieniu mieszkańców gminy powiatu bieruńsko-lędzińskiego w trosce o ich bezpieczeństwo oraz dalszy zrównoważony rozwój gospodarczy tej części Górnego Śląska, gdzie dominującym zajęciem mieszkańców jest praca w kopalniach węgla kamiennego, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Budowa drogi S1, która w planach zagospodarowania przestrzennego znajduje się od ponad 30 lat zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy nadmierne obciążenie powiatowych i gminnych dróg publicznych zlokalizowanych w większości na terenach zurbanizowanych o zwartej zabudowie jednorodzinnej, na obszarach objętych eksploatacją górniczą dwóch największych kopalń węgla kamiennego w Europie „Piast” i „Ziemowit”. Obecnie jedyną trasą tranzytową przez powiat jest droga krajowa DK44, po której codziennie przemieszcza się 20 000 samochodów, w większości załadowanych węglem.

Droga ekspresowa S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej stanowi kluczowe połączenie północy z południem kraju i wpisuje się wprost w założenia krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych. Pomimo trudności, które powstawały na każdym etapie prac przygotowawczych w celu realizacji tej inwestycji udało się w 2015 roku ustalić jej ostateczny przebieg. 12 czerwca 2015 roku został złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przebiegu drogi ekspresowej S1 w tzw. wariancie E. Wariant ten uzyskał poparcie władz samorządów lokalnych, a także powstał w wyniku porozumień z Kompanią Węglową, KWK "Brzeszcze" oraz Przedsiębiorstwem Górniczym SILESIA. Inwestycja została także wpisana na podstawową listę Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przyjętego przez Radę Ministrów. Ta inwestycja zwiększy zainteresowanie inwestycyjne w tym regionie Polski, zdywersyfikuje rynek pracy, rozwinie również działalność gospodarczą inną niż tylko górnictwo. Inwestorzy nie będą inwestować w tereny bez dróg, bez dojazdu do swoich firm.

 

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Kiedy zostanie określony konkretny termin rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej?

Czy i kiedy nastąpi przekazanie środków finansowych na ten cel?

 

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jerzy Szmit - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Wpłyneła dnia: 16-03-2016, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację Pani poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 23 lutego 2016 r. (interpelacja nr 1267) w sprawie budowy drogi S1 Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała, uprzejmie przedstawiam stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dla przedmiotowej inwestycji trwają obecnie czynności związane z postępowaniem administracyjnym skutkującym wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w czerwcu 2015 r. złożył wniosek o jej wydanie. Z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne przed organem niezależnym wobec ministra do spraw transportu - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach), trudno obecnie wskazać datę wydania DŚU, która jest jedną z dwóch decyzji administracyjnych warunkujących rozpoczęcie realizacji inwestycji drogowej. Zapewniam jednak, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wraz z podległymi mu służbami, dokłada wszelkich starań by inwestycje uważane za pilne, zostały zrealizowane w jak najszybszych terminach.

Równocześnie należy wyjaśnić, że prócz przygotowania inwestycji do realizacji, zasadniczym czynnikiem warunkującym możliwość ogłoszenia przetargu na zamówienie publiczne na roboty budowlane, jest zabezpieczanie na nie środków w Krajowym Funduszu Drogowym.

Przyjęty przez Radę Ministrów Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) określa jako nieprzekraczalny, limit finansowy dla nowych zadań inwestycyjnych na poziomie 107 mld zł. Zgodnie z kosztorysami przedstawionymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, koszt wybudowania wszystkich przedsięwzięć ujętych w Programie sięga 200 mld zł.

W związku z powyższym, rozpoczęto prace analityczne nad możliwością wprowadzenia zmian umożliwiających realizację Programu w jak najszerszym zakresie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z całą determinacją będzie dążyło do wywiązania się z zapisów Programu, szukając rozwiązań przede wszystkim po stronie finansowej (racjonalizacja kosztów budowy, nowe źródła finansowania). Resort, po dokonaniu stosownych analiz, poinformuje wszystkich o podjętych decyzjach w zakresie realizacji priorytetowych inwestycji, w tym możliwych terminów rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S1.

Z poważaniem

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu