2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie budowy elektrowni węglowej w Miedźnej - Woli na terenach po zlikwidowanej kopalni Czeczott

ZAPYTANIE NR 1268
Wpłyneło dnia: 23.02.2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Energii

W imieniu mieszkańców oraz samorządów gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gminy Miedźna i gmin sąsiednich zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Budowa elektrowni węglowej w Miedźnej – Woli na terenach po zlikwidowanej kopalni „Czeczott” jest od kilku lat deklarowaną wspólną inwestycją największego polskiego koncernu węglowego Kompanii Węglowej S.A. – firmy Skarbu Państwa oraz kapitału obcego, pierwszą planowaną w tym regionie inwestycją w partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie partnerski układ gwarantuje odbiór znacznej, trudno zbywalnej części produkcji kopalń węgla kamiennego „Piast” i „Ziemowit”. Inwestor zewnętrzny ze swoimi środkami finansowymi od kilku lat czeka na decyzję.

Elektrownia zapewni bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu i kraju, stworzy kolejne miejsca pracy, zapewni odbiór produkcji z miejscowych kopalń, wpłynie pozytywnie na rozwój gminy Miedźna i gmin sąsiednich, da poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom gmin powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego i oświęcimskiego, dzisiaj zatrudnionych w kopalniach.

 

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czy budowa elektrowni węglowej w Miedźnej – Woli dojdzie do skutku?

 

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Krzysztof Tchórzewski - minister energii
Wpłyneła dnia: 16-03-2016, Ogłoszona dnia:

W odpowiedzi na interpelację (nr 1268) Pani Danuty Pietraszewskiej Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowy elektrowni węglowej w Miedźnej – Woli na terenach po zlikwidowanej kopalni Czeczott, uprzejmie informuję co następuje.

Realizacja przedmiotowego projektu we współpracy z japońskim koncernem Mitsui & Co. Ltd. uwarunkowana jest planowanymi zmianami organizacyjnymi w Kompanii Węglowej S.A., w szczególności powstaniem Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która mogłaby go ewentualnie przejąć.

Zgodnie z umową o wspólnej realizacji projektu, zawartą z Mitsui & Co. Ltd. w dniu 23 lipca 2014r., której termin ważności (przedłużony aneksem) upłynie w dniu 31 marca 2016r., Kompania Węglowa S.A. zapewniła partnera, że gdyby aktywa konieczne do budowy Elektrowni Czeczott (w tym m.in. nieruchomości, pozwolenia i zgody) zostały przejęte od Kompanii Węglowej S.A. przez jakikolwiek inny podmiot (w efekcie realizacji programu restrukturyzacji), to stroną zawartej umowy stanie się ten podmiot. W tym przypadku byłaby to Polska Grupa Górnicza.

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. podczas dwustronnych spotkań poinformował przedstawicieli Mitsui & Co. Ltd., że na chwilę obecną realizacja przedmiotowego projektu przez Kompanię Węglową S.A., z uwagi na planowane zmiany organizacyjne w spółce zakładające przeniesienie kopalń do Nowej Kompanii Węglowej S.A. (Polskiej Grupy Górniczej), nie będzie możliwa. Nie mniej jednak, możliwe będzie przejęcie realizacji tego projektu przez podmiot, który przejmie kopalnie, mające dostarczać węgiel do projektowanej elektrowni, przy czym realizacja projektu będzie uzależniona od stanowiska organów korporacyjnych tego podmiotu, tj. Polskiej Grupy Górniczej. Dodatkowo nadmieniam, że jeszcze w miesiącu marcu br. planowane jest spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Energii z przedstawicielami koncernu Mitsui & Co. Ltd., w celu dokonania ustaleń w przedmiotowej sprawie.