2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie doposażenia Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie w sprzęt do wykonywania zabiegów metodą laparoskopową.

ZAPYTANIE NR 28964
Wpłyneło dnia: 17.01.2019, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Zbigniew Ajchler, Paweł Arndt, Paweł Bańkowski, Anna Białkowska, Marek Biernacki, Alicja Chybicka, Piotr Cieśliński, Zofia Czernow, Ewa Drozd, Artur Dunin, Joanna Fabisiak, Joanna Frydrych, Grzegorz Furgo, Krzysztof Gadowski, Kinga Gajewska, Stanisław Gawłowski, Lidia Gądek, Elżbieta Gelert, Marta Golbik, Rafał Grupiński, Andrzej Halicki, Jolanta Hibner, Marek Hok, Maria Małgorzata Janyska, Bożena Kamińska, Włodzimierz Karpiński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Ewa Kołodziej, Tomasz Kostuś, Iwona Krawczyk, Marek Krząkała, Gabriela Lenartowicz, Izabela Leszczyna, Grzegorz Lipiec, Jagna Marczułajtis-Walczak, Aldona Młyńczak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Anna Nemś, Dorota Niedziela, Tomasz Piotr Nowak, Mirosława Nykiel, Włodzimierz Nykiel, Norbert Obrycki, Katarzyna Osos, Małgorzata Pępek, Danuta Pietraszewska, Agnieszka Pomaska, Grzegorz Raniewicz, Leszek Ruszczyk, Dorota Rutkowska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Michał Stasiński, Michał Szczerba, Bożena Szydłowska, Tomasz Szymański, Marcin Święcicki, Cezary Tomczyk, Jarosław Urbaniak ,Anna Wasilewska, Monika Wielichowska, Ryszard Wilczyński, Marek Wójcik, Szymon Ziółkowski
Adresat:

Szanowny Panie Ministrze,

od kilkudziesięciu lat metoda laparoskopowa wykorzystywana jest do leczenia chorych na nowotwory. Pomimo powszechnego stosowania tej techniki w całej Polsce Klinika Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie nie posiada sprzętu do wykonywania zabiegów przy użyciu tej metody. Wspomnieć przy tym należy, że metoda ta nie należy do najnowocześniejszego sposobu przeprowadzania operacji, ponieważ większość krajów Europy stosuje już powszechnie roboty. Sprzęt, o który bez powodzenia zabiega klinika, wielokrotnie powiększa pole operacyjne, co pozwala przeprowadzić zabieg bardziej precyzyjnie i jednocześnie oszczędzić istotne struktury anatomiczne. Po wykonaniu zabiegów tą techniką pobyt chorego w szpitalu skraca się co najmniej o połowę, gdy porównujemy czas hospitalizacji po tradycyjnym leczeniu chirurgicznym. Sprzęt laparoskopowy zapewnia również szybką, bezbolesną rekonwalescencję po stresującej diagnozie jaką jest informacja o wykryciu nowotworu. Małoinwazyjne zabiegi umożliwiają wszystkim chorym szybki powrót do „normalnego życia” i rozpoczęcia pracy zawodowej.

vDla młodych osób z rozpoznanymi nowotworami bardzo ważny jest efekt kosmetyczny. Po małoinwazyjnych zabiegach chirurgicznych pozostają niewidoczne dobrze gojące się krótkie blizny, ukryte w fałdach skóry. Natomiast tradycyjny sposób usuwania narządów zmienionych nowotworowo pozostawia duże blizny w widocznych miejscach powłok brzusznych, co dodatkowo może być kolejnym stresem dla chorych.

Zakup sprzętu pozwoli uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne zarówno dla szpitala (krótki pobyt chorego) oraz dla operowanych osób. Sprzęt stosowany w opisanej technice leczenia chirurgicznego nie naraża chorego na różnego rodzaju powikłania. Porównując technikę klasyczną (otwarcie powłok brzusznych) z laparoskopową należy zaznaczyć, iż znamiennie spada prawdopodobieństwo wystąpienia przepuklin pooperacyjnych, zmniejsza się również prawdopodobieństwo zakażeń (mniejsza ekspozycja tkanek jamy brzusznej na różnego rodzaju patogeny obecne w środowisku szpitali).

Wszyscy młodzi adepci specjalizacji, jaką jest chirurgia, preferują naukę w ośrodkach, gdzie wykonuje się zabiegi nowoczesnymi małoinwazyjnymi dla chorych technikami. Młodzi lekarze akredytują się w ośrodkach, które posiadają opisywany sprzęt. Większość rezydentów, którzy rozpoczęli specjalizację w klinice po pewnym czasie przenosi się do ośrodków w pełni wyposażonych w nowoczesne, małoinwazyjne metody leczenia. Większość chorych zgłaszających się do ambulatorium zadaje pytanie „czy ośrodek dysponuje małoinwazyjnymi metodami leczenia chirurgicznego”. Brak możliwości zaoferowania przez zespół doświadczonych chirurgów tego rodzaju leczenia jest przyczyną rezygnacji z usług placówki.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość doposażenia Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie w sprzęt do wykonywania zabiegów metodą laparoskopową?

Z wyrazami szacunku

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Gadomski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 05.03.2019 r., Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 28964 Pani Poseł Izabeli Leszczyny i grupy Posłów w sprawie doposażenia Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie w sprzęt do wykonywania zabiegów metodą laparoskopową, uprzejmie informuję, co następuje.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie posiada sprzęt laparoskopowy (wieżę laparoskopową), która umieszczona jest na Bloku Operacyjnym Instytutu. Ponadto, w ciągu ostatnich 2 lat Instytut otrzymał dotacje na zakup aparatury i sprzętu medycznego w ilości 94 szt., na łączną kwotę 26 mln zł. Należy podkreślić, że zakupy były realizowane na podstawie złożonych przez Instytut stosownych wniosków i wszystkie potrzeby zostały zrealizowane.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na formularzu planistycznym RZ-2 do projektu budżetu zarówno na rok 2019 jak i rok 2020 Instytut nie wskazał potrzeby omawianego zakupu, jak również nie przedłożył w tym zakresie stosownego wniosku.

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż w ramach naboru pozakonkursowego w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. chorobom układu krążenia, nowotworowym, chorobom układu kostno– stawowo–mięśniowego, chorobom układu oddechowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz wsparcia ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie) oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych istnieje możliwość zakupu sprzętu medycznego (w tym również laparoskopowego) z przeznaczeniem na oddziały oraz inne jednostki organizacyjne szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom nowotworowym sklasyfikowanych w załączniku 1a i 1c do Zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalneświadczenia wysokospecjalistyczne w zakresie świadczeń chirurgii onkologicznej, chirurgii onkologicznej specjalistycznej, ginekologii onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologii klinicznej specjalistycznej, hematologii, radioterapii, medycyny nuklearnej. Zgodnie z Regulaminem Naboru i Oceny projekty z zakresu chorób nowotworowych związane z rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, w szczególności dotyczące sal operacyjnych, mogą być realizowane wyłącznie przez podmiot leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych rocznie dla nowotworów danej grupy narządowej.

Procedura wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania obejmuje: zgłoszenie projektu, identyfikację projektu, wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie, ocenę projektu i wybór do dofinansowania.

Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/