2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie egzaminu maturalnego z chemii w 2015 roku.

ZAPYTANIE NR 33420
Wpłyneło dnia: 01-07-2015, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Edukacji Narodowej
W związku z licznymi interwencjami maturzystów zdających egzamin maturalny z chemii w 2015 roku zwracam się do Pani Minister o zapoznanie się ze sprawą wyżej wymienionych maturzystów. Matura w 2015 roku przebiegała według dwóch różnych zasad. Brali w niej udział maturzyści uczący się liceach i piszący maturę według nowej formuły oraz maturzyści techników i osoby poprawiające wyniki zeszłorocznego egzaminu, piszący maturę według starej formuły. Egzamin maturalny w tym roku według starej formuły zawierał 45 zadań i 150 minut czasu na ich rozwiązanie, natomiast według nowej formuły zawierał 41 zadań i 180 minut czasu. Ponadto nowa podstawa programowa została ograniczona o zagadnienia z wiedzy chemicznej dotyczące: elektrochemii, termochemii, kinetyki czy przemian jądrowych. Przyjęto również różne systemy oceniania. Jeżeli uczeń popełnił błąd rachunkowy, ale zadanie było rozwiązywane dobrze według nowej formuły, zadanie zostało zaliczane i punktowane, natomiast według starej formuły zadanie nie zostało zaliczone.

Pani Minister

Jakie szanse mają tegoroczni maturzyści techników i poprawiający egzamin tak nierówno traktowani, w dostaniu się na uczelnie w sytuacji gdy liczy się każdy punkt?

Jakie widzi pani możliwości rozwiązania tych dysproporcji w poziomie egzaminu oraz nierównym ocenianiu tegorocznych maturzystów?

 

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Joanna Berdzik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 22-07-2015, Ogłoszona dnia:

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację[1] Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie egzaminu maturalnego z chemii w 2015 r., na wstępie uprzejmie wyjaśniam, że dla przedmiotów dodatkowych, do których przystępują absolwenci podczas egzaminu maturalnego nie określono tzw. progu zdawalności. O sposobie przeliczania na punkty (na potrzeby rekrutacji) wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu autonomicznie decydują szkoły wyższe. Egzamin maturalny z chemii został przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 marca 2009 r.[2]. Absolwenci technikum oraz ponownie przystępujący do tego egzaminu absolwenci liceum ogólnokształcącego sprzed 2015 r., którzy:
  1. nie przystąpili do egzaminu maturalnego,
  2. nie zdali egzaminu albo
  3. chcą podwyższyć wynik egzaminu uzyskany z danego przedmiotu mogą przystąpić do tego egzaminu na podstawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 

Absolwenci, którzy uczyli się według tzw. starej podstawy programowej[3] przystępują do egzaminu („stara" formuła matury), który sprawdza wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Natomiast maturzyści, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej4 przystępują do egzaminu („nowa" formuła matury), który sprawdza wiadomości i umiejętności określone w ww. podstawie programowej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne są zobowiązane opracować arkusze egzaminacyjne w taki sposób, aby zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych odpowiadał zakresowi, jaki zdający nabywali w trakcie nauki, określonemu w przywołanych wyżej dokumentach. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy w bieżącym roku ponownie przystępowali do tego egzaminu, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.5 Zgodnie z § 89 ust. 3 tego rozporządzenia egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut. Zadania zastosowane w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania tego egzaminu, dla poziomu rozszerzonego. Centralna Komisja Egzaminacyjna, ze szczególną uwagą przeanalizowała wszystkie zastrzeżenia zarówno samych maturzystów, którzy przystąpili do tegorocznego egzaminu maturalnego z chemii według „starej" formuły jak i nauczycieli akademickich, na które powoływali się zdający. Komisja wystąpiła także o dodatkowe ekspertyzy do profesorów renomowanych polskich szkół wyższych, którzy doskonale znają zarówno system egzaminów zewnętrznych, jak i wymagania określone w podstawie programowej oraz w standardach egzaminacyjnych. Z opinii ekspertów wynika, że arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego przygotowany według „starej" formuły egzaminu maturalnego nie zawierał błędów merytorycznych a zadania zawarte w tym arkuszu były zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi i nie wykraczały poza zakres tychże wymagań opisany w standardach wymagań egzaminacyjnych. Jeżeli chodzi o liczbę zadań/poleceń w arkuszu egzaminacyjnym w „starej” formule wyjaśniam, że porównywana może być liczba poleceń, nie liczba zadań. W arkuszu według „starej" formuły z 2015 r. było 48 poleceń, natomiast w arkuszach z lat 2013 i 2014, odpowiednio, 50 poleceń i 43 polecenia. Arkusz tegoroczny nie odbiegał zatem w tym zakresie od arkuszy z lat ubiegłych. Odnosząc się do stopnia trudności zadań w arkuszach egzaminacyjnych w „starej” i w „nowej” formule, uprzejmie informuję, że zgodnie z zasadami tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznego, w obu arkuszach zastosowano zadania o zróżnicowanym stopniu trudności – od łatwych do bardzo trudnych, które z założenia rozwiąże nieliczna grupa osób o najwyższym poziomie wiadomości i umiejętności zgodnych z dokumentem będącym podstawą przeprowadzenia egzaminu. Do arkuszy egzaminacyjnych, przygotowanych na podstawie opisanych powyżej reguł zastosowany również został adekwatny sposób oceniania. Wstępne wyniki egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym (zarówno wyniki średnie, jak i odsetek zdających, którzy uzyskali wysokie wyniki - powyżej 80% punktów) nie wskazują na istotne różnice w poziomie trudności obu arkuszy egzaminacyjnych.
 

[1] Nr 33420.

[2] o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.)

[3] Określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn.zm.)

[4] Określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).

[5] W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2014 r.

 

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Berdzik

Podsekretarz Stanu

/ – podpisany cyfrowo/