2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie finansowania wymiany procesorów dźwięku u zaimplantowanych głuchych i niedosłyszących pacjentów.

ZAPYTANIE NR 8810
Wpłyneło dnia: 19-12-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W wyniku interwencji przedstawicieli Stowarzyszenia Słyszeć bez granic reprezentujących pacjentów z implantami ślimakowymi, (których w Polsce jest ok. 9000) zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Implant ślimakowy jest jedyną protezą zmysłu stworzoną przez ludzkość. Dziś implantacja jest powszechną metodą przywracania słuchu. Dzięki niej osoby głuche i głęboko niedosłyszące są w stanie w pełni odbierać dźwięki ze świata zewnętrznego. Dzieci głuche mogą normlanie komunikować się z otoczeniem, chodzić do masowej szkoły, uczestniczyć w życiu rówieśniczym, potem studiować, pracować. Implant daje im samodzielność, nie muszą już uczyć się języka migowego.

Niebywale istotnym elementem implanta ślimakowego jest procesor dźwięku, który jest zewnętrzną i nieodłączną częścią implantu. Jest to urządzenie, które przetwarza dźwięki z otoczenia na impulsy i wysyła je do wszczepionego pod skóra implantu. Procesor jest intensywnie eksploatowany w bardzo różnych warunkach i przez to narażony na uszkodzenia, zmiany temperatur i wilgotności. Po pewnym czasie, jak każde elektroniczne urządzenie ulega naturalnemu zużyciu. Pacjent pozbawiony takiego procesora jest dosłownie wyłączony z normalnego życia, a implant nie spełnia swojej funkcji. To, tak jakby ktoś wyłączył takiej osobie słuch, odciął od dźwięków.

Wymiana procesorów dźwięku, podobnie jak operacja wszczepienia implantu, są w 100% refundowane przez NFZ. Wydatki te są przewidziane w budżecie NFZ i każdy pacjent może liczyć na nowy procesor. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej. Pod koniec listopada 2015 roku Stowarzyszanie Słyszeć bez granic otrzymało od NFZ analizę dotyczącą liczby pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi jako potencjalną liczbę osób wymagających wymiany procesora dźwięku. Analiza ta wykazała, że NFZ zakłada wymianę ok. 25% procesorów, które kwalifikują się do wymiany. Co roku 75% pacjentów trafia na listę oczekujących, co powoduje ciągłą kumulację osób z problemem wymiany procesorów.

W taki sposób dziecko bez sprawnego procesora traci możliwość kontaktu z otoczeniem. Nie może się uczyć, traci najcenniejsze rozwojowo i emocjonalnie miesiące życia. Traci wiarę w siebie, traci motywację. Dorosły użytkownik implantu, nie może pracować, wycofuje się z życia towarzyskiego, nie może w takim samym stopniu uczestniczyć w życiu codziennym.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Czy prawdą jest, że NFZ będzie finansował wymianę zaledwie 25% procesorów u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchu?

Operacja wszczepienia implantów słuchu jest w 100% refundowana, dlaczego wymiana niezbędnego elementu w implancie słuchowym nie jest również refundowana dla wszystkich pacjentów?

Jakie rozwiązania widzi Pan Minister w tej niezmiernie krzywdzącej osoby niepełnosprawne sytuacji?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Katarzyna Głowala - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 30.01.2017, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 8810, Pani Danuty Pietraszewskiej, Poseł na Sejm RP, w sprawie wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.), wszystkim pacjentom, którzy wymagają leczenia za pomocą wszczepienia implantu słuchowego przysługuje takie świadczenie, na które składa się:

20.96 Wszczepienie/wymiana protezy ślimaka - nieokreślone inaczej,

20.98 Wszczepienie/wymiana wielokanałowej protezy ślimaka,

20.991 Wszczepienie/wymiana implantu ucha środkowego,

20.992 Wszczepienie/wymiana implantu pniowego,

20.993 Wszczepienie/wymiana innego implantu słuchowego,

20.994 Wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy.

Odnosząc się do pytania w sprawie przekazania liczby osób z wszczepionymi implantami słuchu oraz o liczbę wymiany procesorów mowy/dźwięku - dane te są zawarte w załączonej tabeli. Tabela przedstawia również, jaki odsetek świadczeń związanych z leczeniem za pomocą implantów słuchu stanowi wymiana procesora. Przy czym należy zauważyć, iż odsetek ten stopniowo wzrasta.

Mając na względzie liczbę osób oczekujących na wymianę procesora, należy wskazać, iż wymiana procesora stanowi kontynuację procesu terapeutycznego i wpisywanie pacjentów wymagających wymiany niedziałającego urządzenia na listę oczekujących stanowi nieprawidłowość w udzielaniu świadczeń. Ponadto nie są prowadzone odrębne listy oczekujących do każdej procedury, wobec czego Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada przedmiotowych danych.

Odnosząc się do pytania dotyczącego rocznego zapotrzebowania na wymianę procesora, uprzejmie informuję, iż na chwilę obecną nie jest możliwe określenie zapotrzebowania na wymianę procesora, a przez to również udzielenie odpowiedzi, w jakim stopniu są zaspokajane te potrzeby. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana po ustaleniu zapotrzebowania.

Ze względu na powracający temat braku wydzielonego świadczenia dedykowanego wymianie procesorów, uprzejmie wyjaśniam, iż w Ministerstwie Zdrowia zostaną podjęte prace mające na celu określenie warunków realizacji przedmiotowego świadczenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi wstępne prace, mające na celu określenie zasad postępowania w sytuacji, gdy konieczna jest wymiana procesora ze ściśle określonych przez specjalistę z dziedziny otolaryngologii wskazań.

Jednocześnie należy wskazać, iż w odniesieniu do problemu zabezpieczenia środków na wymianę procesora, został wydzielony zakres skojarzony na świadczenia związane z leczeniem słuchu za pomocą implantów, niemniej sposób wykorzystania środków w ramach zakresu skojarzonego leży w kompetencji świadczeniodawców, którzy znaczną część środków przyznanych w umowach przeznaczają na wszczepianie nowych implantów.

W kwestii kosztu wymiany procesora, uprzejmie informuję, że koszt ten został oszacowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opublikowane przez Prezesa AOTMiT taryfy dla leczenia implantami słuchu zaimplementowano zarządzeniem Nr 117/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Katarzyna Głowala