2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie kontynuacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

ZAPYTANIE NR 462
Wpłyneło dnia: 11.01.2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
W związku z interwencjami w moim biurze poselskim przedstawicieli żłobków oraz instytucji zajmujących się opieka nad małymi dziećmi, zwracam się do Pani Minister z niniejszą interpelacją.

Program „MALUCH” jest resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech realizowanym od 2011 roku, który umożliwia dofinansowanie każdego miejsca opieki o kwotę 200 złotych. Te środki pozwalają pokryć deficyt budżetowy w żłobkach wynikający z faktu, iż w większości przypadków rodzice nie są w stanie pokryć realnych kosztów opieki żłobkowej we własnym zakresie. Bez dofinasowania każdy żłobek przynosić będzie prowadzonej go organizacji ogromne straty finansowe. Z miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych korzystają najczęściej osoby będące w najtrudniejszej sytuacji społeczno – ekonomicznej, które nie posiadają rodziny, mogącej dać wsparcie w opiece nad dziećmi. Ze względu na niższy status ekonomiczny rodziny te zmuszone są jednak do szybkiego powrotu na rynek pracy. Warto również wspomnieć że opieka żłobkowa jest najbardziej kosztowną formą opieki nad dziećmi w porównaniu np. z opieka przedszkolną, a jednak, której dofinasowanie nie jest obowiązkiem ze strony gminy.

Większości żłobków, korzystających z programu MALUCH, działa na terenie małych miast i wsi, w których często są jedyną tego typu formą zorganizowanej opieki nad dziećmi. W takich miejscowościach ciężko też wymagać, aby pełen koszt opieki nad dziećmi wzięli na siebie rodzice.

W zeszłym roku z budżetu Państwa przeznaczono kwotę 150 ml złotych na realizacje w/w programu. Jest to kwota niewielka w stosunku do całego budżetu Państwa, a została wydana efektywnie, biorąc pod uwagę realne korzyści, jakie płyną z realizacji programu dla rodziców.

 

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

Czy resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „MALUCH” będzie kontynuowany w 2016 roku?

 

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

 
ODPOWIEDŹ
Nadawca: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk
Wpłyneła dnia: 02.02.2016, Ogłoszona dnia:

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 21 stycznia br. dotyczące interpelacji pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie kontynuacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" (numer 462), uprzejmie wyjaśniam.

W dniu 17 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach programu „Maluch” 2016 r. Program składa się z 3 modułów skierowanych do trzech grup podmiotów: do gmin (moduł 1), do gmin i podmiotów niegminnych (moduł 2) oraz do uczelni i współpracujących z nimi podmiotów (moduł 3). W ramach modułu 1 gminy mogą pozyskać środki na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r. i/lub funkcjonowanie miejsc. W ramach modułu 2 gminy mogą pozyskać środki na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „Maluch”, a podmioty niegminne – na funkcjonowanie miejsc opieki niezależnie od tego, kiedy one powstały. Natomiast uczelnie i podmioty z nimi współpracujące mogą w ramach modułu 3 ubiegać się o środki na utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na realizację ww. programu planuje się przeznaczyć łącznie 151 mln zł, z tego 60 mln zł na moduł 1, 80 mln zł na moduł 2 i 11 mln zł na moduł 3.