2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie nowej wersji karty zgonu

ZAPYTANIE NR 32501
Wpłyneło dnia: 28-04-2015, Ogłoszone dnia: 05-05-2015
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
W związku z podjętymi pracami nad nową wersją Karty zgonu, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia wnoszę uwagi do błędnego formatu daty, a mianowicie zamiany pustych miejsc do wpisania dnia i miesiąca w dacie. wzór karty zgonu     Zgodnie z międzynarodową normą zapisu daty i czasu ISO 8601 użytkownik zapisuje datę za pomocą odpowiednio sformatowanych ciągów znaków ustawionych w porządku od najbardziej znaczących do najmniej znaczących. W standardzie ISO 8601 data kalendarzowa ma format YYYY-MM-DD czyli rok, miesiąc, dzień. Oznaczenie kolejności wpisywania cyfr w karcie zgonu nie ma znaczenia przy wypisywaniu druku ręcznie, ponieważ w miejscach wpisania daty są zawarte informacje czego dotyczy dane puste miejsce. Natomiast urzędnicy przepisujący dane z karty zgonu do komputera odruchowo mogą zastosować znaną praktykę wpisywania danych zgodnie z formatem ISO 8601. Przykład: zgon miał miejsce trzeciego lutego, według karty zgonu 2015 03 02, urzędnik wpisując do komputera ten sam ciąg znaków, ale w urzędowych dokumentach, poza karta zgonu, oznacza to drugiego marca.

Panie Ministrze

Czy niezgodny z norma ISO 8601 druk karty zgonu nie stworzy sytuacji sprzyjających urzędniczym błędom, których skutki mogą być widoczne nawet po wielu latach?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 10-07-2015, Ogłoszona dnia:
W odpowiedzi na interpelację nr 32501 Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, przekazaną przy piśmie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oznaczenia kolejności wpisywania cyfr we wzorze karty zgonu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 231), wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji. Stosowanie wskazanej przez Panią Poseł normy formalnego zapisu daty i czasu ISO 8601 uznawanej za Europejski Standard EN 28601 jest dobrowolne, o czym świadczy posługiwanie się innym zapisem daty niż w formacie dzień/miesiąc/rok lub rok/miesiąc/dzień w takich krajach jak m.in. Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Ponadto żadne przepisy prawne oraz regulacje dotyczące zasad techniki prawodawczej w Polsce nie wskazują w jakim formacie należy określać datę w aktach normatywnych oraz ich załącznikach. Należy przy tym zauważyć, że każda z rubryk we wzorze karty zgonu, w której wymagane jest wpisanie daty, została poprzedzona wyrazami: „rok”, „dzień” oraz „m-c”, a zatem nie powinna budzić wątpliwości kwestia, co należy wpisać w poszczególnych rubrykach. Jednocześnie pragnę poinformować, że w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie prawidłowego wypełniania kart zgonu, Ministerstwo Zdrowia umieściło na stronie internetowej stosowny komunikat, w którym szczegółowo wyjaśniono m.in. kwestie wpisywania daty przez osoby sporządzające kartę zgonu. Przedmiotowy komunikat został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Aktualności” przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu, tj. 23 lutego 2015 r., a następnie uzupełniony dodatkowymi informacjami w kwestiach wzbudzających wątpliwości w dniu 27 lutego 2015 r. Odnośnie natomiast wprowadzania przez urzędników w systemach teleinformatycznych odpowiednich danych na podstawie otrzymywanych w postaci papierowej kart zgonu, należy wskazać, że przepisywanie danych z karty zgonu do systemu powinno się odbywać przy zachowaniu należytej staranności, która jest wymagana od urzędników przy wystawianiu jakichkolwiek dokumentów urzędowych, w tym sporządzaniu aktów zgonu przez kierowników urzędów stanu cywilnego. Niemniej jednak, w przypadku zgłaszania nieprawidłowości w powyższym zakresie, Ministerstwo Zdrowia wystąpi z prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zwrócenie uwagi kierowników urzędów stanu cywilnego na konieczność zachowania staranności w określaniu daty zgonu, w tym na różnice w sposobie zapisywania dat.

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Sławomir Neumann

/podpis elektroniczny/