2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie nowelizacji przepisów o podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie medycyny szkolnej

ZAPYTANIE NR 2863
Wpłyneło dnia: 28-04-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Po konsultacjach pielęgniarek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zaniepokojonych możliwą eliminacją z rynku usług medycznych samodzielnych podmiotów pielęgniarskich realizujących świadczenia pielęgniarki szkolnej, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Zmiany w kształtowaniu opieki zdrowotnej nad uczniami, które rozpoczęły się w latach 70–tych, spowodowały usamodzielnienie pielęgniarek medycyny szkolnej. Pielęgniarki, jako samodzielny pracownik ochrony zdrowia, poszerzyły swoją wiedzę na kursach w ramach kształcenia podyplomowego oraz studiach licencjackich i magisterskich. Następnie na skutek zmian w przepisach prawnych, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poprzez założenia własnej działalności gospodarczej, powołały niepubliczne zakłady. Pielęgniarka w środowisku szkolnym powinna być samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia współpracującym z dyrekcją szkoły, lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, Państwowym Powiatowym i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzez dobra ucznia.

Reformę w opiece nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania należy dostosować do zmieniających się warunków życia, ale nie w sposób przekreślający wiele lat ciężkiej pracy pielęgniarek szkolnych i ogromnej ilości godziny poświęconych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dlatego niezmiernie ważne jest utrzymanie samodzielnych podmiotów pielęgniarskich realizujących świadczenia pielęgniarki szkolnej.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Jaki jest cel eliminacji z rynku usług medycznych samodzielnych podmiotów pielęgniarskich realizujących świadczenia pielęgniarki szkolnej?

Kto zastąpi w środowiskach nauczania i wychowania samodzielny podmiot pielęgniarski?

Z wyrazami szacunku,

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Warczyński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 20-06-2016, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 2863, Pani Danuty Pietraszewskiej, Posła na Sejm RP, w sprawie nowelizacji przepisów o podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie medycyny szkolnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016 roku powołał Zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Biorąc jednak pod uwagę korespondencję wpływającą do Ministerstwa Zdrowia, w szczególności obawy co do kształtu przyszłych rozwiązań legislacyjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska POZ, zmienił zakres zadań ww. Zespołu, koncentrując jego prace na przygotowaniu strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, iż wypracowana przez Zespół strategia rozwiązań systemowych stanowić będzie podstawę do przygotowania przez resort zdrowia projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przy czym należy podkreślić, iż na obecnym etapie zaawansowania prac, nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki będzie ostateczny kształt projektowanych rozwiązań legislacyjnych.

Jednocześnie odnosząc się do poruszanej kwestii „zmian zmierzających do eliminowania z rynku usług samodzielnych podmiotów pielęgniarskich realizujących świadczenia pielęgniarki szkolnej”, uprzejmie wyjaśniam, iż na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 roku, Zespół w drodze uchwały podjął między innymi decyzję o utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań w zakresie kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, co stoi w opozycji do tezy, dążenia Zespołu, do włączenia świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania do struktury podmiotowej praktyk lekarskich POZ, a w konsekwencji likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych.

Ponadto uprzejmie informuję, iż prace Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej kończą się z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Jednocześnie pozwolę sobie zauważyć, iż powoływane przez Ministra Zdrowia zespoły stanowią organy opiniodawczo-doradcze, w związku z powyższym ich ustalenia nie są wiążące dla Ministra Zdrowia. Przy czym należy podkreślić, iż wszelkie działania Ministra Zdrowia mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta, w tym właściwej organizacji opieki nad pacjentem.

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Warczyński