2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz rozporządzenia MEN z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

ZAPYTANIE NR 22964
Wpłyneło dnia: 11.06.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Edukacji Narodowej

Na spotkaniach z kadrą kierowniczą placówek oświatowych wypłynął problem, który powinien być potraktowany bardzo poważnie i w związku z tym kieruję do Pani Minister poniższą interpelację. Dotyczy ona nierównego traktowania w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy kilkunastu tysięcy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach, tj. dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników świetlic.

Dotychczas wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (czyli wakacje) było wypłacane na podstawie tzw. średniej wakacyjnej, do której zaliczane były wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym średnia z godzin nadliczbowych.

Wprowadzone w Karcie Nauczyciela zapisy dotyczące 35 dni urlopu dla osób na stanowiskach kierowniczych spowodowały zmiany w sposobie wynagrodzenia, które są niesprawiedliwe i dyskryminujące. Przykładowo, dyrektor w czasie ferii zimowych wybiera 5 dni urlopu, w drugim tygodniu chodzi do pracy. Za pierwszy tydzień otrzymuje wynagrodzenie urlopowe, do którego dolicza się również godziny nadliczbowe, natomiast za drugi tydzień, kiedy chodził do pracy, średniej za nadgodziny już nie otrzymał. Natomiast nauczyciele otrzymują średnią wakacyjną pomimo, że do pracy nie przychodzą. W czasie wakacji letnich strata finansowa dla kadry kierowniczej jest bardzo duża, gdyż w grę nie wchodzi już kilka dni, ale tygodni.

Wprawdzie zapis nowelizacji Karty Nauczyciela stanowi, że nauczyciele pełniący funkcje kierownicze nie mogą mieć godzin nadliczbowych, jednak w praktyce jest to niemożliwe, gdyż realizując podstawę programową z większości przedmiotów zawsze wygenerowane są jakieś godziny nadliczbowe. Dlatego zapis ten jest tak dyskryminujący, ponieważ w czasie ferii czy wakacji, gdy dyrektor (i reszta kadry kierowniczej) będzie w pracy, nie otrzyma średniego wynagrodzenia. Prowadzi to do absurdalnej sytuacji, kiedy wynagrodzenie w czasie urlopu jest większe niż podczas gdy w/w jest w pracy.

Dlatego po wysłuchaniu strony kadry kierowniczej szkół oraz po przeanalizowaniu całej sytuacji uważam, że wprowadzone zmiany oraz zasady wynagradzania dla osób zajmujących stanowiska kierownicze są dyskryminujące.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytania:

Czy i jakie działania może podjąć Pani Minister, aby zmienić dyskryminujące przepisy dotyczące wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach?

Czy osoby pełniące tak ważne funkcje w szkole, tj. kadra kierownicza powinna być dyskryminowana za nadmiar obowiązków, którym dla dobra uczniów i szkoły stara się sprostać?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Maciej Kopeć - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 09.07.2018, Ogłoszona dnia:

Szanowna Pani Poseł,

odpowiadając na Pani pytania zawarte w interpelacji, przekazuję następujące wyjaśnienia.

Ze względu na fakt, iż obowiązujące przepisy prawa nakładają na dyrektorów i wicedyrektorów szkół szereg obowiązków, których wypełnianie nierzadko wiąże się z koniecznością świadczenia pracy w okresie ferii szkolnych, w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych[1] wprowadzono zmiany w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela[2], dotyczące wymiaru i terminu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, umożliwiające lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych, a jednocześnie uwzględniające charakter zadań na tych stanowiskach, związanych z zarządzaniem szkołą.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. art. 64 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (art. 76 pkt 29 lit. b w zw. z art. 147 tej ustawy) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Z powyższego wynika, że wszyscy nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole od 1 stycznia 2018 r. korzystają z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku kalendarzowego, w wymiarze 35 dni roboczych, w czasie ustalonym w planie urlopów, a nie jak dotychczas w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i wyłącznie w czasie ich trwania.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo, przy czym nauczyciela obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Powyższe regulacje odnoszą się do wszystkich nauczycieli podlegających przepisom ww. ustawy, w tym również do nauczycieli, którzy zajmują stanowisko kierownicze w szkole. W ramach tygodniowego czasu pracy, nauczyciel jest obowiązany realizować zadania określone w art. 42 ust. 2 wyżej powołanej ustawy (w tym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), a nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole, w tym dyrektor i wicedyrektor szkoły, ponadto zadania wynikające z pełnionych funkcji kierowniczych. Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych obowiązujący nauczycieli, co do zasady został określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Przy czym na mocy art. 42 ust. 6 ww. ustawy, nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole (tj. dyrektor, wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciel, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze) realizują zajęcia w obniżonym wymiarze w stosunku do obowiązującego, bądź też są w ogóle zwolnieni z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Wskazać należy, że celem obniżenia wymiaru lub zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć jest umożliwienie ww. nauczycielom realizacji w tygodniowym czasie pracy wszystkich zadań wynikających z powierzonych im stanowisk kierowniczych.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 sierpnia br. nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole nie mają ustawowego ograniczenia realizacji godzin ponadwymiarowych i mogą mieć przydzielane godziny ponadwymiarowe w wysokości do 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Takie rozwiązanie oceniono jako nieracjonalne. W związku z tym, ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono w ustawie Karta Nauczyciela ograniczenie możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze.

Tak więc zgodnie z obowiązującym od dnia 1 września 2018 r. art. 42 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (art. 76 pkt 22 lit. c w zw. z art. 147 pkt 3 tej ustawy) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.

Powyższe oznacza, że co do zasady nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, od roku szkolnego 2018/2019 nie można przydzielać godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania:

- w jednym oddziale lub

- w więcej niż jednym oddziale, przy czym wymagana w tym zakresie będzie zgoda organu prowadzącego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzania zmian w przedmiotowej sprawie.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę o ich przyjęcie.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu

[1] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

[2] Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).