2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie oceny praktyk stosowanych przez MGSM Perspektywa

ZAPYTANIE NR 33802
Wpłyneło dnia: 20-07-2015, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Gospodarki
W związku z interwencjami mieszkańców MGSM PERSPEKTYWA w moim biurze poselskim zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Nie podlega dyskusji i zrozumiałe jest, że przy produkcji i przesyłowi energii cieplnej występują dwie kategorie kosztów tj, koszty zmienne i stałe. I tak też w informacji o opłatach za lokal MGSM PERSPEKTYWA są wymienione spośród wielu min. zaliczki za zimną wodę oraz zaliczka za podgrzanie wody. Z dniem 1 lipca 2015 roku MGSM PERSPEKTYWA wprowadziła nową opłatę „podgrzanie wody opłata stała” naliczaną wg m² lokalu mieszkalnego (m²x0,35zł/m²/m-c np. 50m²x0,35zł/m²/m-c=17,50zł/m-c), zmniejszając równocześnie opłatę za podgrzanie wody (z 24,00zł/m³ na 20,00zł/m³), która była naliczana zgodnie z zużyciem wody wg m³. Na jakiej podstawie obciąża się laktatorów opłatą stałą za podgrzanie wody według metrażu lokalu zajmowanego, a nie wg rzeczywistego zużycia wody. Taki sposób naliczania opłat nie jest rzeczywistym i uczciwym odzwierciedleniem zużycia ciepłej wody przez danego mieszkańca i wprowadza niesprawiedliwe traktowanie wszystkich mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej (korzystają na nich osoby o bardzo dużym zużyciu ciepłej wody bądź bardzo małym metrażu mieszkania).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2012.0.1059) - Prawo energetyczne jasno mówi w art. 45a. Opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło

ust. 8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:

1) …

2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w budynku wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:

a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,

b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

Ponadto

Ust. 9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Nadmienić należy także, że w/w ustawa w

Art. 45. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. Ust. 1. taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający:

1)...

2) …

3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

Ponieważ koszty stałe związane z przygotowaniem ciepłej wody dotyczą wszystkich lokatorów mieszkań wyposażonych w instalację ciepłej wody, wprowadzenie opłaty stałej powinno być uwzględnione już w opłacie za podgrzanie wody, bądź naliczane zgodnie z zużyciem wody w m³.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czy praktyki stosowane przez MGSM PERSPEKTYWA są zgodne z prawem?

Czy w ramach wewnętrznych przepisów spółdzielnia ma prawo wprowadzić zapisy niesprawiedliwe dla wielu lokatorów?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Anna Nemś - sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Wpłyneła dnia: 10-08-2015, Ogłoszona dnia:
W odpowiedzi na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 24 lipca 2015 r. (nr 33802) w sprawie oceny praktyk stosowanych przy naliczaniu opłat za zużycie ciepłej wody przez MGSM Perspektywa, uprzejmie przesyłam następujące informacje.

Tytułem wprowadzenia informuję, iż w przypadku rozliczenia kosztów zakupu ciepła do budynku wielolokalowego odbiorcą, w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 t.j. ze zm.), jest właściciel lub zarządca budynku, będący stroną umowy o sprzedaż, dostarczanie i odbiór ciepła, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Odbiorca ten ponosi koszty kalkulowane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz stawek opłat zawartych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego. Taryfa dostawcy ciepła powinna zawierać między innymi stawki opłat stałych i stawki opłat zmiennych. Podział ten został wyszczególniony w §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291). W sprawie przedstawionej przez Panią Poseł należy w związku z powyższym zwrócić uwagę na fakt, że lokatorzy budynków wielolokalowych, niezależnie od tytułu prawnego jaki posiadają do lokalu, nie są odbiorcami w rozumieniu ww. ustawy – Prawo energetyczne. W konsekwencji, przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, określającego zasady kalkulacji i podziału kosztów ciepła na koszty stałe i zmienne, dotyczą relacji łączącej odbiorcę (właściciela lub zarządcę budynku) z przedsiębiorstwem energetycznym. W dalszych przepisach ustawodawca nałożył obowiązki na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych polegające na wyborze metody rozliczeń tych kosztów w oparciu o metody wymienione w art. 45 ust. 8 ww. ustawy – Prawo energetyczne oraz przyjęciu ich w formie wewnętrznych regulaminów rozliczeń jako uchwały spółdzielni lub wspólnot z udziałem jej mieszkańców. Zatem, zasady rozliczeń kosztów ciepła między odbiorcą (właściciel lub zarządca budynku) a mieszkańcami budynku ustalane są na podstawie wewnętrznych regulaminów spółdzielni lub wspólnot. Takie rozwiązanie ma z jednej strony chronić interesy lokatorów budynków wielolokalowych, a z drugiej – zachęcać do zachowań energooszczędnych. Właściciele lub zarządcy budynków wielolokalowych, przy spełnieniu ww. przepisów art. 45a, mogą dokonać rozliczeń na podstawie przyjętego przez nich regulaminu. W takim regulaminie mogą oni przyjąć odpowiedni podział na koszty stałe i zmienne. Mogą oni również ustalać proporcję pomiędzy tymi kosztami.

Pozostawienie pewnej swobody w rozliczeniach kosztów zakupu ciepła do budynku wielolokalowego wynika z kilku faktów. Po pierwsze, tak jak zostało to opisane na początku, lokatorzy zamieszkujący budynki wielolokalowe nie są w sensie prawnym odbiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne. Po drugie, budynki wielolokalowe różnią się od siebie budową i charakterystyką energetyczną oraz rodzajem instalacji cieplnej. Taki stan powoduje różne przepływy ciepła pomiędzy lokalami i róże straty ciepła do otoczenia z poszczególnych lokali. Po trzecie, zarządcami budynków wielolokalowych w Polsce zazwyczaj są spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe, co powoduje, iż członkom spółdzielni lub wspólnot przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu spółdzielni lub wspólnoty wprowadzającej regulamin rozliczeń, na podstawie odrębnych przepisów regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Odnosząc się do postawionego w wystąpieniu Pani Poseł pytania, uprzejmie informuję, iż każdy zarządca lub właściciel budynku, a więc i MGSW Perspektywa, zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt 2, powinien dokonywać rozliczeń kosztów zakupu ciepła od przedsiębiorstwa energetycznego na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej na podstawie wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach lub ilości osób zamieszkałych na stałe w lokalu. Inne koszty, związane np. z prowadzeniem instalacji cieplnej lub z montażem urządzeń mogą być rozliczane w inny sposób, przyjęty przez zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego np. w opłacie stałej za m2 przyjętej w planie gospodarczym wspólnoty lub spółdzielni. Nie jest to regulowane przepisami ustawy – Prawo energetyczne, lecz przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 t.j.) oraz przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 90 poz. 903).

Na koniec dodam, iż rozliczanie kosztów zakupu ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego na poszczególne lokale jest procesem złożonym i trudnym z uwagi na właściwości fizyczne ciepła, które w trakcie wykorzystywania w budynku przenika przez przegrody zewnętrzne i wewnętrzne pomiędzy lokalami, a także występujące straty w instalacji rozprowadzającej. Pragnę też zauważyć, iż różnice w sposobie rozliczeń zużycia ciepła, a zużycia innych nośników energii, takich jak gaz lub energia elektryczna, wynikają z różnic występujących pomiędzy tymi formami energii. Wyrażam przekonanie, że przedstawione wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź na kwestie podniesione w interpelacji Pani poseł Danuty Pietraszewskiej.

Do wiadomości:

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów