2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie oddziału okulistycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

ZAPYTANIE NR 32497
Wpłyneło dnia: 28-04-2015, Ogłoszone dnia: 05-05-2015
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Mając na uwadze przyszłość oddziału okulistycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, zwracam się z prośbą o informację dotyczącą wykonania przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2014 roku, a dotyczącego konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W grudniu 2011 roku Śląski Oddział Wojewódzkiego NFZ ogłosił konkurs ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego w zakresie okulistyki. Oferta rudzkiego szpitala zdobyła 37 pkt i nie uzyskała kontraktu. Spółka Szpital Miejski uznała, że procedura przetargowa została przeprowadzona z naruszeniem prawa. Zaskarżyła postępowanie najpierw w oddziale, a następnie w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w końcu sprawę skierowała do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny polecił NFZ dokonanie analizy porównawczej ofert konkurentów w oparciu o kompletny materiał dowodowy, z uwzględnieniem kwestii posiadania przez oferentów stosownych polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej na rzecz pacjenta z tytułu zdarzeń medycznych lub umów przedwstępnych w tym zakresie, a także oświadczeń, że umowy takie zostaną zawarte na czas obowiązywania kontraktu z Funduszem. Prezes NFZ wniósł skargę kasacyjną od orzeczenia WSA. 19 listopada 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ją. Pomimo korzystnych dla szpitala wyroków, w sprawie okulistyki nic się nie zmieniło. Dobrze wyposażony oddział nadal nie służy pacjentom. Mieszkańcy Rudy Śląskiej pomocy okulistycznej szukają poza miastem. W związku z powyższym proszę o informację czy wyrok NSA został przez Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wykonany i jakie są obecnie możliwości uzyskania przez oddział okulistyczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej kontraktu na wykonywanie świadczeń z zakresu okulistyki.

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 14-07-2015, Ogłoszona dnia:
W odpowiedzi na interpelację nr 32497 złożoną przez Panią Poseł Danutę Pietraszewską, przekazaną przy piśmie Pana Marka Kuchcińskiego, Wicemarszałka Sejmu z dnia 5 maja 2015 r., w sprawie oddziału okulistycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż stosownie do art. 163 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581), nadzór Ministra Zdrowia nie obejmuje decyzji wydanych w wyniku wniesienia odwołania w trakcie postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kontrola przedmiotowych decyzji pozostawiona została sądom administracyjnym, a wykonanie wyroków pozostaje w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z powyższym Minister Zdrowia wystąpił do Centrali NFZ o przekazanie informacji w sprawie sposobu wykonania wyroku NSA z dnia 19 listopada 2014 r. II GSK 1515/13. Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Biuro Prawne Centrali NFZ , wskazanym wyżej wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2527/12, utrzymując tym samym w mocy wymieniony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r. sygn, akt VI SA/Wa 2527/12 wpłynął do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z aktami sprawy w dniu 30 kwietnia 2015 r. Stosownie do art. 286 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi. Akta administracyjne sprawy zwraca się zaś organowi administracji publicznej po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji, załączając odpis orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności. W związku z powyższym, na obecnym etapie sprawy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podejmuje stosowne działania w celu właściwego wykonania prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2527/12, poprzez ponowne rozpatrywanie odwołania Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej od decyzji Nr 81/2012 Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lutego 2012 r., oddalającej jego odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 12-12-00077l/LSZ/03/1/1 na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: okulistyka - hospitalizacja, okulistyka - hospitalizacja B12, B13, B14, B15, okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06. Ewentualna konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uzależniona będzie od sposobu rozstrzygnięcia ww. ponownego postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania.

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Sławomir Neumann

/podpis elektroniczny/