2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie oddzielenia gliwickiego oddziału Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie od Centrum Onkologii w Warszawie i utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach

ZAPYTANIE NR 866
Wpłyneło dnia: 04.02.2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W związku z interwencją Marszałka Województwa Śląskiego pana Wojciecha Saługi dotyczącą podjęcia działań na rzecz oddzielenia gliwickiego oddziału Centrum Onkologii od Centrum Onkologii w Warszawie i utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją wspierającą działania Marszałka.

Gliwicki oddział Centrum Onkologii wypracowane nadwyżki finansowe przekazuje do ośrodków medycznych poza Śląskiem, zasilane są nimi placówki w Warszawie i Krakowie.

Dotychczas gliwickie Centrum Onkologii zmuszone było przekazać do placówek w Warszawie i Krakowie ponad 82,6 mln zł. W październiku od Centrum zażądano kolejnych 65 mln zł. na rzecz w/w jednostek. Obecnie od naszego Centrum Onkologii żąda się kolejnych pond 3,5 mln zł. Pieniądze te gliwicki oddział mógłby przekazać na zakup np. nowoczesnego aparatu PET (wymiana wyeksploatowanego działającego od ponad 10 lat aparatu). Ponad to plany inwestycyjne tego oddziału na lata 2016-2018 opiewają na kwotę ponad 223 mln zł. i obejmują niezwykle ważne dla dalszego rozwoju gliwickiego Instytutu przedsięwzięcia – między innymi zakup rezonansu magnetycznego, wymianę tomografu komputerowego, remont bloku operacyjnego wraz z budową nowej sali operacyjnej, zakup nowoczesnego oprogramowania medycznego. Istnieje poważne zagrożenie, że jeśli gliwicka placówka w dalszym ciągu zmuszona będzie przekazywać olbrzymie kwoty na rzecz ośrodków w Warszawie i Krakowie – zamierzenia te pozostaną wyłącznie na papierze. To z kolei doprowadzi do obniżenia jakości świadczonych usług medycznych, a tym samym dobra pacjentów. Utworzony niezależny Śląski Instytut Onkologii będzie mógł efektywniej służyć pacjentom naszego regionu i skuteczniej wykorzystywać wypracowane środki dla ich dobra.

 

Panie Ministrze

Nie możemy dłużej tolerować sytuacji, w której gliwicki oddział Centrum Onkologii jest ofiarą własnej gospodarności (nadwyżki finansowe trafiają do ośrodków medycznych poza województwem śląskim), a cierpią na tym pacjenci z naszego regionu. Utworzenie w Gliwicach Śląskiego Instytutu Onkologii sprawi, że nie będzie on zobowiązany do przekazywania olbrzymich pieniędzy na rzecz ośrodków w Warszawie i Krakowie, a wykorzysta wypracowane środki dla podwyższenia standardu usług dla pacjentów. Mieszkańcy regionu są oburzeni tym haniebnym procederem trwającym od lat.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Czy rozważa się możliwość oddzielania gliwickiego oddziału od warszawskiego Centrum Onkologii i utworzenia samodzielnej jednostki Śląskiego Instytutu Onkologii?

Kiedy takie oddzielenie mogłoby nastąpić?

 

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz
Wpłyneła dnia: 01-03-2016, Ogłoszona dnia:
Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na wskazanie Pani Poseł dotyczące sytuacji Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach uprzejmie wyjaśniam, że resort zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację instytutów badawczych i przeprowadza bieżącą analizę ich funkcjonowania.

Dodatkowo uprzejmie wskazuję, że w myśl art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz § 6 pkt 3 Statutu Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Dyrektor zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych.

Zgodnie z ustawą Instytut posiada osobowość prawną, występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek, sam odpowiada za swoje zobowiązania, a koszty bieżącej działalności pokrywa z uzyskiwanych przychodów. Minister nadzorujący instytut sprawuje nadzór nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i jego statutem, realizacją przez instytut podstawowych zadań oraz prawidłowością wydatkowania środków publicznych. Z kolei dyrektor instytutu jest organem właściwym w zakresie ustalania planów działalności jednostki, realizowania polityki kadrowej, zarządzania mieniem, jak również podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu zadań rady naukowej.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że Oddział w Gliwicach nie jest samodzielnym instytutem badawczym, lecz jest oddziałem Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zatem odnosząc się do dokonania przelewu środków finansowych pomiędzy rachunkami bankowymi należącymi do Instytutu uprzejmie wyjaśniam, że dyspozycje Dyrektora Instytutu (obecnie Pana prof. nadzw. dr. hab. Jerzego Jakubowicza Kierownika COI) są wydawane w ramach wewnętrznego zarządzania Instytutem.

W odpowiedzi na pytanie Pani Poseł w sprawie wydzielenia z Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy instytut może zostać połączony z innym instytutem, podzielony, zreorganizowany, przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej lub zlikwidowany, jeżeli minister nadzorujący uzna, że łączenie, podział, reorganizacja, przekształcenie lub likwidacja instytutu są uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie i finansowo.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutu może nastąpić również na wspólny wniosek rady naukowej i dyrektora instytutu po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych złożony ministrowi nadzorującemu.

Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu.

W myśl § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1512) podział instytutu polega na wydzieleniu z instytutu określonych komórek organizacyjnych w celu utworzenia nowego instytutu lub instytutów.

Jednocześnie informuję, że w dniu 23 września 2015 r. zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. został powołany Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków wydzielenia z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 56). Powołany przez Ministra Zdrowia Zespół roboczy przygotował opinię na temat potrzeby oraz warunków wydzielenia z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Kolejnym krokiem, zgodnie z § 12 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych, było powołanie przez Ministra Zdrowia komisji, której zadaniem było dokonanie oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, w tym Oddziału w Gliwicach oraz opracowanie warunków na jakich miał zostać dokonany podział Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie polegający na wydzieleniu Oddziału w Gliwicach w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach (zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r., Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 61).

Komisja spotkała się kilkakrotnie i opracowała projekt dokumentu pn. Ocena stanu majątkowego, organizacyjno-prawnego oraz warunków, na jakich zostanie dokonany podział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, jednakże Członkowie Komisji nie doszli do porozumienia w zakresie dotyczącym sposobu podziału zobowiązań Instytutu. Dlatego też przedmiotowy dokument nie został podpisany.

Komisja została rozwiązana zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie rozwiązania Komisji mającej na celu dokonanie oceny oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonany podział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (Dz. U. Min. Zdrow. poz. 22).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że stan faktyczny sprawy nie uległ zmianie. Prace polegające na wydzieleniu z Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach nie zostały ponownie wszczęte.

 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Marek Tombarkiewicz

/podpis elektroniczny/