2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

ZAPYTANIE NR 25367
Wpłyneło dnia: 16.09.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat:

W związku z interwencjami osób z różnym stopniem niepełnosprawności przebywających w domu pomocy społecznej, które opłacają pobyt w wysokości 70% swojego dochodu, zwracam się do Pani Minister z niniejszą interpelacją.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w rozdziale 2. Domy pomocy społecznej, art. 63. Czasowe zwolnienie od opłat za pobyt w domu pomocy społecznej czytamy: Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Mieszkańcy ww. domów nazywają to tzw. urlopowaniem. Często wykorzystują ten czas na wyjazdy sanatoryjne lub rehabilitacyjne. Problemem wielu mieszkańców jest okres 21 dni w całym roku kalendarzowym. Wiele schorowanych osób musi ponosić opłaty za pobyt w ośrodku nawet wtedy, kiedy fizycznie tam nie przebywają, gdyż ich turnusy rehabilitacyjne przekraczają 21 dni, np. trwają 1,5 miesiąca, lub w roku kalendarzowym mają zarówno turnusy rehabilitacyjne, jak i sanatoria. Biorąc pod uwagę, że ww. uiszczają opłatę w wysokości 70% swoich dochodów, narażanie ich na opłaty za pobyt, gdy faktycznie nie korzystają z placówki, bardzo obciąża ich portfele, w których i tak mało im już pozostało.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

Czy Pani Minister dostrzega potrzebę zmiany przepisów o pomocy społecznej w zakresie zwolnienia z opłat pensjonariuszy i ich rodzin w przypadku pobytu w sanatorium lub na turnusie rehabilitacyjnym przekraczających 21 dni w roku kalendarzowym?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Elżbieta Bojanowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 13.09.2018, Ogłoszona dnia:

W związku z interpelacją poselską nr 25367 Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, przekazuję poniższe wyjaśnienia:

Kwestie dotyczące opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są uregulowane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). Ustawa ta w art. 63 ust. 1 zawiera regulacje dotyczące ustawowego zwolnienia z odpłatności, które przysługuje osobie i rodzinie. Na podstawie wymienionego przepisu, mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Wymieniony przepis wprowadzono do ustawy o pomocy społecznej od początku jej obowiązywania.

W dotychczasowej wieloletniej praktyce nie podważano jego słuszności. Propozycja zmiany w kierunku wydłużenia okresu nieobecności, za który mieszkaniec nie ponosi opłaty nie jest zgodna z oczekiwaniami i potrzebami domów pomocy społecznej. Opłata za pobyt jest przeznaczona na działalność domów pomocy społecznej. Podczas nieobecności mieszkańca domy pomocy społecznej muszą utrzymywać jego miejsce i ponosić stałe koszty, w tym utrzymania infrastruktury i zatrudnienia personelu. Zmniejszenie wpływów z opłat stanowiłoby zmniejszenie budżetów domów i pogorszenie standardu świadczonych usług dla mieszkańców tych domów. Dlatego MRPiPS nie planuje zmiany w tym zakresie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zwolnienia osób wnoszących opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, na podstawie art. 64 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Katalog ten nie jest zamknięty.

Jeżeli mieszkaniec domu pomocy społecznej planuje wyjazd dla podratowania zdrowia do sanatorium lub na turnus rehabilitacyjny i koszt tego wyjazdu przerasta jego możliwości finansowe, może zwrócić się z uzasadnionym wnioskiem do organu, który wydał decyzję, o zwolnienie lub częściowe zwolnienie z opłaty w okresie pobytu w wymienionych jednostkach. Decyzja w tej sprawie jest uznaniowa.