2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie pilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

ZAPYTANIE NR 21611
Wpłyneło dnia: 16.04.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: minister środowiska

W związku z interwencją burmistrza miasta Bieruń pana Krystiana Grzesicy dotyczącej przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzek leżących na terenie Bierunia, których realizację rozpoczęto bezpośrednio po powodzi w 2010 r. i dotychczas nie ukończono, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Bieruń z uwagi na swoje szczególne położenie w dorzeczu dużych rzek: Przemszy i Wisły, wraz z dopływami: Gostynią i Mleczną, wymaga odpowiednich zabezpieczeń.

Dwie wielkie powodzie w 1997 r. i 2010 r. dokonały zniszczeń oszacowanych na dziesiątki milionów złotych i mimo zapewnień władz rządowych i wojewódzkich działania rozpoczęte po powodziach ostatecznie nie zostały zakończone.

Z powodu braku środków finansowych realizację wielu inwestycji przesuwano, mimo posiadanych gotowych dokumentacji projektowych i pozwoleń na realizację inwestycji uzyskanych przez dotychczasowych administratorów wałów, uregulowanych spraw własności gruntów pod przyszłymi wałami oraz rozpoczętymi pracami modernizacyjnymi niektórych odcinków wałów.

Dwa priorytetowe zadania do wykonania to:

„Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000 – 4+200 gm. Bieruń, Bojszowy”. Projekt ten został zatwierdzony przez wojewodę śląskiego w dniu 23 marca 2015 r. Zaprojektowano wymagające dokończenia dwa odcinki wałów (po 1.200 mb). Kuriozum stanowi fakt, iż wały tej rzeki do km 3+000 zostały przebudowane, zatem odcinek zaprojektowany, a nieprzebudowany stanowi obecnie najsłabszy punkt, przez który woda przy wysokim stanie znajdzie łatwe ujście i zaleje dzielnicę Bieruń Nowy. Całkowity koszt tej inwestycji to 41.700.000 zł. Sytuacja jest o tyle poważna, że 9 czerwca 2018 r. traci ważność wydane przez wojewodę śląskiego pozwolenie na realizację tej inwestycji, a tym samym przepadnie obszerna dokumentacja, która była przygotowywana od września 2012 roku do czerwca 2015 roku i kosztowała 300.000 zł. Dojdzie tym samym do zmarnowania publicznych środków.

Druga inwestycja, która znajduje się na liście zadań priorytetowych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Małej Wisły, to zadanie pod nazwą „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ul. Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala rzeki Przemszy”. Koszt realizacji tego newralgicznego odcinka inwestycji to 27.000.000 zł.

Powyższe problemy zostały przedstawione nowo powstałemu podmiotowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Gliwicach.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Kiedy zostaną zabezpieczone i przekazane środki finansowe niezbędne do realizacji zadań, które posiadają projekty budowlane oraz pozwolenia na budowę i stanowią zabezpieczenie życia i majątku mieszkańców?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Anna Moskwa - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Wpłyneła dnia: 11.05.2018, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

na wstępie pragnę poinformować, że w ramach działań zmniejszających ryzyko powodziowe, wykonane zostały następujące dokumentacje projektowe, w tym również dla dwóch wymienionych w przedmiotowej interpelacji zadań:

1. „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000 - 4+200 gm. Bieruń, Bojszowy";

2. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu - Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ul. Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala rzeki Przemszy";

3. „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 -10+620, prawy wał: 4+200 -11+450";

4. „Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 - 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ciągu ul. Turyńskiej), gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński".

Odpowiadając na pytanie, uprzejmie informuję, że projekt modernizacji i nadbudowy lewego obwałowania rzeki Wisły, wymieniony w punkcie nr 2, planowany jest do realizacji w latach 2016-2021 w ramach Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Zadanie to jako priorytetowe zawarte zostało na liście działań strategicznych pn. „Odtworzenie funkcjonalności i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko – lędziński”.

Ponadto, należy podkreślić, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w ramach posiadanych ograniczonych środków finansowych, w pierwszej kolejności planuje zabezpieczenie najbardziej newralgicznego odcinka rzeki, ujętego w wyżej wymienionym zadaniu tj. odcinka w km 2+000 – 2+579 wraz z przebudową dwóch przepustów. Procedurę przetargową na jego realizację planuje się rozpocząć w II kwartale bieżącego roku. W przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych podejmowane będą prace na dalszych odcinkach.

Natomiast zadanie wymienione w pkt 1 „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000-4+200”, wpisane zostało na listę inwestycji buforowych zawartą w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza rzeki Wisły. Konieczność realizacji zadania została potwierdzona analizami, jednak jej wykonanie zależy od stopnia wdrożenia działań strategicznych oraz uzyskania dodatkowych środków.

Jednocześnie informuję, że aktualnie trwają prace nad programem planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, a wyżej wymienione inwestycje, dla których wykonano dokumentacje projektowe, zostały do niego zgłoszone przez PGWWP RZGW w Gliwicach, jako wymagające realizacji. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od obecnego administratora przedmiotowych urządzeń, ówczesny administrator tj. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, również zgłaszał w tym zakresie potrzeby i w ramach dostępnych środków zlecał wykonanie dokumentacji, uzyskiwał niezbędne do realizacji pozwolenia i wykonywał możliwe zakresy robót. Należy mieć na uwadze fakt, że poziom potrzeb finansowych na przebudowę i modernizację opisywanych wałów był wielokrotnie wyższy niż wysokość środków przyznawanych corocznie na ten cel.

Podsumowując informuję, że realizacja inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym jest procesem złożonym i niezwykle kosztownym, o długim okresie trwania. Niemniej jednak, mając na uwadze zagrożenie powodziowe jakie występuje na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, czynione są odpowiednie starania celem jego minimalizacji. Natomiast PGW WP sukcesywnie będzie podejmować dalsze prace, dążąc do optymalnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego omawianych terenów.