2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie ponownego umieszczenia wydatków poniesionych na korzystanie z basenu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczanej z dochodu.

ZAPYTANIE NR 20078
Wpłyneło dnia: 22.02.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat:

W związku z interwencjami osób z różnym stopniem niepełnosprawności zwracam się do Pani Minister z niniejszą interpelacją.

Bardzo często pacjentom przebywającym w sanatoriach w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządów ruchu podczas rehabilitacji leczniczej lekarze zalecają kinezyterapię w formie ćwiczeń w wodzie. Następnie w wypisach posanatoryjnych znajduje się informacja dotycząca kontynuacji wyuczonych ćwiczeń.

W związku powyższym zgodnie z zalecaniami lekarzy konieczne jest uczęszczanie na basen, najlepiej dostosowany do zajęć osób niepełnosprawnych. Zachodzi jednak pytanie, co w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna nie przebywa w placówce specjalizującej się w rehabilitacji leczniczej (jak np. sanatorium) czy zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz gdy w miejscu zamieszkania nie ma basenu, który mógłby być częścią placówki, która świadczy usługi w ramach rehabilitacji leczniczej, a na basenach ogólnodostępnych nie ma rehabilitantów prowadzących ćwiczenia? W takiej sytuacji większość chorych korzysta z basenów ogólnodostępnych, wykonując wyuczone wcześniej ćwiczenia, gdyż uczęszczanie na basen jest warunkiem koniecznym w dążeniu do poprawy stanu zdrowia czy zatrzymania postępu choroby.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

Czy Pani Minister dostrzega potrzebę ponownego umieszczenia wydatków poniesionych na korzystanie z basenu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczanej z dochodu od podatku?

Z wyrazami szacunku,

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: