2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

ZAPYTANIE NR 3771
Wpłyneło dnia: 31-05-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W wyniku licznych interwencji specjalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych w małych ośrodkach adaptacyjno – rehabilitacyjnych zwracam się do Pana Ministra o analizę tej sytuacji podjęcie decyzji, która zapobiegłaby przysłowiowemu „wylaniu dziecka z kąpielą”. Przykładem takich negatywnych skutków jest Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej, który po wprowadzeniu planowego przez ministerstwo rozporządzenia zagrożony będzie utratą kontraktowanych z NFZ świadczeń rehabilitacji medycznej dla dzieci z terenu 140 - tysięcznego miasta Ruda Śląska.

W moim mieście Ruda Śląska od 15 lat mozolnie budowany jest system wczesnej diagnostyki i terapii dzieci z zaburzonym rozwojem. NZOZ Ośrodek Adaptacyjny ściśle współpracuje w tym zakresie z Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych i innymi miejskimi jednostkami w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta. Miasto Ruda Śląska otrzymało nagrodę Samorządu Równych Szans, zostało wyróżnione w regionalnej edycji konkursu na najlepsze praktyki jednostek samorządu w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie w życie zmian proponowanych w konsultowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia polegających na zwiększeniu ilości etatów między innymi lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów w przeliczeniu na ilość świadczeniobiorców wnosi wiele zagrożeń dla jednostki, jaką jest Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej, ale również dla innych ośrodków i palcówek tego typu w kraju. Dotychczasowe warunki kontraktowania określały np. ilość lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej w oddziale dziennym na poziomie ? etatu. Warunki dotychczasowego kontraktu wystarczająco zabezpieczały ocenę i zalecenia lekarskie w stosunku do świadczeniobiorców - dzieci. W projekcie rozporządzenia zaproponowano stosunek etatów lekarzy specjalistów ? etatu na 10 pacjentów. Z analizy ilościowej wynika, że w NZOZ Ośrodek Adaptacyjny musiałby nastąpić wzrost zatrudnienia lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej do 4 osób w wymiarze pełnych etatów tj. wzrost o 750%. Zwiększenie ilości lekarzy nie będzie miało wpływu na jakość świadczeń. Jest to zatem merytorycznie i ekonomicznie nieuzasadniony wzrost kosztów zatrudnienia wynikający z powielania etatów specjalistów. W związku z brakiem na rynku medycznym lekarzy specjalistów wręcz niemożliwe staje się spełnienie warunków kontraktowych, a co za tym idzie może w konsekwencji doprowadzić do zamknięcia świadczeń rehabilitacji dziecięcej dla małych pacjentów miasta Ruda Śląska, ale też podobnych ośrodków w całym kraju. W pozostałych grupach zawodowych wymienionych w projekcie wzrost zatrudnienia może wynieść do 300%.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czemu ma służyć proponowana zmiana polegająca na zwiększeniu liczby etatów, kiedy wiadomym jest, że ze względów merytorycznych wprowadzenie jej jest niemożliwe?

Z wyrazami szacunku,

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Gryza - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 29.06.2016, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rozporządzeniem o kryteriach wyboru ofert", stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138, z późn. zm.).

Z dniem 1 lipca 2016 r. tj. z dniem wejścia w życie powyższego upoważnienia ustawowego Minister Zdrowia jest obowiązany do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do dnia 30 czerwca 2016 r. kompetencja do określenia kryteriów oceny ofert na mocy art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach spoczywa na Prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia, który publikuje je w formie zarządzenia.

Należy podkreślić, iż szczegółowe kryteria wyboru ofert są to warunki, których spełnienie decyduje o miejscu oferty w rankingu wszystkich ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które nie podlegały odrzuceniu. Niespełnienie tych warunków nie wyklucza świadczeniodawcy z możliwości zawarcia z nim umowy, a jedynie skutkuje uzyskaniem niższej liczby punktów rankingowych, co w konsekwencji oznaczać może wybór oferty konkurencyjnych świadczeniodawców, w przypadku ich istnienia na danym obszarze kontraktowania. Obszary terytorialne, dla których przeprowadza się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a które określa dyrektor oddziału wojewódzkiego, są kolejnym mechanizmem regulującym wybór ofert. W przypadku określenia obszaru w taki sposób, że ilość świadczeniodawców jest ograniczona, zmniejsza się konkurencja między świadczeniodawcami i maleje znaczenie kryteriów rankingujących.

Należy więc wyraźnie odróżnić kryteria wyboru ofert na podstawie rozporządzenia o kryteriach wyboru ofert (na podstawie art. 148 ust. 3) od warunków wymaganych, określonych na gruncie rozporządzeń o świadczeniach gwarantowanych (na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach). Warunki określone w rozporządzeniach o świadczeniach gwarantowanych - są obowiązujące, a ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Poprzez kryteria wyboru premiuje się tych świadczeniodawców, którzy złożyli najlepsze oferty w postępowaniu.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o kryteriach wyboru ofert znajdował się do dnia 30 maja 2016 r. w konsultacjach publicznych, w wyniku których zgłoszono szereg uwag, które obecnie są rozpatrywane i poddawane analizie w zakresie ich zasadności. Uwagi uznane za zasadne zostaną uwzględnione.

W ramach przedmiotowych konsultacji do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło wiele uwag od podmiotów leczniczych realizujących w ramach umowy z Funduszem zakres: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym. Podstawowy zarzut powyższych środowisk dotyczy zbyt wysokich wymogów parametryzujących personel medyczny - głównie lekarzy specjalistów w wymiarze 1/2 etatu na 10 świadczeniobiorców poniżej 18 r.ż. oraz pominięcia w projektowanym rozporządzeniu innych zawodów medycznych.

Należy zauważyć, iż większość podmiotów zgłaszających uwagi w tym zakresie uznaje błędnie zaproponowane kryteria oceny ofert jako warunki bezwzględnie wymagane od świadczeniobiorców, zmieniające obowiązujące wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej – Dz. U. z 2013 r. poz. 1522. Obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej zawiera szeroki wykaz personelu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym.

W projektowanym zaś rozporządzeniu o kryteriach wyboru ofert przyjmuje się zasadę premiowania tych zawodów medycznych, które z uwagi na zakres zdobytego wykształcenia i doświadczenia dają rękojmie wykonywania świadczeń o najwyższej jakości. Jednocześnie nie oznacza to wyeliminowania pozostałych zawodów z możliwości realizacji świadczeń. Niemniej jednak uznano za zasadne obniżenie wymagań dotyczących personelu medycznego, odejście od zasady przeliczania liczby personelu na liczbę świadczeniobiorców oraz uwzględnienie innych zawodów w kryteriach rankingujących.

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Gryza