2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie projektu ustawy Prawo wodne.

ZAPYTANIE NR 7661
Wpłyneło dnia: 10-11-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister środwiska

W związku z licznymi interwencjami oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2016 roku w sprawie dotyczącej nowelizacji Prawa wodnego, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Zaproponowany projekt ustawy Prawo wodne wskazuje na potrzebę dokonania wielu zmian. Projekt ustawy nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów województw i zawiera wiele szczegółowych rozwiązań, które winny skłonić do przeprowadzenia przed uchwaleniem nowej ustawy szerokich i wnikliwych konsultacji, zwłaszcza z instytucjami zawiązanymi z gospodarką wodną, a także środowiskiem naukowym i prawniczym.

Przedłożony projekt ustawy dalece odbiega od oczekiwań. Projekt ustawy poprzez planowane stworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie uwzględnia instytucjonalnego rozłączenia „planowania i zarządzania” od „gospodarowania i utrzymania”. Konserwuje dotychczasowy system zarządzania, a wręcz jeszcze bardziej go centralizuje, podobnie jak system finansowania gospodarki wodnej, co nie daje żadnej gwarancji, że środki finansowe wpłyną na stan środowiska w regionie, z którego pochodzą.

Zadaniem PGWWP będzie utrzymanie majątku wodnego i finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej, pozyskiwanie środków finansowych, w tym środków pozabudżetowych na ten cel, jak również planowaniem melioracji wodnych oraz prowadzeniem ewidencji melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów. Projekt ustawy reguluje na nowo kwestie administrowania wodami. Kompetencje w tym zakresie tracą marszałkowie województwa oraz dyrektorzy parków narodowych.

Można mieć obawy, że Wody Polskie pełnić będą niejako z konieczności przede wszystkim rolę organu podatkowego nastawionego na zyski.

Niepokój budzi również planowany termin wejścia w życie ustawy w dniu 1.01.2017 r. Pozostaje zatem niewiele czasu na przygotowanie organizacyjne tak radyklanych zmian w gospodarce wodnej, które noszą znamiona „rewolucyjnych”. Konieczność starannego przygotowania procesu organizacji przekazywania zadań, dotychczas realizowanych przez samorządy województw, do scentralizowanej jednostki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wymaga co najmniej rocznego okresu przesunięcia wejścia w życie nowej ustawy Prawo wodne tj. z dniem 1 stycznia 2018 r. Przygotowanie organizacyjnego funkcjonowania gospodarki wodnej w myśl proponowanych zmian wymaga określenia m.in.:

  • - Zasad rozdysponowania lub form udostępnienia mienia ruchomego i organizacji miejsc pracy w PGWWP. Obecnie wyposażenie wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych (działających w imieniu marszałków) stanowi własność samorządów województw (samochody, wyposażenie budynków, biur, sprzęt komputerowy, sieciowy, serwery, oprogramowanie, telefony).
 
  • - Zasad rozdysponowania lub form udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych (zasoby bazodanowe w zakresie prowadzenia spraw, księgowości, ewidencji, kadr, wynagrodzeń, rejestrów).
 
  • - Zasad rozdysponowania lub form udostępnienia nieruchomości stanowiących siedziby obecnych WZMiUM (centrali, oddziałów i biur).
 
  • - Zasad rozdysponowania lub form udostępnienia wojewódzkich magazynów powodziowych (sprawy nieruchomości oraz wyposażenia).
 
  • - Przygotowania wdrożenia systemów finansowo – księgowych ze skonfigurowaniem systemów informatycznych oraz migracją bądź importem danych, integracją różnorodnych systemów RZGW i WZMiUM.
 
  • - Scalenia organizacyjnego m.in. od strony księgowej przy różnorodności funkcjonowania systemów informatycznych (konieczność opracowania i wdrożenia nowej polityki rachunkowości, planu kont, zasad kontroli wewnętrznej i procedur).
 
  • - Przygotowania wykazów i dokumentacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz obiektów przewidzianych do przekazania nowemu podmiotowiPFWWP (ponad 75 tys. km cieków, blisko 7,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych, ponad 52 tys. budowli).
 

Ponadto ustawa ta powinna być spójna z przyjętą już przez Rząd RP Strategią rozwoju wodnego dróg śródlądowych oraz konsultowana obecnie Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Dlaczego nie były prowadzone konsultacje, zwłaszcza z instytucjami związanymi z gospodarką wodna oraz marszałkami województw?

Który zapis w projekcie ustawy Prawo wodne gwarantuje województwom, że środki finansowe wpłyną na stan środowiska regionu, z którego pochodzą?

Czy w/w projekt ustawy jest spójny ze strategią rozwoju wodnego wód śródlądowych?

Czy planowany termin wejścia w życie projektu ustawy Prawo wodne na dzień 1.01.2017 r. jest terminem ostatecznym?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Mariusz Gajda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 09-12-2016, Ogłoszona dnia:

Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie projektu ustawy Prawo wodne, przekazaną przez Panią Barbarę Dolniak, Wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 19 listopada 2016 r., znak: K8INT7661, uprzejmie informuję, co następuje.

1.    Dlaczego nie były prowadzone konsultacje, zwłaszcza z instytucjami związanymi z gospodarką wodna oraz marszałkami województw?

Opracowany projekt ustawy – Prawo wodne (UC1) jest wynikiem wieloletnich analiz prowadzonych zarówno w Ministerstwie Środowiska jak również przeanalizowania postulatów kierowanych przez użytkowników wód, jak również sugestii i uwag zgłaszanych przez licznych interesariuszy strony społecznej. Z uwagi na liczne nowelizacje ustawy – Prawo wodne, jak i postulaty oraz wątpliwości zgłaszane do tej ustawy wielokrotnie analizowano alternatywne wobec obecnie istniejącego systemy organizacyjne, decyzyjne i zarządcze funkcjonujące w gospodarce wodnej. Jednocześnie z uwagi na konieczność pełnej implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej a co za tym idzie możliwość wykorzystania środków unijnych w zakresie gospodarki wodnej projekt nowej regulacji był przekazany w ramach konsultacji (w kwietniu 2016 r.) do Rady Dialogu Społecznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z prośba o opinię i ocenę projektowanej regulacji. Projekt uzyskał opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zaś w dniu 6 lipca br. był przedmiotem obrad Rady Dialogu Społecznego. Z uwagi na istotę projektu oraz jego niezbędność w zakresie realizacji projektów istotnych dla obywateli w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, projekt jest realizowany w trybie specjalnym (zgodnie z regulaminem prac Rady Ministrów).

2.    Który zapis w projekcie ustawy Prawo wodne gwarantuje województwom, że środki finansowe wpłyną na stan środowiska regionu, z którego pochodzą?

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, w tym w szczególności z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej zarządzanie zasobami wodnymi jest prowadzone zlewniowo. Podział hydrograficzny kraju nie pokrywa się z podziałem administracyjnym, ponieważ wynika on z uwarunkowań naturalnych. Podobnie też potrzeby inwestycyjne nie są realizowane w gospodarce wodnej według podziału terytorialnego, lecz zgodnie z realnymi potrzebami wynikającymi z uwarunkowań o charakterze hydrograficznym. Jednocześnie zadania – wydatkowane środki w zakresie gospodarki wodnej będą realizowane zgodnie z planami o charakterze strategicznym (planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy), które były przedmiotem uzgodnień z samorządami oraz których opracowanie nastąpiło przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (zgłaszanych w trakcie prac, potrzeb inwestycyjnych). Jednocześnie mając na względzie istotny udział jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 250 projektu ustawy – Prawo wodne (UC1) ustawy opracowanej przez Ministra Środowiska, Prezes Wód Polskich powołuje komitety konsultacyjne jako zespoły opiniodawczo - doradcze, złożone w szczególności z przedstawicieli marszałków województw, przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Powinno to zapewnić realizacje inwestycji o charakterze lokalnym a co za tym idzie wydatkowanie środków na terenie województw, z których one pochodzą.

3.    Czy w/w projekt ustawy jest spójny ze  strategią rozwoju wodnego wód śródlądowych?

W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030” . Z uwagi na to, że przedmiotowy dokument na aktualni charakter założeń, na etapie opracowania przedmiotowej strategii będzie istniała konieczność jego komplementarności z dokumentami o charakterze strategicznym z zakresu gospodarki wodnej, które są opracowywane zgodnie z ustawą – Prawo wodne. Znalazło to także swoje odzwierciedlenie w przedmiotowych założeniach do Strategii, gdzie na str. 8 znalazło się odniesienie do planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy a przede wszystkim tego, że inwestycje w zakresie śródlądowych dróg wodnych będą musiały oznaczać „aktualizację Planów Gospodarowania Wodami, pod kątem uwzględnienia w nich planowanych zadań inwestycyjnych na polskich śródlądowych drogach wodnych.”

4.    Czy planowany termin wejścia w życie projektu ustawy Prawo wodne na dzień 1.01.2017 r. jest terminem ostatecznym?

Projekt ustawy – Prawo wodne (UC1) został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów uwagami innych resortów. Aktualnie przedmiotowy dokument znajduje się na etapie ustalania tekstu ostatecznego.

Z poważaniem

Mariusz Gajda

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska / – podpisany cyfrowo/