2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie propozycji nowelizacji art. 6a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

ZAPYTANIE NR 31071
Wpłyneło dnia: 13-02-2015, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury i Rozwoju
W związku z podjętymi pracami nad zmianą ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych informuję o dużym zainteresowaniu oraz oczekiwaniach tutejszej społeczności w tej kwestii. W ostatnich latach obserwujemy wzrost ilości dokonanych kremacji a z uwagi na ograniczoną powierzchnię cmentarzy, gminy wcześniej czy później będą musiały zmierzyć się z problemem zapewnienia miejsc i warunków dla zorganizowania pogrzebów kremacyjnych. Z pewnością problem ten dotykać będzie również wielu miast, dlatego lokalne społeczności są zainteresowane kierunkami, w jakich zmierza proponowana zmiana ustawy. W poselskim projekcie zmiany ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Druk 2144) występują daleko idące zmiany w słusznym kierunku tj. dostosowania do wymogów współczesnych potrzeb, przepisów i oczekiwań społeczeństwa. Niemniej jednak nie wszystkie proponowane zapisy ustawy spełniają oczekiwania społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności treści art. 6a. Moim zdaniem, nie należy ograniczać lokalizacji kolumbariów wyłącznie do cmentarzy. Uważam, że kolumbaria (nisze urnowe) z powodzeniem mogą funkcjonować przy nowo budowanych kościołach. W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie powyższej zmiany w nowelizowanej ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych w art. 6a, którego dotychczasowe brzmienie: „Groby ziemne, murowane, urnowe, a także kolumbaria oraz pola pamięci mogą znajdować się wyłącznie na cmentarzach” proponuję zastąpić następującym brzmieniem: „Groby ziemne, murowane, urnowe, a także kolumbaria oraz pola pamięci mogą znajdować się wyłącznie na cmentarzach, przy czym dopuszcza się możliwość lokalizacji kolumbariów przy kościołach, po uzyskaniu zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego”. Powyższa zmiana otworzy możliwości lokalizowania kolumbariów przy kościołach i jednocześnie spowolni proces lokalizowania nowych cmentarzy. Jednym z wielu przykładów jest budowa kościoła i klasztoru pod wezwaniem św. Franciszka i Klary w Tychach, przy którym zaprojektowano budowę kolumbarium. Bez proponowanej zmiany realizacja projektu będzie niemożliwa.

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Paweł Orłowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Wpłyneła dnia: 16-03-2015, Ogłoszona dnia:
Szanowny Panie Marszałku, W odpowiedzi na interpelację Pani poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 5 lutego 2015 r. nr 31071 w sprawie propozycji nowelizacji art. 6a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przekazaną przez Kancelarię Sejmu w dniu 19 lutego 2015 r. poniżej przedstawiam następujące informacje. Na wstępie należy zauważyć, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 2144) wpłynął do Sejmu 4 października 2013 r. Następnie, 17 lutego 2014 r. został skierowany do I czytania do Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a w dniu 12 marca 2014 r. odbyło się jego I czytanie. Do reprezentowania Rządu w powyższej sprawie Rada Ministrów upoważniła Ministra Zdrowia, który w dniu 14 stycznia 2015 r. przekazał stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 2144). Rząd dostrzegł potrzebę nowelizacji aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ze względu na jej niedostosowanie do współczesnych realiów i potrzeb społecznych. Jednakże, mając na uwadze liczne zgłoszone zastrzeżenia natury merytorycznej i legislacyjnej do projektu poselskiego, Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała projekt ustawy i rekomendowała zaprzestanie prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad nim. Należy zauważyć, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie jest autorem projektowanych zmian przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W związku z tym, że jest to projekt poselski wydaje się, iż zasadnym byłoby przedstawienie propozycji zmian zapisów, właściwym komisjom sejmowym tj. Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Z wyrazami szacunku Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu