2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie przesunięcia terminu dostosowania podmiotów leczniczych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia

ZAPYTANIE NR 32715
Wpłyneło dnia: 13-05-2015, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
W związku ze stanowiskiem Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego w sprawie przesunięcia terminu dostosowania podmiotów leczniczych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia postuluję o wydłużenie co najmniej do końca 2020 roku terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. Standardy w tym zakresie zostały określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy z dnia 26 czerwca 2012 r. Potrzeba wydłużenia tego okresu wynika z niedostatków budżetów samorządowych, braku możliwości wykorzystania do końca 2016 roku środków unijnych na inwestycje w sektorze zdrowia oraz z niemożności samych placówek leczniczych na pokrycie wydatków w wyniku otrzymywania zaniżonych kontraktów z NFZ. W latach 2008 -2014 wiele szpitali dostosowało się do wymogów w/w rozporządzenia, ale powstało wiele nowych wymagań określonych przez płatnika świadczeń zdrowotnych – Narodowy Fundusz Zdrowa, które dotyczyły przede wszystkim wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego, które są bardzo kosztowne. Panie Ministrze Czy można pozwolić aby prawie jedna trzecia szpitali w związku z niespełnieniem do końca 2016 roku określonych w rozporządzeniu wymagań mogła zaprzestać swoją działalność? Jak odbierze to lokalna społeczność?  

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 24-07-2015, Ogłoszona dnia:
W związku z interpelacją nr 32715, Pani Danuty Pietraszewskiej, Posła na Sejm RP, dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), przedstawiam następujące wyjaśnienia. Zgodnie z brzmieniem art. 207 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r. W dniu 1 lipca 2012 r. weszło w życie wymienione na wstępie rozporządzenie, które w istotnym stopniu powiela regulacje zawarte w poprzednich rozporządzeniach z 1992 r., 2005 r., 2006 r. (o którym mowa w interpelacji) oraz z 2011 r., częstokroć wprowadzając łagodniejsze rozwiązania. Analizując regulacje dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą, należy podkreślić, że kolejne zmiany przepisów idą w kierunku uelastycznienia przepisów, a także wydłużają okresy dostosowawcze (od 1992 r. do 2016 r.). Wydaje się, że 24-letni okres jest wystarczająco długi na przeprowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji. W trakcie prac legislacyjnych nad ww. ustawą ustawodawca oznaczając termin dostosowania na dzień 31 grudnia 2016 r., brał pod uwagę różne uwarunkowania, m.in. sytuację finansową podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia nie są planowane prace legislacyjne zmierzające do zmiany ww. ustawy w zakresie ww. okresu dostosowania.

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Sławomir Neumann