2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

ZAPYTANIE NR 1970
Wpłyneło dnia: 22-03-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury i Budownictwa

W imieniu mieszkańców powiatu Bielska-Białej, w trosce o ich bezpieczeństwo oraz możliwość szybkiego połączenia regionu z drogami w kierunku przejścia granicznego w Cieszynie oraz przejścia granicznego w Zwardoniu, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Podejmowane przez lokalne samorządy inicjatywy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na DK52 nie rozwiązują rzeczywistych problemów. Natężenie ruchu na w/w drodze krajowej, która prowadzi przez centra wielu miejscowości min takich jak: Kozy, Kęty, Andrychów, Wadowice czy Kalwaria Zebrzydowska, wzrosło na całej długości drogi do granic maksymalnej przepustowości. Jest to wielkim utrudnieniem dla użytkowników drogi, co stwarza olbrzymie zagrożenie bezpieczeństwa  zarówno kierowców jak i pieszych.

Na konieczność powstania Beskidzkiej Drogi Integracyjnej wskazują zarówno interesy lokalne, kwestia bezpieczeństwa, jak również kierunek przyjętej polityki transportowej regionu. Istniejący węzeł komunikacyjny „Suchy Potok” w Bielski-Białej, który łączy zrealizowane już odcinki dróg: S1 w kierunku przejścia granicznego w Cieszynie oraz S69 w kierunku przejścia granicznego w Zwardoniu wraz z planowaną Beskidzką Drogą Integracyjną otwiera możliwości szybkiego połączenia regionu z Europą Południową.

Z budową przedmiotowej drogi związane są olbrzymie oczekiwania w zakresie komunikacji, dlatego niezrozumiałe jest, że w rządowych planach budowy dróg krajowych  do 2020 roku nie znajduje się kluczowa inwestycja dla regionu, jaką jest Beskidzka Droga Integracyjna.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czy Beskidzka Droga Integracyjna znajdzie się w Programie Budowy Dróg Krajowych?

     

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

     
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jerzy Szmit - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: 19.04.2016

Szanowny Panie Marszałku,

8 września 2015 r. Rada Ministrów przyjęła dokument rządowy pn. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), określający priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury dróg krajowych, które miałyby zostać zrealizowane do 2025 r. Przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte w Programie.

Program określa jako nieprzekraczalny, limit finansowy dla nowych zadań inwestycyjnych na poziomie 107 mld zł. Zgodnie z kosztorysami przedstawionymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – organ administracji centralnej pełniący rolę inwestora, koszt wybudowania wszystkich nowych przedsięwzięć ujętych w Programie sięga prawie 200 mld zł. Wobec powyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dostrzegło potrzebę weryfikacji zapisów Programu. Powołano w tym celu zespoły robocze wraz z Komitetem Sterującym, których rola polegała na przeglądzie możliwych do wprowadzenia rozwiązań i ewentualnych zmian, zarówno w krótkim horyzoncie czasowym, jak i dłuższym. W chwili obecnej Ministerstwo pracuje nad możliwością wdrożenia wypracowanych przez grupy eksperckie pomysłów.

Zapewniam, że resort infrastruktury i budownictwa dostrzega znaczenie przedmiotowej inwestycji dla właściwego rozwoju i polepszenia dostępności komunikacyjnej miejscowości wzdłuż niej położonych. Zadanie to jest przygotowywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, pełniącą rolę inwestora. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po jej uzyskaniu podejmowane będą kolejne decyzje o przygotowaniu i realizacji przedmiotowego zadania. Z uwagi na fakt, że ciąg jest częścią sieci TEN-T, traktowany jest przez resort priorytetowo.

Z poważaniem

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu