2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie przywrócenia strategicznych dróg Śląska, w tym S1 na listę podstawową "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023"

ZAPYTANIE NR 31217
Wpłyneło dnia: 18-02-2015, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury i Rozwoju
Samorząd województwa przedstawił pani Premier Ewie Kopacz 12 propozycji, które powinny zostać zwarte w „Programie dla Śląska”, aby zapewnić zrównoważony rozwój województwa zarówno przez pryzmat istniejących, ale także nowych, perspektywicznych branż. Mając na uwadze dotychczasowe działania oraz deklaracje strony rządowej jestem zaniepokojona zapisami wieloletniego „Programu Dróg Krajowych na lata 2014-2023”. Lista rezerwowa programu zawiera drogi S1, S69, A1 priorytetowe dla województwa śląskiego, a także brak jest w/w programie budowy połączenia A1 i A4 – etap 1 – zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom. Wyniki pomiaru ruchu na drogach przeprowadzane przez GDDKiA wykorzystywane są przy budowie nowych dróg, przebudowie istniejących czy opracowywaniu organizacji ruchu. Zgodnie z tymi wynikami tylko na odcinku S1 Dąbrowa Górnicza Sulno w roku 2005 odnotowano 29 0011 pojazdów, a w roku 2010 aż 39 199. Warto przy tym pamiętać, że takie prognozy zazwyczaj są zawodne, gdyż są analizą danych z przeszłości, a rzeczywiste natężanie ruchu na danych odcinkach jest znacznie wyższe, czego przykładem jest autostrada A4. Eksperci oszacowali na 2020 rok natężenie ruchu na 50 tysięcy pojazdów na dobę gdzie już w zeszłym roku wyniosło ono 90 tysięcy samochodów na dobę. Okazuje się, że prognozy GDDKiA są mało wiarygodne i nie przystają do rzeczywistości. Niezmiernie ważną inwestycją w „Programie dla Śląska” jest dokończenie planowanego od 15 lat odcinka drogi S1 między Mysłowicami a Bielskiem Białą. Niezadowolenie wśród społeczeństwa narasta, ludzie mają dość czekania na inwestycję, która w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 trafiła na listę rezerwową. Droga S1 nie jest drogą lokalną ale stanowi część drogi transeuropejskiej, a jej wybudowanie zmniejszy ruch na DK1, DK44 i DW 934, co jest najważniejsze dla mieszkańców, gdyż drogi lokalne nie są przystosowane do tak wielkiego natężenia ruchu oraz ciężkiego transportu. Mieszkańcy Bierunia i Mysłowic są zdeterminowani w walce o drogę S1 i zapowiadają blokady na drogach. Nie jest możliwe budowanie nowoczesnej gospodarki i stworzenie dobrych warunków dla nowych inwestycji bez sprawnej i efektywnej infrastruktury.

Panie Ministrze

Jakie były przyczyny przesunięcia z listy głównej na listę rezerwową tak strategicznej drogi jak S1? Wobec tworzenia zapowiadanego przez stronę rządową „Programu dla Śląska” – pozostawienie drogi S1 na liście rezerwowej byłoby niezrozumiałe i nie sprzyjałoby rozwojowi gospodarczemu regionu jak i bezpieczeństwu społeczności lokalnej.

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Zbigniew Rynasiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Wpłyneła dnia: 19-03-2015, Ogłoszona dnia:
Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację nr 31217 Pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie przywrócenia strategicznych dróg Śląska, w tym S1 na listę podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (Program), przekazaną przy piśmie z 25 lutego 2015 r., przekazuję poniższe informacje. W 2013 r. rozpoczęto prace nad listą inwestycji drogowych, jakie zostaną zrealizowane ze środków finansowych pochodzących z perspektywy finansowej UE 2014-2020. Przyjęto wówczas tzw. załącznik nr 5 i 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (PBDK 2011-2015). Załączniki te uwzględniały zapisy projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)(DI). DI jest dokumentem, na podstawie którego będą dokonywane decyzje o dofinansowaniu unijnym przedsięwzięć z zakresu transportu, w tym również infrastruktury drogowej. Podczas prac nad przygotowaniem projektu programu drogowego na kolejne lata przyjęto założenie, że wszystkie zadania w nim umieszczone będę współfinansowane ze środków z funduszy UE. W praktyce oznacza to konieczność zachowania spójności między DI a projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. DI zawiera zhierarchizowaną listę zadań drogowych, która została ustalona na podstawie mierzalnych i obiektywnych kryteriów takich jak np. natężenie ruchu ciężarowego, funkcja drogi (w tym sieć TEN-T), gotowość do realizacji czy kryterium kontynuacji ciągu. Pierwszym krokiem podczas tworzenia listy podstawowej inwestycji drogowych (załącznik nr 1) do Programu było włączenie wszystkich zadań ujętych wówczas w ww. załącznikach nr 5 i 6 do PBDK 2011-2015. Następnie, mając na względzie ustalony limit finansowy na poziomie około 92,8 mld zł dodano kolejne odcinki z najwyższych miejsc na liście w DI. Istotnym czynnikiem był również stan prac przygotowawczych danej inwestycji dający gwarancję wybudowania i rozliczenia finansowego do końca 2023 r. Z uwagi na wczesny stan prac przygotowawczych (kwestie środowiskowe związane z lokalizacją inwestycji na terenach górniczych, obszarze Natura 2000 oraz sąsiedztwem byłego obozu Auschwitz-Birkenau – Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO utrudniają ostateczny wybór wariantu drogi) i wynikający z tego brak możliwości ogłoszenia przetargu w najbliższym czasie, przedmiotowy odcinek S1 został wpisany do załącznika nr 2 projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, czyli na tzw. listę rezerwową. Ideą załącznika nr 2 jest wskazanie zadań drogowych o charakterze priorytetowym, które zostaną jako pierwsze zrealizowane z oszczędności wygenerowanych w ramach realizacji zadań z załącznika nr 1 do projektu Programu. Spośród wszystkich zadań z tzw. listy rezerwowej przedmiotowy odcinek S1 traktowany jest jako inwestycja szczególna, co znalazło odzwierciedlenie w wysokiej – 18. pozycji w rankingu projektów drogowych zawartych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Nie jest natomiast prawdą, że zadanie budowy drogi ekspresowej S1 zostało przesunięte z listy podstawowej na rezerwową. Należy jednak zastrzec, że w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków, decyzja o wyborze inwestycji, jakie zostaną dzięki nim zrealizowane zostanie podjęta m.in. na podstawie stopnia zaawansowania prac przygotowawczych oraz ustaleń z Ministrem Finansów w zakresie rozkładu wydatków Krajowego Funduszu Drogowego. Zapewniam jednak, że waga przedmiotowej inwestycji jest dostrzegana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jednakże powyższe okoliczności spowodowały, że zadanie to znalazło się na liście rezerwowej Programu. Pragnę Panią poseł zapewnić, że Ministerstwo dokłada wszelkich starań by w możliwie jak największym stopniu uwzględnić postulaty władz jednostek samorządów terytorialnych, przedstawicieli Parlamentu RP oraz partnerów społecznych i gospodarczych, wyrażone podczas niedawno zakończonych konsultacji publicznych projektu Programu, uwzględniając przy tym dostępne środki finansowe oraz znaczenie inwestycji dla rozwoju sieci w skali kraju. Z poważaniem Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu